Gemeente Doorn


Algemene zaken

Besluitenlijst burgemeester en wethouders

Hieronder treft u een overzicht aan van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Odijk van de afdeling B.A.Z., telefoonnummer 473 157.

Nr. Onderwerp Besluit
1.
besluitenlijst openbare stukken d.d.
11 februari 2003 conform vaststellen

2. verzoek tot rectificatie publicatie onttrekken ventweg Dorpsstraat

* publicatie heeft correct plaatsgevonden en rectificatie is niet nodig;

* de commissie Grondgebied informeren;

3. aanschaf bouwwagens voor de buitendienst voorgesteld wordt in te stemmen met het bijgevoegde concept raadsvoorstel waarin aan de raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de aanschaf van één schaftkeet en een toiletwagen in 2003 en een tweede schaftkeet in 2004

4. overeenkomst bergen en slepen
voorgesteld wordt om in te stemmen met de bijgevoegde concept brief waarin aan kraanbedrijf Hoogenraad wordt medegedeeld dat de gemeente Doorn geen overeenkomst met haar zal afsluiten

5. advies commissie bezwaar- en beroepschriften inzake verleende bouwvergunning 2 dubbele woonhuizen Boswijklaan conform het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften de bezwaren van reclamant ongegrond verklaren

6. herhaald verzoek om schadevergoeding voor waterschade na regenbuien het verzoek tot schadevergoeding opnieuw af te wijzen en erop wijzen dat de schade met de eigen verzekering dient te worden geregeld

7. hypothecaire geldleningen brief VNG voor kennisgeving aanneme

8. wijziging IZA Nederland Regeling

* instemmen met de wijzigingen in de IZA Nederland Regeling;
* raad voorstel doen;

9. stand van zaken Project Doorn Ouderenproof
* kennis nemen van rapportage over stand van zaken;
* rapportage voor kennisgeving aan commissie Bevolking;
10. leerlingenprognose basisonderwijs leerlingenprognose toezenden aan de schoolbesturen en plaatsen op de agenda voor het bestuurlijk overleg onderwijs

11. verzoek verlenging overeenkomst kermis

* locatie Keizerswei voor de jaren 2003, 2004 en 2005 opnieuw gebruiken als locatie voor de kermis;

* overeenkomst aangaan met Organisatiebureau voor kermis/lunapark & Braderie Ordelman & De Voer;

* Organisatiebureau verzoeken de overeenkomst te tekenen;
12. verplaatsen afsluiten Middenlaan paaltjes verplaatsen naar de aansluiting met de Geer van Jutfaaslaan

13. bouwplan Amersfoortseweg 31 - 45 conform advies van commissie bezwaar- en beroepschriften besluiten:

* de gegronde bezwaren tegen de verleende vrijstelling voor de voorgevelbreedte gebouw A herstellen in heroverwegingsbesluit;
* het bouwplan v.w.b. het terras aan de noordzijde in overeenstemming brengen met art. 5.50 BW:

* de overige bezwaren ongegrond verklaren;
Informatieavond nieuwe algemene begraafplaats

Reeds geruime tijd is de gemeente Doorn bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg en het vernieuwen van de aula. Aan Architectenbureau Mien Ruys is opdracht verstrekt voor het maken van een ontwerp voor de uitbreiding. Inmiddels is het schetsontwerp gereed en zijn er richtlijnen opgesteld voor de inrichting ervan.
Voor wat betreft de aula hebben zich de afgelopen tijd nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Vanwege het feit dat het bestaande rouwcentrum aan de Heuvelweg in Doorn binnenkort een andere bestemming zal krijgen, is onderzocht of in het centrum van Doorn op korte termijn een andere locatie voor een rouwcentrum aanwezig is. Dit bleek echter niet het geval. Daarom heeft het college besloten om in beginsel over te gaan tot het ontwikkelen van een rouwcentrum op de Nieuwe Algemene Begraafplaats.

Het lijkt ons nu een goed moment om u over de ontwikkelingen met betrekking tot de Nieuwe Algemene Begraafplaats te informeren. Op donderdagavond 6 maart a.s. organiseren wij daarom een informatieavond in de Koningshof, Kerkplein 1. De avond begint om 19.30 uur.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Om enig zicht te hebben op het aantal aanwezigen, verzoeken wij u uw aanwezigheid vooraf telefonisch door te geven aan de receptie van het gemeentehuis, tel. (0343) 473 100.

Oudheidkamer

Zoals gebruikelijk op de laatste zaterdag van de maand is de Oudheidkamer in het gemeentehuis op zaterdag 22 februari geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Oudheidkamer is gesloten van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari. Vanaf maandag 3 maart is de Oudheidkamerweer geopend.

Collecte/kledinginzameling

In de periode van 23 februari tot en met 8 maart zal door het Nationaal Jeugdfonds/Jantje Beton een collecte worden gehouden. Op woensdag 26 februari zal door de stichting Samen Sterk Tegen Kindermisbruik een kledinginzamelingsaktie worden gehouden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Gemeente Doorn '
Lees ook