Gemeente Doorn


Milieu

Beschikking

Burgemeester en wethouders hebben het volgende besluit genomen:


* Molenweg 11 te Doorn. De aanvraag is ingediend door Maatschap Doornenbal en betreft een revisievergunning voor een gemengde veehouderij. De vergunning wordt onder voorschriften verleend. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet gewijzigd.

De beschikking en alle ter zake van belang zijnde stukken liggen gedurende zes weken ter inzage, vanaf 7 maart 2003 tot en met 17 april 2003. Tevens kunnen de stukken gedurende die periode op verzoek tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien.
Gedurende zes weken na de dag dat de beschikking ter inzage is gelegd staat bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep open voor:

* degene die tegen de aanvraag/ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingebracht;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

Het beroepschrift moet voor 18 april 2003 worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE `s Gravenhage.
Het griffierecht bedraagt EUR 116,- voor individuele personen en EUR 232,- voor rechtspersonen.
Tegelijkertijd met of na het instellen van het beroep kan worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen op grond van artikel 36 en 37 Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. Daartoe moet een verzoek worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het griffierecht voor elk verzoek bedraagt EUR 116,- voor individuele personen en EUR 232,- voor rechtspersonen.

Inzage van stukken

De desbetreffende stukken kunnen gedurende de inzagetermijn op verzoek kosteloos worden ingezien bij:

* de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur)
* de gemeente Doorn, Raadhuisplein 2 in Doorn (iedere werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag tevens van 13.30-16.30 uur).

Een kopie-exemplaar van de stukken wordt tegen vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten verstrekt.

Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500/528/529.

Milieudienst Zuidoost-Utrecht

De Milieudienst is het gemeentelijk aanspreekpunt voor milieuzaken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Milieudienst over bijvoorbeeld: milieuvergunningen, -controles en -meldingen voor bedrijven, bodem- en grondwaterverontreiniging, milieuklachten, milieuvoorlichting, sanering geluidhinder en ondergrondse olietanks.

Laan van Vollenhove 3211
(in kantorencentrum Vollenhove, boven winkelcentrum, ingang A, 1^e verdieping)
Postbus 461
3700 AL Zeist
telefoon (030) 69 99 500
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Milieuklachten
Voor milieuklachten kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Milieudienst. Buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie Heuvelrug (0318) 559 600 of de milieuklachtentelefoon van de Provincie Utrecht (0800) 022 55 10 (24 uur per dag bereikbaar).

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Doorn '
Lees ook