Gemeente Leeuwarden

Collegebesluiten van 11 februari 2003 ¦ Hoe stuurt u een brief aan de Collegebesluiten van 11 februari 2003
Subsidieaanvraag 2003 Stichting Kinderopvang Leeuwarden

De Stichting Kinderopvang Leeuwarden (SKL) ontvangt van de gemeente Leeuwarden een subsidie van 1.380.848,-. Dit bedrag wordt onderverdeeld in drie gedeeltes, namelijk: gesubsidieerde plaatsen ( 1.275.780,-), tussenschoolse opvang ( 30.068,-) en invoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang ( 75.000,-).

Collegebesluit 11 februari 2003

Twee extra noodlokalen voor basisscholen Zuiderburen

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de uitgaaf van
85.000,- voor twee extra noodlokalen voor de basisscholen in Zuiderburen. Reden hiervoor is de toename van het aantal leerlingen in deze wijk. De nieuwe noodlokalen zullen voor een periode van twee jaar worden gehuurd.

Collegebesluit 11 februari 2003

Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2003

De Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2003 is door het college voorlopig vastgesteld. De subsidies die hierin worden genoemd komen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en zijn bedoeld voor betalingen aan derden en dus niet bestemd voor de overheid. De subsidies kunnen breed ingezet worden voor investeringen die van belang zijn voor de Stedelijke Vernieuwing in de gemeente Leeuwarden. De Subsidieverordening en bijbehorende toelichting worden voor belangstellenden een maand ter inzage gelegd bij de balie van het Stadskantoor. Na de inzage- en inspraakperiode worden de Subsidieverordening en bijbehorende toelichting met een reactie op de inspraak ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Collegebesluit 11 februari 2003

Besteding deel GSB-middelen niet-fysieke stadseconomie

Binnen het budget voor Grote Steden Beleid (GSB) is een bedrag van 703.703,- beschikbaar voor niet-fysieke stadseconomie, dat is te verdelen in:

- zelfstandig ondernemerschap

- informatie- en Communicatietechnologie
- kennis, scholing, arbeidsmarkt en
- toerisme.
Inmiddels zijn zes projecten gefinancierd. Van het resterende budget van 145.121,15 wordt nu 120.000 gebruikt om de volgende projecten te financieren:
1. Uitbouw van de school voor ondernemerschap Het Bedrijvencentrum Leeuwarden, initiatiefnemer, heeft in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en in overleg met de Kamer van Koophandel en de provincie Fryslân een projectvoorstel ontwikkeld om een school voor ondernemerschap op te bouwen. 2. Ontwikkeling zakelijk toerisme door overname NBZT SPL/VVV Leeuwarden heeft een plan opgezet om, na overname van het Noordelijk Bureau voor Zakelijk Toerisme, een nieuwe organisatie op te bouwen. De ontwikkeling van het zakelijk toerisme is om meerdere redenen belangrijk voor de stad en biedt ook meerdere voordelen als:

- het toeristisch aanbod in Leeuwarden wordt verbreed met het zakelijk segment;

- mogelijkheden van zakelijk toerisme zullen beter worden benut en
- het werkveld van SPL/VVV wordt verbreed. 3. Introductie van alle Nederlandse bouwkundestudenten in bouwsimulatie
Het bouwsimulatiecentrum in Leeuwarden waar bouwbedrijven en hogescholen uit heel Nederland opleidingen kunnen volgen is internationaal gezien een unieke instelling. Het trekt veel bedrijven en studenten naar Leeuwarden.

Collegebesluit 11 februari 2003

Leeuwarden checkt financieel weerstandsvermogen

De gemeente Leeuwarden heeft haar financiële weerstandsvermogen voor 2003 laten checken door Ernst & Young Accountants. Er is uitgezocht hoeveel vermogen de gemeente moet reserveren in onder andere de Algemene Reserve om eventuele omvangrijke financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat het beleid aangepast hoeft te worden. Hierbij is een vergelijking gemaakt met andere, vergelijkbare steden. Van dit weerstandsvermogen wordt regelmatig een actualisatie gemaakt. Uit de rapportage kan worden geconcludeerd, dat de financiële positie van onze gemeente, ook in vergelijking met andere gemeenten, niet slecht is. Wel is de Algemene Reserve op dit moment aan de lage kant: 7 miljoen. Het college heeft de rapportage aangeboden aan de gemeenteraad.

Collegebesluit 11 februari 2003

Informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden goed geregeld

De nota Gesloten openheid, waarin staat hoe het informatiebeveiligingssysteem van de gemeente is geregeld, en het Plan van aanpak informatiebeveiliging 2003 is door het college vastgesteld. Beveiliging van de gemeentelijke informatie is nodig tegen zaken als blikseminslag, brand, virussen, stroomuitval, menselijke fouten, fraude en diefstal. Door het beveiligen van de informatie wordt de kans kleiner dat de gemeente plat komt te liggen en dat er schade ontstaat.

In het Plan van aanpak informatiebeveiliging 2003 wordt de nota vertaald in concrete activiteiten in 2003. Bijvoorbeeld het vervangen van het huidige pasjessysteem in het Stadskantoor en BCL en het inventariseren van alle bedrijfskritische en gevoelige informatie.

Collegebesluit 11 februari 2003

Subsidies voor wijk-, buurt- en dorpsverenigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidies voor alle 32 wijk-, buurt- en dorpsvereniging in de gemeente vastgesteld. De bijdrage varieert van
5.627,- tot 15.965,- per vereniging of stichting. In totaal geeft de gemeente
353.761,- uit aan de clubs.

Collegebesluit 11 februari 2003

Jaarverslag 2001 werknemers-minderhedenbeleid gemeente Leeuwarden

Het jaarverslag 2001 waarin staat hoe de gemeente Leeuwarden is om gegaan met de wet Stimulering arbeidsdeelname minderheden (SAMEN), is door het college vastgesteld. De wet SAMEN legt aan werkgevers die meer dan 35 werknemers in dienst hebben een aantal verplichtingen op. Eén van de verplichtingen is, dat de werkgever een registratie van het geboorteland van de werknemer en van zijn of haar ouders bij moet houden. Hierdoor kan worden aangegeven hoeveel mensen uit minderheidsgroeperingen er binnen de organisatie werkzaam zijn. Het aantal dat gewenst is, wordt per regio vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Collegebesluit 11 februari 2003

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Leeuwarden '
Lees ook