Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst 4 februari vastgesteld dinsdag 11 februari

1.
B&W-besluitenlijst d.d. 28 januari 2003.

Besloten is om deze conform vast te stellen.

2.
Uitnodigingen.

3.
Uitvoering herwaardering onroerende zaken per 1 januari 2003 ingevolge de Wet WOZ.

Besloten is om voor de uitvoering van de herwaardering onroerende zaken per

1 januari 2003 ingevolge de wet WOZ voor de komende vier jaar opdracht te verstrekken aan taxatiebureau TOG Nederland.

4.
Beslissing op bezwaarschrift betreffende de bouw van twee woningen aan de Sportdreef 1 te Huissen (boven horeca SCC De Brink).

Besloten is om te besluiten conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften om, voor zover het de motivering van het besluit betreft, en deels contrair aan het advies van de commissie te besluiten voor zover deze stelt dat het college onvoldoende gegrond heeft medewerking aan de vrijstellingsprocedure te weigeren op basis van privaatrechtelijke belemmeringen.

5.
Indexering WVG-voorzieningen per 1 januari 2003.

Besloten is om niet toe te passen.

6.
Plaatsing scheidingswand B&W-kamer gemeentekantoor.

Besloten is om:

1.ten behoeve van de huisvesting van de griffier, aannemingsbedrijf G. Weghorst BV te Bemmel opdracht te verlenen tot het plaatsen van een scheidingswand met deur in de B&W-kamer;

2.de firma Balk te Bemmel tevens opdracht te verlenen tot het aanleggen van een dubbele data-aansluiting en aanpassing verlichting;

3.de totale kosten ad 6.055,-- (exclusief 19% BTW) ten laste van de post dualisering te brengen.

7.
Openbaar water Klein Rome Bemmel.

Besloten is om geen maatregelen te treffen in verband met het gebruik van openbaar water in de wijk Klein Rome en in andere woonwijken op eenzelfde manier om te gaan met het openbaar water.

8.
Jaarprogramma 2003 team Communicatie.

Besloten is om met het jaarprogramma 2003 in te stemmen.

9.
Beleidsnotitie Parkmanagement.

Besloten is om:

1.de quick-scan duurzame bedrijventerreinen in de regio Nijmegen en Overbetuwe aan de Kamer van Koophandel voor kennisgeving aan te nemen;

2.in te stemmen met het ambitieniveau en aanpak van parkmanagement zoals opgenomen in de beleidsnotitie;

3.prioriteit geven aan het invoeren van een vorm van parkmanagement op het

Pannenhuis II (in combinatie met mogelijk Pannenhuis I);

4.akkoord te gaan met het verder uitwerken van stappen 1 (oriëntatiefase) en 2

(inventarisatie eisen/wensen) in samenspraak met VERON en KvK nader uit te werken;

5.de beleidsnotitie ter informatie aanbieden aan de raad

10.
Herontwikkeling hoek Dorpsstraat/Herckenrathweg.

Besloten is om de heer Van Thiel mede te delen dat hij een schetsplan kan indienen dat voldoet aan:

1.de bestemmingsplanvoorschriften;

2.een gebouw met een verschijningsvorm die de entree naar het centrum markeert door middel van een duidelijke hoekoplossing en waarbij rekening wordt gehouden met de bebouwing op de hiertegenover gelegen hoek;

3.de aanleg van de 1 pp/woning ondergronds en 0,5 pp/woning op maaiveldniveau, beiden ontsloten via de Dorpsstraat.

4. de uitgangspunten van het ontwerp Masterplan Herckenrathweg

11.
Advies bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van besluit van de raad van afwijzen planschadevergoeding.

Besloten is om het advies van de commissie in handen te stellen van de gemeenteraad ter besluitvorming.

12.
Herontwikkeling perceel Klappenburgstraat 3.

Besloten is om Intermanagement mede te delen dat het college, in principe, onder de volgende voorwaarden, bereid is om medewerking te verlenen aan de bouw van circa 30 appartementen op bovenstaand perceel:

1).de bouwhoogte maximaal 3 lagen met kap,

aflopend tot 2 lagen met kap bij aansluiting

op bestaande bebouwing, waarbij het

bouwplan afgestemd moet worden op het

beeldkwaliteitplan voor het centrum;

2).er dient minimaal 1,2 pp/woning op eigen

terrein gerealiseerd te worden;

3).uitgangspunt vormt 70% sociale koop (tot

164.000,--), 30% categorie duur (tot

214.000,--).

4). Het leveren van de daarvoor geldende bijdrage aan het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen

13.
Verzoek vestiging dierenartspraktijk aan de Walstraat 13 te Huissen als dependance van de Dierenartspraktijk Overbetuwe.

Besloten is om medewerking te verlenen aan het verzoek door middel een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 3 WRO.

14.
Voorbereidingsbesluit Vicariestraat e.o. te Huissen

Besloten is de raad voor te stellen om een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor de omgeving Vicariestraat te Huissen

15.
Het bouwen van een appartementencomplex blok C (12 woningen) en het bouwen van een parkeerlaag blok C en D.

Besloten is om:

1.bouwvergunning te verlenen onder voorwaarden;

2.opmerkingen in de bouwvergunning te verwerken.

16.
Vuurwerkcontroles 2002.

Besloten is om kennis te nemen van de uitvoering van de jaarlijkse vuurwerkcontroles.

17.
Verzoek tot verkoop grond langszij de woning Vijzel 4 te Huissen.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan het gedane verzoek tot verkoop grond langszij de woning Vijzel 4 te Huissen.

18.
Verzoek tot verkoop grond langszij de woning De Kamp 17 te Doornenburg.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan het gedane verzoek tot verkoop grond langszij de woning De Kamp 17 te Doornenburg.

19.
Verzoek tot verkoop grond langszij de woning Warmoezerij 18 te Huissen.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan het gedane verzoek tot verkoop grond langszij de woning Warmoezerij 18 te Huissen.

20.
Bezwaarschrift weigering planologische medewerking tweede bedrijfswoning op het perceel Van der Mondeweg 82 te Haalderen.

Besloten is om conform het advies van de commissie reclamanten te ontvangen in het bezwaar en tevens het bezwaar ongegrond te verklaren, zodat het bestreden besluit in stand gehouden kan worden.

21.
Bezwaarschrift weigering medewerking bouw twee burgerwoningen Nieuwediep te Huissen.

Besloten is te besluiten conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften om geen medewerking te verlenen aan de door de heer L.C.J. van Geelen aangevraagde vrijstelling voor twee burgerwoningen aan het Nieuwediep te Huissen.

22.
Weigering medewerking bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel Geldersehoek 9 te Huissen.

Besloten is om te besluiten conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften om geen planologische medewerking te verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel Geldersehoek 9 te Huissen.

23.
Indexering per 1 januari 2003 WVG hulpmiddelen leverancier Meyra.

Besloten is om voor kennisgeving aan te nemen dat per 1 januari 2003 door Meyra de WVG hulpmiddelen niet met de prijsindex worden verhoogd.

24.
Aanpassing rechtspositieregelingen (CAR/UWO).

Besloten is om de CAR/UWO met ingang van 1 januari 2003 integraal aan te passen aan de wijzigingen die sedert het tijdstip van invoering in het LOGA zijn overeengekomen en daartoe het bijgevoegde besluit vast te stellen alsmede het GO hierover te informeren.

25.
Plaatsing en verplaatsing molenstenen door de Historische Kring Huessen.

Besloten is om akkoord te gaan met de plaatsing en verplaatsing van twee molenstenen door de Historische Kring Huessen, zoals omschreven in de nota.

26.
Bezwaarschrift invalidenparkeerplaats Notenboomstraat Haalderen.

Besloten is om:

1.het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften over te nemen;

2.het bezwaarschrift gegrond te verklaren;

3.het genomen verkeersbesluit in te trekken;

4.een nieuw verkeersbesluit tot aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op kenteken te nemen.

27.
Aanwijzing individuele invalidenparkeerplaats op kenteken.

Besloten is om een verkeersbesluit te nemen voor het aanwijzen van een individuele invalidenparkeerplaats op kenteken, op de zesde officiële parkeerplaats vanaf de Dorpsstraat aan de Gouden Appel te Bemmel, volgens bijgaande tekening.

28.
Jaarverslag 2002 team Communicatie.

Besloten is met het jaarverslag 2002 in te stemmen.

29.
Inventarisatie bedrijventerreinen/kantoorlocaties:IBIS enquête 2003.

Besloten is om:

1.akkoord te gaan met de brief aan GS met betrekking tot IBIS;

2.akkoord te gaan met (wijzigingen) enquêteformulieren en kaartmateriaal.

30.
Bestemmingsplan Buitendijks Gebied-scheepswerf Vahali.

Besloten is om:

1.partiële herziening scheepswerf Vahali v.m. gemeente Gendt te betrekken bij bestemmingsplan Buitendijks gebied, mits aan een aantal in het voorstel genoemde voorwaarden is voldaan;

2.onderzoeken of maatregelen voortvloeiend uit de geluidzone zijn uitgevoerd.

31.
Wijziging IZA Nederland-regeling.

Besloten is om aan de raad voor te stellen de IZA Nederland-regeling te wijzigen en het GO en de OR daarover te informeren.

32.
Het uitbreiden van een schuur aan de Lodderhoeksestraat 10 te Angeren.

Besloten is om een bouwvergunning te verlenen ex artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

33.
Verzoek tot verkoop grond achter de woning Bessenmaat 8 te Huissen.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan het gedane verzoek tot verkoop grond achter de woning Bessenmaat 8 te Huissen.

34.
Verzoek van de eigenaars van Langakker 38 tot en met 52 en Dries 15 te Gendt, om een strook grond in de nabijheid van hun woningen aan hen te verkopen.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan de gedane verzoeken tot verkoop van grond.

35.
Verzoek tot verkoop grond nabij de woning Zeishof 34 te Bemmel.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan het gedane verzoek tot verkoop van grond nabij de woning Zeishof 34 te Bemmel.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Lingewaard '
Lees ook