Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst 11 februari vastgesteld dinsdag 18 februari

1.
B&W-besluitenlijst d.d. 4 februari 2003.

Besloten is om deze conform vast te stellen.

2.
Uitnodigingen.

3.
Start nieuwe procedure ten behoeve van de vestiging van een minicamping (kleinschalig kamperen) op het perceel Dries 25 te Gendt.

Besloten is om de thans ingezette bestemmingsplanprocedure met daaraan gekoppeld een vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO te beëindigen en in te stemmen met het starten van een nieuwe procedure.

4.
Verzoek om vrijstelling voor de vesting van praktijkruimte aan huis (in een bestaand bijgebouw) op het perceel Pannerdenseweg 23 te Doornenburg ten behoeve van paramedische doeleinden.

Besloten is om medewerking te verlenen aan het verzoek middels een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO.

5.
Uitbreiding van een bestaande woning met circa 25 m2 aan de achterzijde en het oprichten van een nieuw vrijstaand bijgebouw van circa 70 m2 aan de Rijnstraat 50 te Doornenburg. Toezegging sloop 319 m2 bijgebouwen.

Besloten is om medewerking te verlenen aan het bouwplan via de wettelijk voorgeschreven artikel 19, lid 1 WRO-prcoedure.

6.
Planningslijsten woningbouw 2002-2006.

Besloten is om de planningslijsten woningbouw 2002-2006 vast te stellen.

7.
Taakstelling huisvesting statushouders.

Besloten is om:

1.kennis te nemen van de stand van zaken;

2.middels bijgaande conceptbrief de situatie huisvesting statushouders onder de aandacht te brengen van Lingewaard Wonen en Woonstichting Gendt.

8.
Sporthal Walburgen te Gendt, afronding inspraak.

Besloten is om:

1.in te stemmen met bijgaande inspraaknota;

2.omwonenden uitnodigen voor gesprek en insprekers vervolgens schriftelijk te informeren;

3.ruimtelijk niet relevante zaken lopende de procedure aan de orde te stellen;

4.artikel 19,lid 1 WRO vervolgen zodra DO-plan gereed is en (concept) inrichtingsplan is opgesteld.

9.
Afdelingsplan.

Besloten is om kennis te nemen van het afdelingsplan 2003 van de afdeling Ruimtelijk Beheer, dat in het directieoverleg van 29 januari 2003 is behandeld en akkoord bevonden.

10.
Plan van aanpak invoering sociale activering.

Besloten is om:

1.in te stemmen met het Plan van aanpak;

2.aan de raad ter kennisname doen toekomen.

11.
Verplaatsingskostenvergoeding burgemeester

Besloten is om de Actiegroep OnaangeNaam en mevr. Van Aalten te informeren omtrent de toepasselijke voorschriften rond de aan de burgemeester toegekende verplaatsings- kostenvergoeding, dit onder toezending van afschriften van die brieven aan de leden van de gemeenteraad

12.
Inrichting bedrijvenlocatie bij de afdeling Gemeentewinkel.

Besloten is om:

1.ermee in te stemmen dat per 1 maart 2003 een functie van bedrijvencontactfunctionaris wordt gecreëerd conform het bijgevoegde advies van het directieteam en de heer H. van der Beek met deze functie te belasten;

2.hieraan een indicatief salarisniveau te koppelen van schaal 9;

3.de functie onder te brengen bij de afdeling Gemeentewinkel;

4.de dekking van de kosten die met deze functie gepaard gaan integraal te bezien bij de voorjaarsnota 2003 dan wel ten laste van het knelpuntenbudget 2003 te brengen.

13.
Burgertevredenheidsonderzoek Gemeentewinkel.

Besloten is om een tevredenheidsonderzoek te houden onder de bezoekers van de Gemeentewinkel.

14.
Verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO door F. Helmich, Julianastraat 5 te Huissen.

Besloten is om bovengenoemd verzoek ontvankelijk te verklaren en ter beoordeling door te sturen naar de Stichting Advies Onroerende Zaken te Rotterdam.

15.
Openbaar rapport Nationale Ombudsman naar aanleiding van klacht van de heer H.J.A.B.A. Bosscher te Huissen.

Besloten is het rapport voor kennisgeving aan te nemen.

16.
Mandaatbesluiten.

Besloten is om bijgaande overzichten voor kennisgeving aan te nemen.

17.
Bijdrage gemeentelijk Cultuurfonds ten behoeve van project "Kunstbende" door Cultureel Platform gemeente Lingewaard.

Besloten is om een bijdrage van 1.500,-- uit het gemeentelijk Cultuurfonds toe te kennen voor de organisatie door het Cultureel Platform gemeente Lingewaard van het project Kunstbende op 23 februari 2003.

18.
Controle legionella.

Besloten is om toezicht op de naleving van de legionella-voorschriften structureel te laten uitvoeren door JeeTee te Bemmel en daarvoor vanaf 2003 in de beheersbegroting een bedrag van 7.750,-- op te nemen en dit te betrekken bij de voorjaarsnota 2003.

19.
Harmonisatie groenbeheer.

Besloten is om:

1.de bestaande beheerpakketten te actualiseren;

2.hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 14.875,-- inclusief BTW ad 2.375,--.

3.het werk op te dragen aan Oranjewoud ad 14.875,-- inclusief BTW.

20.
Antennebeleid gemeente Lingewaard.

Besloten is om de notitie Antennebeleid gemeente Lingewaard ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

21.
Het plaatsen van een ballenvangnet.

Besloten is om:

1.de zienswijze van de heer G.F. Wigman ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2.vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 62, lid 1, sub f, 2e van de voorschriften van het bestemmingsplan

"Bemmel 1981" op basis van artikel 62, lid 2, sub a met dien verstande dat de hoogte van het hekwerk 4 meter mag

worden.

22.
Vestiging van een deel van een bedrijf (schoonmaakdienstverlening in de voedingsmiddelenindustrie) in een bestaande woning aan de Vlet 20, 6852 DM in de Zilverkamp Huissen.

Besloten is om medewerking te verlenen aan het verzoek om optaties van een vrijstelling ex artikel 6.4.7 uit het bestemmingsplan Zilverkam 1e en 2e fase (VG- 09-11-88/GG 22-06-89) ten behoeve van de vestiging van een aan huis verbonden beroep of bedrijf.

23.
Verzoek Stichting De Kinkel om een investeringssubsidie voor het realiseren van een zogenaamde rookruimte.

Besloten is om het verzoek van de Stichting De Kinkel om een investeringssubsidie voor het verrichten van bouwkundige aanpassingen in het kader van de gewijzigde Tabakswet (i.c. het realiseren van een zogenaamde rookruimte) af te wijzen.

24.
Verwijdering muur spreekkamers 017 en 018 gemeentekantoor Bemmel.

Besloten is om:

1.de tussenmuur van de spreekkamers 017 en 018 te verwijderen en aannemingsbedrijf G. Weghorst te Bemel hiervoor opdracht te verlenen;

2.de totale kosten ad 1.852,-- (exclusief BTW) ten laste van de begrotingspost "overige kosten huisvesting" te brengen.

3.ruimte 019 in gebruik te geven als spreekkamer voor de gemeentewinkel en de kolfkamer te verplaatsen naar de "oude secretariskamer" in de Kinkelenburg.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Lingewaard '
Lees ook