Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst 18 februari vastgesteld dinsdag 25 februari

1.
B&W besluitenlijst d.d. 11 februari 2002.

Besloten is om deze conform vast te stellen.

2.
Uitnodigingen.

3.
Taakverdeling directie.

Besloten is om de gewijzigde taakverdeling van de directie vast te stellen.

4.
Kosten beheer Aanlegsteiger Pannerdensch Kanaal.

Besloten is om:
1.akkoord te gaan met de Huurovereenkomst met Domeinen met betrekking tot gebruik van gronden bij de aanlegsteiger, dit met ingang van 1 mei 2002 voor een bedrag van 1.155,-- per jaar;

2.voor de kosten van beheer aan de aanlegsteiger voor 2003 een bedrag reserveren ter grootte van 3.470,--;

3.in verband met de kosten van beheer van de aanlegsteiger bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 2003 structureel een bedrag in de beheerbegroting opnemen ter grootte Van 2.700,--.

5.
Verzoek om medewerking artikel 19, lid 3 ten behoeve van de verbouw en uitbreiding van de bestaande woning op het perceel Molenstraat 12 te Angeren.

Besloten is het bouwplan om advies aan de welstandscommissie voor te leggen.

6.
Verzoek van de koper van kavel 302 plan Essenpas te Bemmel om uitstel rentebetaling van 1 januari 2003 naar 1 maart 2003.

Besloten is om medewerking te verlenen aan het gedane verzoek om uitstel van de rentebetaling van 1 januari 2003 naar 1 maart 2003.

7.
Schrijven van Stinase dat de heer H. Scholten zijn werkzaamheden voor de Stinase na 25 jaar per 1 januari 2003 heeft beëindigd.

Besloten is om dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Subsidie 2003 stichting de Tussenstroom.

Besloten is om:
1.de subsidie voorlopig vaststellen op 20.510,--;

2.Tussenstroom te verzoeken de kostenstijgingen nader te onderbouwen;

3.Tussenstroom aangeven dat bij volgende begrotingsramingen primair wordt uitgegaan van prijsindexering;

4.beleidswerkplan 2003/2005 voor kennisgeving aannemen

9.
Kredietaanvraag ten behoeve van aanleg geluidwering aan de Stadswal te Huissen.

Besloten is om:
1.het definitief ontwerp voor te leggen aan de betrokken bewoners;

2.de raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van 345.000,--; voor de financiële dekking voor een bedrag van 133.600,-- te beschikken over het Fonds bovenwijkse voorzieningen, voor 95.400,-- over de Reserve geluidwerende maatregelen en voor 116.000,--over de Algemene reserve.

10.
Voorgenomen activiteiten 2003 Vestia Midden Nederland

Besloten is om enkele nadere (prestatie)-afspraken te maken met de toegelaten instelling Vestia Midden-Nederland conform concept-brief

11.
Aanvraag om bouwvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende bouwvergunning voor het bouwen van 25 appartementen inclusief toegangsbrug.

Besloten is om de bouwvergunning te verlenen.

12.
Aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een woning, Papenstraat 17 te Bemmel.

Besloten is om:
1.vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

2.bouwvergunning verlenen onder voorwaarden;

3.opmerkingen in de bouwvergunning te verwerken.

13.
Aanvraag onderhoudsubsidie gemeentelijk monument woonhuis/boerderij De Plak 72 te Bemmel.

Besloten is om de onderhoudsubsidie toe te kennen ten behoeve van het bovengenoemd gemeentelijk monument.

14.
Verzoek om (start)subsidie van mevrouw C. Lotze-Snijders in verband met de oprichting van een Club voor Alleeng(st)aanden.

Besloten is om een eenmalige (start)subsidie te verstrekken in verband met de oprichting van de Club voor Alleeng(st)aanden van 200,-- onder voorwaarden zoals in de nota verwoord.

15.
Beantwoording vragen commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 3 februari 2003.

Besloten is om:
1.in te stemmen met bijgaande schriftelijke beantwoording;

2.de antwoorden toe te zenden aan de raadsgriffier.

16.
Aanlichten kunstobject Agropark rotonde Karstraat te Huissen.

Besloten is om het kunstobject dat geplaatst is op het zogenaamde middeneiland van de rotonde op de Karstraat te Huissen aan te lichten, zoals is omschreven in het verlichtingsadvies van Heij-line Disign, het bedrijf Hoeflake die een aanbieding voor dit werk heeft uitgebracht opdracht te geven voor het leveren, plaatsen en aansluiten van deze verlichting en de kosten ad 5.650,-- exclusief BTW ten late te brengen van de exploitatie van het Agropark.

17.
Protocol archeologie.

Besloten is om in te stemmen met het protocol archeologie.

18.
Planologische mogelijkheid creëren voor de aanleg van (bouwwegen binnen het plangebied Johannahoeve Zuid.

Besloten is om:
1.procedure artikel 19 WRO te starten;

2.de vrijstellingsaanvraag gedurende vier weken voor inspraak ter visie te leggen;

3.Lingewaard Wonen van het bovenstaande in kennis te stellen.

19.
Verzoek om vrijstelling/ bouwvergunning ten behoeve van rioolgemaal Bergerden.

Besloten is om:
1.de vrijstellingsprocedure te starten (artikel 19a WRO);

2.verzoeker hiervan op de hoogte te stellen.

20.
Beeldkwaliteitsplan bestemmingsplan Bergerden.

Besloten is om:
1.in te stemmen met het bijgevoegde concept) beeldkwaliteitplan;

2.het plan gedurende vier weken ter visie te leggen (overeenkomstig afdeling 3:4 Awb);

3.het plan aansluitend ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

21.
Voorgenomen activiteiten/prestatie-afspraken 2003 Lingewaard Wonen.

Besloten is om bijgaande prestatie-overzichten 2003 tussen Lingewaard Wonen en de gemeente vast te stellen.

22.
Voorgenomen activiteiten/prestatie-afspraken 2003 Woonstichting Gendt.

Besloten is om bijgaande prestatie-overzichten 2003 tussen Woonstichting Gendt en de gemeente vast te stellen.

23.
Aanvraag onderhoudsubsidie gemeentelijk monument woonhuis/boerderij aan De Plak 72 te Bemmel.

Besloten is om het onderhoudsubsidie toe te kennen ten behoeve van het bovengenoemd gemeentelijk monument.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Lingewaard '
Lees ook