Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst 11 maart vastgesteld dinsdag 18 maart

1.
B&W-besluitenlijst d.d. 25 februari 2003.

Besloten is deze conform vast te stellen.

2.
Uitnodigingen.

3.
Broeksestraat te Gendt.

Besloten is om:

1.kennis te nemen van de voorgenomen plannen van de Landinrichtingscommissie voor de reconstructie van een gedeelte van de Broeksestraat, gedeelte van de Zandvoortsestraat en de aanleg van het fietspad;

2.in de voorjaarsnota een bedrag groot 81.000,-- opnemen ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage;

3.dienst Landelijk Gebied een voorlopige toezegging doen van 75.900,--.

4.
Subsidie RTV Lingewaard.

Besloten is een eenmalige subsidie te verlenen van 12.000,-- aan RTV Lingewaard voor de aanschaf van studio-apparatuur en de raad voor te stellen RTV Lingewaard een structurele subsidie te verstrekken van 11.900,-- met ingang van 2003 volgens raadsvoorstel.

5.
Verkeersproblemen De Heister.

Besloten is om kennis te nemen van het bijgevoegd verslag inzake het gesprek me de heer Linssen.

6.
Aanpassing CAR-UWO.

Besloten is om:

1.een voorgenomen besluit aan het GO voor te leggen tot aanpassing van de CAR-UWO aan de wijzigingen die in het LOGA zijn overeengekomen met betrekking tot reïntegratieverplichtingen, de vertaling van de Wet arbeid en zorg alsmede de invoering van dualisme;

2.daarbij te vermelden dat zonder tegenbericht tot omzetting in een definitief besluit wordt overgegaan.

7.
Beleidsregels Oudheidkunde; historische kringen en (schutters)gilden.

Besloten is om de beleidsregels Oudheidkunde;historische kringen en (schutters)gilden definitief vast te stellen met ingang van 1 januari 2003.

8.
Algehele ontruiming RK Begraafplaats Nijmeegsestraat 4 te Gendt.

Besloten is om het RK-kerkbestuur van de H. Martinusparochie te Gendt te berichten dat van de kant van het gemeentebestuur geen toestemming vereist is voor algehele ontruiming van de begraafplaats.

9.
Project Bodem 2005/Plan van Aanpak voor de inventarisatie van historische bodemgegevens in de gemeente Lingewaard.

Besloten is om in te stemmen met de uitvoering van het plan van aanpak voor het project Bodem 2005 in de gemeente Lingewaard in 2003.

10
Het bouwen van een commerciële ruimte en 16 woningen in 4 bouwlagen, Stadswal (blok D) te Huissen.

Besloten is om:

1.de bouwvergunning te verlenen onder voorwaarden;

2.opmerkingen in de bouwvergunning te verwerken.

11
Planvormingkosten Park Over Betuwe.

Besloten is om de gemeentelijke bijdrage in de planvormingkosten van 14.075,60 te bekostigen uit het Fonds Beleidsontwikkeling.

12
Bezwaarschrift weigering planologische medewerking vestiging nieuw agrarisch bedrijf aan de Kamervoort nabij nummer 79 te Angeren.

Besloten is om het bestreden besluit in stand te laten in afwijking van het advies van de commissie.

13
Experiment jongeren in De Brink.

Besloten is om in afwachting van een schriftelijke mededeling van de heer J. Kersten, de wijkplatforms te informeren van de stand van zaken.

14
Monumenten Gendt.

Besloten is om het Gelders Genootschap opdracht te verlenen voor onderzoek in Gendt ten behoeve van eventueel plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst en deze werkzaamheden gefaseerd over 2003 en 2004 uit te voeren.

15
Beleidsregels "niet langer te subsidiëren activiteiten".

Besloten is om de beleidsregels "niet langer te subsidiëren activiteiten" definitief vast te stellen met ingang van 1 januari 2003.

16
Milieucontrole houtopslag d.d. 5 februari 2002 bij Gendt Pallets BV te Gendt.

Besloten is om:

1.bijgevoegde rapportage met betrekking tot de uitgevoerde controle voor kennisgeving aannemen;

2.instemmen met bijgevoegde brief aan Gendt Pallets BV.

17
Project professionalisering milieu-handhaving.

Besloten is om de notitie voor kennisgeving aannemen.

18
Maaien en bijmaaien van gazons.

Besloten is om:

1.het werk, onder voorbehoud van goedkeuring van de inschrijvingsvereisten, op te dragen aan de laagste inschrijver, Van Raaij Groenverzorging;

2.de kosten, 138.040,-- inclusief BTW ad 22.040,-- te dekken uit de functionele begrotingsposten 6.560.1641.

19
Vestiging plaatselijke Rabobank in het Ontmoetingscentrum Doornenburg.

Besloten is om in principe (en onder de in deze nota genoemde voorwaarden) in te stemmen met aanpassing van het Ontmoetingscentrum Doornenburg ten behoeve van een kantoorruimte voor de plaatselijke Rabobank.

20
Verzoek om subsidie voor monument in boekvorm voor het voormalig concentratiekamp Neuengamme.

Besloten is om het verzoek om subsidie door Stichting Vriendenkring Neuengamme voor monument in boekvorm voor het voormalig concentratiekamp Neuengamme af te wijzen.

21
Beleidsregels Sociaal Cultureel Werk; buurt- en wijkverenigingen en overlegorgaan Ressen.

Besloten is om de beleidsregels Sociaal Cultureel Werk; buurt- en wijkverenigingen en overlegorgaan Ressen definitief vast te stellen met ingang van 1 januari 2003.

22
Verplaatsen weekmarkt te Gendt tijdens evenementen.

Besloten is om de weekmarkt Gendt tijdens evenementen te verplaatsen naar één zijde van het gedeelte van de Dorpsstraat dat is gelegen tussen huisnummer 19 en de Burchtgraafstraat (optie 1).

23
Nabetaling aan Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (AMW) over 2000.

Besloten is om aan de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (AMW) een subsidiebedrag ad 19.645,96 over 2000 na te betalen.

24
Beleidsregels Volksfeesten.

Besloten is om de beleidsregels Volksfeesten definitief vast te stellen met ingang van 1 januari 2003.

25
Reconstructie kruispunt Van Voorststraat/Stadswal/Langekerkstraat te Huissen.

Besloten is om:

1.akkoord te gaan met de inhoud en conclusies van het rapport van BVA;

2.de kleine rotonde als voorkeursvariant verder uit te werken tot een verkeerstechnisch ontwerp.

26
Service Niveau Overeenkomst (SNO) 2003.

Besloten is om:

1.in te stemmen et de SNO 2003;

2.ondertekeningsmandaat te verlenen aan wethouder de heer J.P. Hendrikx;

3.uitvoeringsafspraken in de eigen werkprocessen te implementeren;

27
Eindverantwoordingverslag verbetertraject afdeling ZWI.

Besloten is om bijgaand eindverslag van het verbetertraject afdeling ZWI vast te stellen. De minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om als peilmoment voor het slagen van het verbeterplan te hanteren de controle over het eerste kwartaal 2003.

28
Verzoek van Th.J. Heijckmann om uitstel bouwplicht.

Besloten is om het verzoek van de heer Th.J. Heijckmann af te wijzen

29
1e Voortgangsrapportage welstandsnota.

Besloten is om kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage tot standkoming welstandsnota.

30
Aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van 19 patiowoningen op nieuwbouwplan De Essenpas te Bemmel.

Besloten is om bouwvergunning te verlenen.

31
Interne vertrouwenspersoon klokkenluiderregeling.

Besloten is om in de aanwijzing van interne vertrouwenspersoon op grond van de klokkenluiderregeling te voorzien door benoeming van Margot van Diessen en Henk Gertsen.

32
Beleidsregels amateuristische kunstbeoefening; muziekverenigingen en majorettekorpsen, ballet, toneel en zang.

Besloten is om de beleidsregels amateuristische kunstbeoefening; muziekverenigingen en majorettekorpsen, ballet, toneel en zang definitief vast te stellen met ingang van 1 januari 2003.

33
Aanschaf meubilair.

Besloten is om ten behoeve van de uitbreiding werkplekken van de afdelingen Brandweer, BJZC. W&O en Griffie meubilair aan te schaffen.

34
Verslag Rekenkamercommissie d.d.

25 februari 2003.

Besloten is om het bijgevoegde verslag van de vergadering van de Rekenkamer-commissie d.d. 25 februari 2003 voor kennisgeving aan te nemen.

35
Raamplan herstructurering Glastuinbouw (vervolg).

Besloten is om:

1.voor kennisgeving aan te nemen dat GLTO advies (de heer Selman) op kosten van subsidiebudget van NOVEM als proces-coördinator voor de herstructurering van de glastuinbouw zal worden ingehuurd;

2.het stappenplan van GLTO-advies voor kennisgeving aan te nemen;

3.de reactie van Metrum voor kennisgeving aan te nemen;

4.als gemeente een adviseren en bemiddelende rol te vervullen in het proces van draagvlakontwikkeling en het zoeken naar financieringsbronnen.

36
Vaststelling bijdragen 2002 en 2003 en eenmalige bijdrage voor de Bemmelse Ponymarkt.

Besloten is om:

1.de bijdrage in de kosten van de Ponymarkt over 2002 onder dankzegging aan de commissie definitief vast te stellen op 9.076,--;

b.de bijdrage in de kosten van de Ponymarkt over 2003 voorlopige vast te stellen op 10.030,--;

3.een eenmalige bijdrage van 2.850,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een permanent jubileumaandenken aan de Bemmelse Ponyjaarmarkt.

37Overzicht subsidies 2003.

Besloten is om:

1.het overzicht van de financiële consequenties subsidiëring 2003 voor kennisgeving aan te nemen;

2.het overzicht ter informatie aan de gemeenteraad te verstrekken.

38
Regiovisie onderwijs.

Besloten is om de inhoud van de notitie voor kennisgeving aan te nemen.

39
RK-kerk te Gendt.

Besloten is om het Gelders Genootschap te verzoeken de cultuurhistorische waarde van de RK kerk te Gendt te beschrijven en een offerte uit te brengen voor het beschrijven van de cultuurhistorische waarde van de omgeving.

40
Archeologische beleidsadvieskaart.

Besloten is om in principe in te stemmen met het laten opstellen van een archeologische beleidsadvieskaart en drie bureaus hiervoor een offerte te laten uitbrengen.

41
Grondverkoop 3e fase bestemmingsplan Essenpas te Bemmel.

Besloten is om aan Ontwikkelingsmaatschappij Bemmel CV circa 20.919 m2 grond te verkopen in verband met de voorgenomen bouw van 73 woningen in het bestemmingsplan Essenpas te Bemmel (fase 3a en 3b) voor de prijs van in totaal 4.497.990,12 exclusief omzetbelasting.

42
Besteding GDU-gelden.

Besloten is om:

1.het KAN te verzoeken om de toegekende GDU-.gelden voor de Parkway te mogen inzetten voor:


-rotonde Nielant/Ir. Molsweg;


-rotonde/VRI Stadswal/Van Voorststraat;

2.in te stemmen met het gelijktijdig met de procedurele goedkeuring van de Parkway Huissen en het Masterplan Herckenrathweg, uitwerken van de plannen genoemd onder 1 en de oversteek Karstraat.

43

Startsubsidie wijkvereniging Klaverkamp i.o.

Besloten is om een startsubsidie te verstrekken van 225,-- aan wijkvereniging Klaverkamp i.o.

44
Verzoek stichting Tussenstroom om besluit prijsindex per 1 januari 2003 voor tarieven vervoersvoorzieningen niet toe te passen in heroverweging te nemen.

Besloten is om het besluit van 4 februari 2002 te handhaven.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Lingewaard '
Lees ook