Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst 18 maart vastgesteld dinsdag 25 maart

1.
B&W-besluitenlijst d.d. 11 maart 2003.

Besloten is om deze conform vast te stellen.

2.
Uitnodigingen.

3.
Reconstructie kruispunt Van Voorststraat/Stadswal/Langekerkstraat te Huissen.

Besloten is om:

1.akkoord te gaan met de inhoud en conclusies van het rapport van BVA;

2.de kleine rotonde als voorkeursvariant verder uit te werken tot een verkeerstechnisch ontwerp.

4.
Voorbereiding GDU-projecten.

Besloten is om opdracht te verlenen aan het Lans Advies voor het opstellen van ontwerpplannen met inbegrip kostenramingen, alsmede het uitvoeren van de gehele besteksvoorbereiding, voor een totaalbedrag van 27.292,--.

Het benodigde bedrag ad 27.292,- ten laste te brengen van het fonds beleidsontwikkeling

5.
Verzoek van de eigenaars van Garf 3, Muurdijk 44, Bredestraat 68, Griend 14 en Sportdreef 28 te Huissen om een strook gemeentegrond in de nabijheid van hun woningen aan hen te verkopen.

Besloten is om geen medewerking te verlenen aan de gedane verzoeken tot verkoop van grond.

6.
Beheer en onderhoud van de woonwagencentra Terpweide te Huissen, Plakselaan te Bemmel en Binnendries te Gendt.

Besloten is om:

1.de uitvoering van het beheer en onderhoud op de drie woonwagencentra in de gemeente Lingewaard uit te besteden aan Nijbod Consultancy BV conform hun offerte van 10 februari 2003, tegen een beheersvergoeding van 866,32 inclusief BTW per standplaats per jaar en een normvergoeding van 624,-- inclusief BTW per standplaats per jaar;

3.hiervoor schriftelijk de opdracht te verstrekken;

4.ingangsdatum te bepalen op 1 april 2003.

7.
Bestemmingsplanprocedure Van Ambachtstraat 1a te Haalderen.

Besloten is om het voornemen te publiceren om vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de WRO te verlenen.

8.
Vandalisme schoolgebouwen.

Besloten is om kennis te nemen van de schadegevallen vandalisme schoolgebouwen 2002.

9.
Extra subsidie-aanvragen Gilden St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad Huissen:

1.Europees schutterstreffen Voclabruck - Oostenrijk; 2.organisatie Indoorvendelen Federatie van Schuttersgilden "St. Hubertus".

Besloten is om de subsidie-aanvraag betreffende het Europees schutterstreffen in Voclabruck - Oostenrijk af te wijzen en een subsidie te verstrekken van maximaal 600,-- aan de Gilden St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad Huissen voor de organisatie van het Indoorvendelen Federatie van Schuttersgilden "St. Hubertus".

10.
Directie-opdracht Lokaal Sociaal Infrastructuur Plan.

Besloten is om:

1.in te stemmen met de directie-opdracht en hiervoor 40.000,-- vrij te maken uit het fonds beleidsontwikkeling;
2.de gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met het ontwikkelen van de kaderstelling met betrekking tot de lokaal sociale infrastructuur.

11.
Standplaatsen mobiele unit bevolkingsonderzoek borstkanker.

Besloten is om de informatie en het advies van de Stichting SVOKON betreffende het bevolkingsonderzoek borstkanker onder de aandacht te brengen van de commissie Onderwijs en Welzijn.

12.
Overzicht ingediende huisvestingsverzoeken onderwijs voor 2004.

Besloten is het overzicht conform artikel 8 van de Huisvestingsverordening toe te zenden aan de schoolbesturen.

13.
Verzoek van de eigenaars van Viermorgen 2 te Bemmel om twee stukken grond in de nabijheid van hun woning aan hen te verkopen.

Besloten is om wel medewerking te verlenen aan een verkoop van het reeds verhuurde stuk grond maar met betrekking tot het niet verhuurde stuk grond geen medewerking te verlenen.

14.
Bezwaarschrift met betrekking tot de verleende bouwvergunning voor het perceel Langestraat 8a te Huissen.

Besloten is om te besluiten conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

15.
Bezwaarschrift met betrekking tot de verleende bouwvergunning voor een noodlokaal bij de Werenfridusschool te Bemmel.

Besloten is te besluiten conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

16.
Verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO van de heer W.J. Derksen voor de bouw van een woning op het perceel Poelwijklaan tegenover nummer 32 te Gendt.

Besloten is om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO.

17.
Bezwaarschrift weigering bouwvergunning Schoutstraat 48 te Gendt.

Besloten om:

1.te besluiten conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en reclamant te ontvangen in zijn bezwaren; 2.wederom de bouwvergunning te weigeren wegens strijd met de redelijke eisen van welstand.

18.
Bezwaarschrift met betrekking tot de bouwvergunning voor het oprichten van een gemaal op het perceel, plaatselijk bekend langs de Linge, ter hoogte van Krakkedel in Doornenburg, kadastraal bekend gemeente Doornenburg, sectie A, nr. 2142.

Besloten is om in te stemmen met het advies van de commissie, behoudens punt 3, en het bestreden besluit in stand houden.

19.
Klacht laagfrequent geluid te Gendt.

Besloten is om Royal Haskoning de opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek ad 2.200,-- exclusief BTW doch inclusief alle onkosten. Aansluitend hierop wordt voorgesteld de uitkomsten van dit aanvullende onderzoek te presenteren in een voorlichtingsbijeenkomst. Geraamde kosten hiertoe 1.200,--.

20.
Planologisch verzoek met betrekking tot woningbouw op het perceel Vliegaan 3 te Huissen.

Besloten is om planologische medewerking te weigeren.

21.
Opnieuw vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Kommerdijk 4 te Gendt.

Besloten is om aan de gemeenteraad voor te stellen om een nieuw voorbereidingsbesluit vast te stellen overeenkomstig bijgevoegde concepten van raadsvoorstel en raadsbesluit met tekening.

22.
Aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van 8 appartementen met parkeerkelder op de hoek Julianastraat/Beatrixstraat te Huissen.

Besloten is om de bouwvergunning te verlenen.

23.
Het verbouwen van de woning en het renoveren/veranderen van de bedrijfsruimte, Pannerdenseweg 49 te Doornenburg.

Besloten is om toepassing te geven aan de vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

24.
Bedenkingen van de heer H.G.H.S.M. Klarenbeek tegen ontwerp intrekkingbeschikking Wm. ten name van de heer J.W.G. Timmermans, Doornenburgsestraat 2, 6691 HA Gendt.

Besloten is om:

1.de bij brief van 9 januari 2002, ingekomen 10 januari 2003, ingediende bedenkingen van de heer J.H.G.J.S.M. Klarenbeek, Doornenburgsestraat 19, 6691 HA Gendt tegen de ontwerp intrekkingbeschikking Wet milieubeheer ten name van de heer J.G.W. Timmermans, Doornenburgsestraat 2, 6691 HA Gendt ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

2.de beschikking (zie bijlage) tot gedeeltelijke intrekking van de Wm-vergunning ten name van de heer J.G.W. Timmermans definitief vast te stellen en op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

25.
Onderhoudswerkzaamheden aan gebouw kinderdagverblijf De Toverbal te Huissen.

Besloten is om onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren conform optie 3 tot een bedrag van 46.000,-

26.
Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ten behoeve van basisschool De Tichelaar te Gendt.

Besloten is om:

1.in te stemmen met het realiseren van een noodlokaal en de aanschaf van 1e inrichting OLP en meubilair ten behoeve van de 10e groep leerlingen;

2.de overige ingediende aanvragen niet aan te merken als spoedaanvragen omdat niet aan het criterium van spoedeisendheid wordt voldaan.

27.
Vaststelling bijdrage 2001 sociaal vervoer Lingehof standpuntbepaling bijdrage 2001 's Koonings Jagt.

Besloten is om de vergoeding Lingehof 2001 definitief vast te stellen op 25.744,20 te verrekenen met bevoorschotting 's Koonings Jagt kenbaar te maken dat over 2001 geen vaststelling en betaling plaatsvindt.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Lingewaard '
Lees ook