Gemeente Sittard-Geleen


Sittard-Geleen d.d. 18 maart 2003
1. Informatief schrijven van "Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling" (BAM) met betrekking tot de onvrijwillige blootstelling van burgers aan akoestische hinder vanwege evenementen (weth. Lennertz).
Beslissing:
1. BAM berichten als in schrijven; aan de briefwordt een passage toegevoegd waaruit blijkt dat de gemeente de zorg deelt van BAM en de bereidheid uitspreekt mee te denken hoe op een andere wijze de hinder kan worden verminderd.
2. Antwoordschrijven ter inzage leggen voor de Raad.

2. Benoeming leden gemeentelijke monumentencommissie (weth. Hanssen). Beslissing:
1. Te benoemen:

- als lid van de monumentencommissie:
Mevr. Janssen en de heren Van Luyn, Brouwers en Vossen
- als plaatsvervangend lid de heer Mertens 2. De vergoeding voor de leden van de monumentencommissie gelijk schakelen met de vergoeding die geldt voor leden van de welstandscommissie.

3. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 37 R.v.O. van raadslid de heer P. Boudewijn over voormalige school "Snel", hoek Parklaan/Wilhelminastraat te Sittard (weth. Hanssen). Beslissing:
1. Kennisgenomen van de vragen van de heer Boudewijn (zie brief d.d. 5 februari 2003);
2. De heer Boudewijn antwoorden via eveneens antwoordbrief (zie brief d.d.
18 maart 2003);
3. Antwoordschrijven ter inzage leggen voor Raad.

4. Vragen ex artikel 37 RvO gemeenteraadsfractie GroenLinks inzake parkeerplaatsen nieuwe Maaslandziekenhuis (weth. Hanssen). Beslissing:
1. Conform brief de gemeenteraadsfractie GroenLinks mededelen dat gemeente en Orbis bijvoorkeur ondergrondse parkeerplaatsen wensen te realiseren en dat deze nadere afspraken hierover hebben gemaakt;
2. Antwoordschrijven ter inzage leggen voor de Raad.

5. Tuinboulevard, verzoek Hornbach voor bouwmarkt en tuincentrum (weth. Hanssen).
Beslissing:
1. Het college wacht het onderzoek naar de regionale detailhandelstructuurvisie af en beziet alsdan of het onderzoek van Hornbach in dat kader wordt meegenomen; 2. Hornbach hiervan in kennis stellen;
3. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor de Raad. 6. Lijst uitnodigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Sittard-Geleen '
Lees ook