Gemeente Sittard

Besluitenlijst B&W 25-01-2000
openbare besluiten

1 Lijst uitnodigingen.
Beslissing: Vastgesteld.

2 Aanwijzing loco-secretarissen.
Op basis van de bepalingen van de Instructie voor de gemeentesecretaris de leden van het MT: de heer J.D. Dols, de heer L.M.L.J. Smeets en mevrouw C. de Koster, met ingang van 3 januari 2000 en in deze volgorde aanwijzen als loco-secretaris.
Beslissing: Akkoord.

3 Agenda voor de raadsvergadering van 27 januari 2000. Beslissing: Kennisgenomen.

4 Notulen commissie Stads- en Wijkontwikkeling 10 januari 2000. Notulen commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid 12 januari 2000.

Notulen commissie Stads- en Buurtbeheer 13 januari 2000. Beslissing: Kennisgenomen.

Notulen commissie Financiën d.d. 18 januari 2000.
Beslissing:

1. Kennisgenomen.

2. De door de commissie gedane opmerkingen inzake het budgetbeheer en de kwaliteit van de gemeentebladen zijn besproken.

5 Openstellen vacature en interne overplaatsing medewerker afdeling Stadstoezicht, sector Stadsbeheer.
Beslissing:

1. Ingestemd met het niet openstellen van de vacature centralist coördinatiepunt en het intern overplaatsen van betrokken medewerkster (parkeercontroleur) m.i.v. 1 maart 2000 in onderhavige functie;
2. Ingestemd met het openstellen van de vacatures parkeercontroleur.

6 Overzicht projecten afdeling Stadstoezicht 1999. Beslissing: Kennisgenomen.

7 De inrichting van een Milieupark op het Philipsterrein. Beslissing:

1. De raad voorstellen volgens inrichtingsvoorstel een milieupark op het voormalige Philipsterrein aan te leggen.

2. De raad voorstellen hiertoe een krediet van ƒ 2.652.900,- beschikbaar te stellen.

8 Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het \"Uitwerkingsplan van het bestemmingsplan Kemperkoul, Centrumgebied Kemperkoul, partiële herziening 1999\".
Beslissing:

1. Goedkeuring voor kennisgeving aangenomen.

2. De raadscommissie Stads- en Wijkontwikkeling van de goedkeuring in kennis stellen.

9 Beroep bestemmingsplan Bergerweg-Zuid.
Beslissing: Ter kennis brengen van de raad.

10 Beleidsplan en begroting 2000 van de Millenerpoort. Beslissing:

1. Kennisgenomen van het beleidsplan en begroting 2000 van de Millenerpoort;


2. Dit beleidsplan en begroting ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad.

11 Uitbreiding oefenveld aan de Bachstraat van v.v. Almania tot aan de parkeerplaats.
Beslissing: Akkoord.

12 Voortzetting toezichtsregime i.h.k.v. de Wet Ahri. Beslissing:

1. Kennisgenomen van de mededeling van de provincie.
2. Brief ter inzage leggen voor de gemeenteraad.

18 januari 2000, primeurlijst
Primeur betekent dat betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt

1 Verzoek winkelverkoop van dierbenodigdheden.
Beslissing:

1. Geen medewerking verlenen aan verzoek voor het vestigen van een winkel voor de verkoop van dierbenodigdheden; Dalstraat 10 Limbricht.
2. Verzoeker schriftelijk informeren.

2 Bedrijfsactiviteiten Verlengde Heinseweg 9.
Beslissing:
De eigenaar van het perceel Verlengde Heinseweg 9 schriftelijk in kennis stellen dat niet
alle bedrijfsactiviteiten op het perceel zullen worden toegestaan.

3 Horecabeleid
Beslissing: Brief Horeca Nederland schriftelijk beantwoorden.


---------------------------------------------------------------------------- © Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
---------------------------------------------------------------------------- home

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Sittard '
Lees ook