Gemeente Sittard

Besluitenlijst B&W 11-01-2000
openbare besluiten

11 januari 2000

1 Lijst uitnodigingen.
Beslissing: Vastgesteld.

2 Lijst van ingekomen stukken aan de raad.
Beslissing:
Gemeenteblad ingekomen stukken aan de Raad voor de raadsvergadering van 27 januari 2000 nr. 13 geaccordeerd.

3 Concept-raadsagenda voor de vergadering van 27 januari 2000. Beslissing:
Akkoord met concept-agenda voor raadsvergadering van 27 januari 2000.

4 Voortzetting tijdelijke personele voorziening bij de afdeling POI, werkeenheid rechtspositie.
Beslissing:
1 Ingestemd met het voortzetten voor de duur van (vooralsnog) zes maanden van de eerder getroffen tijdelijke personele voorziening bij de afdeling POI, werkeenheid rechtspositie;
2 Ingestemd dat deze tijdelijke voorziening wordt ingevuld via het aangaan van een tijdelijk dienstverband met N. Kleinbergen voor gemiddeld 32,4 uur per week.

5 Bijdrage in het jaar 2000 aan de Stichting Bloemencorso Limburg. Beslissing:
Conform de vastgestelde begroting voor het jaar 2000 aan de Stichting Bloemencorso Limburg een bijdrage van ƒ 12.000,- verlenen.

6 Openstellen vacature consulent Uitstroom bij DSW. Beslissing:
Vacante functie consulent Uitstroom bij DSW openstellen voor werving en selectie volgens de gebruikelijke procedures.

7 Rotonde Winston Churchilllaan en bushaltevoorzieningen lijnen 10, 11 en 12.
Beslissing:
1 Wegenbouwbedrijf J. Lintzen BV opdracht verlenen; 2 De voorziening aan de Sportcentrumlaan niet uitvoeren; 3 De nutsbedrijven opdracht verlenen voor het omleggen van hun kabels en leidingen;
4 Subsidie-overeenkomst met de provincie op basis van het aanbestedingsresultaat aangaan;
5 Zodra meer inzicht is in de ontwikkeling Putstraat/ Kennedysingel nader rapporteren;
6 Commissie Stadsontwikkeling informeren over stand van zaken.

8 Milieumonitoring gemeente Geleen.
Project Milieumonitoring door gemeenten (Milieufederatie en VNG). Experiment Overheidsmonitoring (Inspectie Milieuhygiëne).
Beslissing:
Mede gelet op beleidslijn van de gemeente Geleen, niet actief deelnemen aan het project Milieumonitoring door gemeenten en het experiment Overheidsmonitoring.

9 Sloopkosten laboratoriumschool.
Beslissing:
Ingestemd met voorlopige activering van de extra sloopkosten binnen het complex laboratoriumschool en na vaststelling van de definitieve exploitatieberekening bezien of deze extra kosten gedekt kunnen worden uit grondverkopen.

10 Ouderbijdragen 2000.
Beslissing:
1 Akkoord met invoering van adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2000 zoals deze door het ministerie van VWS is voorgelegd; 2 Ingestemd met het ouderbijdragenreglement 2000 van stichting De Kleine Burcht;
3 Akkoord met brieven aan stichting De Kleine Burcht en SWES.

11 Verbetering akoestiek kinderdagverblijf Ploem.
Beslissing:
Akkoord met het betrekken van ƒ 30.000,- uit het onderhoudsfonds kinderdagverblijven ten behoeve van de verbetering van de akoestiek in de groepsruimtes van kinderdagverblijf Ploem.

12 Integrale toegankelijkheid.
Beslissing:
Kennisgenomen en ingestemd met de voorgestelde besteding van het resterende budget.

13 Bestemmingsplan Horecavoorzieningen Centrum en evaluatie Horecanota. Beslissing: De raad voorstellen het bestemmingsplan Horecavoorzieningen Centrum op onderdelen gewijzigd vast te stellen.
De Horecanota voor wat betreft het vestigingsbeleid geëvalueerd en de resultaten hiervan verwerken in het aan de raad voor te leggen bestemmingsplan.

14 Monumenten cultuurhistorie gemeente Sittard.
Beslissing:
De gemeenteraad voorstellen:
1 De monumentenverordening 1995 te laten wijzigen in de "Verordening voor Monumenten en Cultuurhistorie 2000";
2 De "Verordening Instandhouding Onroerend Cultuurgoed 2000" te laten vaststellen;
3 Een krediet van ƒ 150.000,- per jaar te laten voteren voor de jaren 2000, 2001 en 2002 ten behoeve van subsidie voor werkzaamheden die in de Verordening Instandhouding Cultuurgoed 2000 geregeld zijn; 4 Een fonds in te laten stellen van ƒ 30.000,- per jaar voor de jaren 2000, 2001 en 2002 voor Bijzondere objecten zoals omschreven in de verordening artikel 1, lid 1, sub i.

15 Beantwoording brief raadslid P. Boudewijn inzake brand in pand De Beierpöl Wilhelminastraat 10.
Beslissing: P. Boudewijn schriftelijk antwoorden.

21 december 1999, primeurlijst
Primeur betekent dat eerst betrokkene bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt

1 Offerte Symbiose inzake kinderopvang.
Beslissing:
Symbiose opdracht geven (conform opdracht en offerte) een visie en uitgangspunten-notitie voor het kinderopvangbeleid gemeente Sittard op te stellen.

2 Offerte onderzoek Sanderbout.
Beslissing: Akkoord met offerte van Symbiose.

3 Bezwaarschrift Kringoverleg Sittardse Peuterspeelzalen. Beslissing:

1. Akkoord met het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van het Kringoverleg Sittardse peuterspeelzalen tegen het besluit aanpassing subsidie 1999 en volgende jaren, gedateerd op 23 september 1999.
2. Ingestemd met brief aan het Kringoverleg Sittardse peuterspeelzalen en in afschrift aan de niet aangesloten peuterspeelzalen.

4 Aanvraag geldelijke steun t.b.v. 30 sociale huurwoningen Baandert (locatie voormalig Fortunastadion) door de Stichting WVS (woningbouwprogramma 1999).

5 Aanvraag geldelijke steun t.b.v. 18 sociale huurwoningen op het binnenterrein van het voormalig Gemmaklooster t.n.v. de Stichting WVS.

6 Aanvraag om geldelijke steun t.b.v. vijf huurwoonwagens. Beslissing: Gevraagde subsidie verlenen.

7 Aanvraag BWS-subsidie t.b.v. de aanleg van 22 woonwagenstandplaatsen Tudderenderweg.
Beslissing: Aanvraag om BWS-subsidie gehonoreerd.


---------------------------------------------------------------------------- © Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
---------------------------------------------------------------------------- home

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Sittard '
Lees ook