Gemeente Zevenaar

Nu bekijken Nummer: 03.1118
Actualisatie exploitatie-opzetten Grondbedrijf december 2002. 1. Akkoord te gaan met de herzieningen.
2. De grondprijs Mercurion m.i.v. 1-1-2003 te verhogen van 82,00 p/m2 naar 85,00 p/m2.
3. De restant gronden van Ooy m.i.v. 31-12-2002 waarderen naar landbouwprijzen ( 5,45 p/m2) en de hiermee behaalde boekwinst toevoegen aan het Egalisatiefonds Grondexploitaties. 4. Het saldo van het fonds werken stadsuitleg te zijner tijd toevoegen aan het Egalisatiefonds Grondexploitaties. 5. Binnen het Egalisatiefonds Grondexploitaties de nog vrij beschikbare middelen oormerken voor revitalisering Zuidspoor/stationslocatie, het ontwikkelen van het Masterplan, aansluiting Hengelder II, revitalisering Tatelaar, planaanpassing Altbroek en stadsvernieuwingsprojecten. Dit gegeven in de voorjaarsnota 2004 door de raad laten bekrachtigen door bedragen aan te geven en te laten blokkeren om tenminste voor een deel van de noodzakelijke uitgaven in de toekomst te realiseren.


Conform advies met de volgende aantekeningen:

* wethouder Klomp kopie bijlagen verstrekken.
* tekst m.b.t. bestemmingsplan Ooy actualiseren.
De gemeente beheert een aantal gronden. Deze gronden worden nu of mogelijk in de toekomst gebruikt voor woningbouw of gebruikt voor industrieën. Voor een aantal complexen is een plan gemaakt. Ieder jaar worden deze plannen financieel gebruikt. Op basis van de doorlichting kunnen plannen worden aangepast.
Nummer: 03.1120
Voorstel tot herziening van de straatnaamgeving van een deel van de Groessenseweg en de Hoevestraat i.v.m. de aanleg van het viaduct over de Betuwelijn in de Groessenseweg.
Aanwonenden per brief berichten dat de gemeente voornemens is de straatnaam te wijzigen omdat deze momenteel onlogisch en onduidelijk is.
In verband met de aanleg van het viaduct over, en het verleggen van de Groessenseweg is de adressering van de aanwonenden onlogisch. Hierbij komt nog dat een drietal woningen aan de Hoevestraat zijn geadresseerd. Historisch gezien is dit juist, maar in de praktijk geeft dit veel verwarring. Aan de omwonenden zal worden gevraagd hoe zij tegenover een straatnaamgeving staan.
Nummer: 02.5987
Klacht van de heer Kamerbeek namens de bewoners Hunneveldweg over verkeerssituatie op het fietspad Hunneveldweg.
1. Een middengeleider aanleggen op het fietspad ter hoogte van de aansluiting Platanenlaan/Hunneveldweg zodanig dat dit obstakel overrijdbaar is voor landbouwverkeer in de richting west-oost en hiertoe een verkeersbesluit nemen.
2. De kosten ad 2.000 incl. BTW ten laste brengen van de exploitatie bestemmingsplan Mercurion.
3. Betrokken bewoners en andere belanghebbenden informeren conform bijgaande ontwerpbrieven.

Bewoners klagen over het gemotoriseerd verkeer dat het fietspad als sluiproute gebruikt tegen de verkeersregels in. Zij hebben verzocht om een fysieke afsluiting.
Nummer: 03.1107
Aanvullende informatie omtrent plaatsing toeritdoseringsinstallatie op de aansluiting Griethse Poort.
1. Aanvullende informatie voor kennisgeving aannemen. 2. Bijgaande conceptbrieven verzenden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland en aan het dienstkringhoofd van Planken Wambuis.
3. Bijgaand raadsvoorstel aan de raad zenden.

Nummer: 03.1204
Nummer: 03.1273
Verkeersregels m.b.t. landbouwverkeer.
1. Definitief verkeersbesluit en reactie van de provincie op uw brief van 17 november 2002, alsmede informatie over keersregels m.b.t. landbouwverkeer voor kennisgeving aannemen. 2. De raad informeren d.m.v. het ter inzage leggen van dit advies in de leesmap.
Naar aanleiding van de discussie over al dan niet landbouwverkeer toelaten op het viaduct Babberichseweg heeft het college nadere informatie gevraagd over de diverse verkeersregels die van toepassing zijn op landbouwverkeer.

Nummer: 03.1272
ONDERWERP:
Parkeren bezoekers Volksuniversiteit.
ADVIES:
De bezoekers van de Volksuniversiteit op eigen terrein laten parkeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door het voetpad aan de Thebenstraat (dat toegang geeft tot het plein) te verbreden in een oprit voor auto's. Nummer: 03.1177
Basisbibliotheek.
1. Het Projectplan Basisbibliotheek De Liemers vaststellen. 2. Stuurgroep conform bijgevoegde brief informeren.

De besturen van de bibliotheken in de Liemers hebben een ambitiedocument opgesteld om te komen tot 1 basisbibliotheek in de Liemers. De gemeentebesturen hebben hiermee ingestemd. De volgende fase is het vaststellen vanhet Projectplan. Hierin wordt de project basisbibliotheek verder uitgewerkt en kan het proces daadwerkelijk van start gaan. De gemeente dient als subsidieverstrekker in te stemmen met dit document.
Nummer: 03.1271
Notitie "Regeling inburgering oudkomers".
1. De notitie "Regeling inburgering oudkomers" voor kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met tijdelijke uitbreiding van de formatie met 20 uur per week voor de duur van 6 maanden.

De gemeente ontvangt een bijdrage van het rijk voor inburgering van oudkomers. (Mensen die afkomstig zijn uit het buitenland maar al langer in Nederland woonachtig zijn en nog problemen ondervinden met het spreken van de taal en of onvoldoende weten van de Nederlandse gewoonten en gebruiken). Aan het college wordt verzocht in te stemmen met een notitie die nader ingaat op hoe de inburgering zal worden uitgevoerd. Tevens wordt aan het college geadviseerd ten behoeve van het project voor een half jaar de personeelsformatie met 20 uur per week uit te breiden.
Nummer: 03.1269
Besluitenlijst vergadering B&W van Zevenaar d.d. 25 februari 2003. Nummer: 03.1268
Verzamelregister, vermeldende de krachtens afdoeningsmandaat genomen besluiten d.d. 20 t/m 26 februari 2003.
Nummer: 03.1060
Jaarverslag 2001 Welstandscommissie (bestaande uit een algemeen deel en een specifiek Zevenaars deel).
Beide delen voor kennisgeving aannemen en overeenkomstig het verzoek van het Gelders Genootschap doen toekomen aan de leden van de raadscommissie Grondgebied.
TOELICHTING:
Het algemeen deel en het specifiek Zevenaarse deel bevatten geen bijzonderheden. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten beide delen voor kennisgeving aan te nemen.
Nummer: 03.0785
Bevindingen VROM Inspectie controle vuurwerkbedrijf Fixet-Cremers. Reactie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. Nummer: 03.1076
Aanvraag voor het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening van de Stichting Volkshuisvesting Zevenaar (SVZ) in verband met aanpassing van de woning op het perceel Botterland 10 te Zevenaar in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De bouwaanvraag betreft een aanbouw aan de zijkant van de woning.
ADVIES:
In principe medewerking verlenen aan het bouwplan van de SVZ, mits het plan wordt aangepast aan het welstandsadvies. Hiervan dient de stichting SVZ op de hoogte te worden gesteld. Vervolgens de bouwaanvraag vier weken ter inzage leggen.
De SVZ wil de huidige woning uitbreiden met een aanbouw aan de zijkant van de woning. De aanbouw is gesitueerd op een strook grond met de bestemming openbaar groen. Er kan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden in dit geval, miets er voldaan wordt aan de redelijke eisen van welstand.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Zevenaar '
Lees ook