Gemeente Gemert-Bakel


juli 2002

15-7-2002

Nieuws uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel

van dinsdag 9 juli 2002

Vraag aan provincie: extra contingent bouwkavels voor starters op woningmarkt
Eenmalig stelt de provincie Noord-Brabant aan gemeenten een contingent woningen beschikbaar voor 600 huizen voor starters in kleine kernen. De gemeente wenst aan deze regeling deel te nemen. De kleinere kernen Elsendorp, De Rips , Handel en De Mortel worden als project 1 ingediend. Bakel als project 2 en Gemert als project 3.

Herinrichting Handel-Oost (Pastoor Castelijnsstraat/Heerevelden) Het college stemt in met een start van een project om te komen tot een nieuwe invulling van het perceel Pastoor Castelijnsstraat 9 (Van der Aa) en de locatie Heerevelden (gelegen achter een aantal percelen aan de Pastoor Castelijnsstraat). Een gedeelte van het terrein Heerevelden zal, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, worden bebouwd met zeven huizen. Voor Pastoor Castelijnsstraat 9 wordt een inrichtingsplan gemaakt. Voordat de gemeente een 'plan van aanpak' gaat opstellen organiseert zij een bijeenkomst voor inwoners en de dorpsraad van Handel.

Uitgangspunten berekeningen herstructurering van gebied Berglaren-Molenakkers, Gemert
Het college besluit tot het laten doorrekenen van voorgestelde modellen. De uitkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de uitgangspunten. Er komt straks een berekening, waarin de grondwaarde, de verhuur/verkoopwaarde van de woningen en de daarbij behorende tuin wordt bepaald (berekening gebiedsexploitatie). Goed Wonen en de gemeente hebben overleg gevoerd over de uitgangspunten voor de berekeningen.

Appartementsgebouw Watermolen Gemert en welstand
Een vrijstellingsprocedure (van het bestemmingsplan) over de bouw van een appartementsgebouw binnen het gebied Watermolen in Gemert is gestart. Het voornemen vrijstelling te verlenen is opgestuurd naar de provincie voor een verklaring van geen bezwaar. Er is ook gestart met een technische toetsing van het plan. Ook is het bouwplan bezien in relatie tot 'welstand'. Het college besluit dat een bouwvergunning zal worden verleend die voldoet aan de eisen van welstand.

Uitvoeringstraject bedrijventerrein Wolfsveld, Gemert, 1e fase Het college neemt kennis van het vervolgtraject voor de ontwikkeling en uitvoering van het bedrijventerrein Wolfsveld, Gemert, 1e fase. Een model voor de inrichting van het park wordt verder uitgewerkt. De bevoegdheid om voor concrete bouwplannen een zelfstandige projectprocedue te volgen (artikel 19a Wet op de ruimtelijke ordening) wil het college laten delegeren aan B&W. Een voorstel daartoe wil het college in augustus aan de raad voorleggen. Dit omwille van een snelle afhandeling van de bouwaanvragen.

Jaarlijks werkbezoek college aan kerkdorpen Gemert-Bakel Het college wil een jaarlijks werkbezoek plannen aan alle kerkdorpen, op dinsdagavonden om 19 uur. Ervaren 'probleempunten' zullen dan bezocht worden. Aanleiding voor dit besluit is een overleg met Dorpsoverleg De Rips. Het verslag van dat overleg van 24 juni neemt het college voor kennisgeving aan. Woningbouw en verkeer in De Rips heeft en krijgt aandacht.

Ontwikkelingen Fuik Handel
Het college besluit een herstructureringsvisie voor de Fuik uit te laten werken, in samenspraak met de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, H. Verkampen. De situaties van twee handelsondernemingen aan De Fuik zullen bij het uitwerken van de herstructureringsvisie worden meegenomen.

Beroepen tegen /onderzoek naar bestemmingsplan 'Camping Rooije Asch', Handel Het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 19 februari 2002 goedgekeurde bestemmingsplan 'Camping Rooije Asch' heeft vanaf 12 maart gedurende zes weken ter visie gelegen. Er is een aantal beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State. Deze wil de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak benoemen als deskundige. Aan de Stichting zal worden gevraag een onderzoek in te stellen (als bedoeld in artikel 8:47 van de Algemene Wet bestuursrecht). Het college neemt het voornemen van de Raad van State voor kennisgeving aan. De raad en de raadscommissie worden geinformeerd.

Uitstel voorwaarde verkoop eigen woning bij aankoop bouwkavel Bakel Een ingelotene voor een bouwkavel 'Achter de Molen' in Bakel vraagt om uitstel van de verplichting tot verkoop van zijn huidige woning aan inwoners uit Bakel. Dit in verband met bedrijfsactiviteiten in zijn huidig huis, waarmee hij over een aantal jaren wil stoppen. Het college stemt hier onder voorwaarden mee in. In de koop- en verkoopovereenkomst van de kavel in het plan 'Achter de Molen' zal een clausule, inclusief boetebeding worden opgenomen. Na het stoppen van zijn bedrijfsactiviteiten dient hijzsijn huis te verkopen conform de regeling voor het inschrijven en uitgeven van bouwgrond.

Verpachten landpouwgrond in Gemert
Het college besluit tot het verpachten van twee stroken landbouwgrond, een aan Doonheide en een aan de Paashoefsedijk.

Bezwaar tegen bouwplan Virmundtstraat ongegrond
In december 2000 heeft het college van B&W een bouwvergunning verleend voor het veranderen van een winkelgebouw in een kantoorruimte, op het adres Virmundtstraat 28 in Gemert. Het hiertegen ingekomen bezwaar richt zich op de parkeersituatie en is door de commissie Bezwaar en beroep gegrond verklaard. Het college neemt het advies niet over en besluit het bezwaar, met aanvulling van de motivering, ongegrond te verklaren. De bestreden beslissing blijf t in stand.

(Overige) besluiten over bestemmingsplannen/bouwplannen Handel, Gemert Het college besluit:

- het voornemen te uiten vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te willen verlenen voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Rector Aldenhuysenstraat 34 in Handel;

- het voornemen te uiten vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het uitbreiden van een winkel en het wijzigen van een voorgevel aan de Nieuwstraat 45 in Gemert;

- het weigeren van een bouwvergunning voor een tuinhuisje aan de Pres. Gerartsstraat in Gemert (strijdig met bestemmingsplan), maar alsnog te willen beoordelen of toepassing artikel 19, lid 3 (vrijstelling) in de rede kan liggen.
Deze besluiten worden gepubliceerd in de voorlichtingsrubriek.

Regionaal programma milieuhandhaving 2002
Hget college onderschrijft de uitgangspunten van het Regionaal programma milieuhandhaving Brabant Zuidoost 2002. Hierover wordt nog nadere voorlichting gegeven.

Inkoop van reintegratietrajecten werkzoekenden
De gemeente is verplicht om voor de inkoop van reintegratieprojecten voor werkzoekenden marktwerking toe te passen. Om een stevige speler te kunnen zijn in de reintegratiemarkt is krachtenbundeling in de vorm van bundeling van deskundigheid, capaciteit en middelen noodzakelijk. Om deze reden wordt met de peellandgemeenten een gezamenlijke aanbesteding en uiteindelijke inkoop verzorgd.

Machtiging commissie Bezwaarschriften Sociale Wetgeving Burgemeester en wethouders machtigen de Commissie Bezwaarschriften Sociale Wetgeving om in voorkomende gevallen extra medisch onderzoek te laten verrichten. Dit in situaties waarin de commissie dit noodzakelijk acht voor het uitbrengen van een advies over een op een bezwaarschrift te nemen beslissing.


-0-0-0-0-0-

Deel: ' Besluitenlijst B&W Gemert-Bakel 09-07-2002 '
Lees ook