Nieuws uit B&W 2002 - Nieuws uit B&W van 16 en 10 Gemeente Gemert-Bakel


juli

19-7-2002

Nieuws uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel

van 16 en 10 juli 2002

Evaluatie toekomst zomerkermis Gemert: naar augustus?; met verenigingen?

De gemeente is aan het nadenken over het geven van een extra impuls aan de zomerkermis in Gemert. Overwogen is bijvoorbeeld het verplaatsen van de julikermis naar de vierde zondag van augustus, na de zomervakantie. Het college wil nu laten onderzoeken of de organisatie van de gemeentelijke kermis ook in samenwerking met verenigingen kan plaatsvinden. Het college wil hierover zo spoedig mogelijk met betrokkenen overleg hebben.

Vrijstelling voor bouwrijpmaken gronden bedrijvenpark Wolfsveld Gemert Het college heeft van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een verklaring van geen bezwaar ontvangen voor het bouwrijp maken van gronden in de eerste fase van het bedrijvenpark Wolfsveld in Gemert. Op basis van deze verklaring besluit het college aan de gemeente Gemert-Bakel vrijstelling te verlenen voor het project Wolfsveld. Het project omvat het bouwrijp maken van gronden voor de ontwikkeling van de eerste fase van het bedrijvenpark Wolfsveld. Tot die werkzaamheden behoren de aanleg van de ondergrondse infrastructuur, de aanleg van wegen en de aanleg van het parkgebied.

Ontwikkeling van een verkeersmodel voor een te ontwikkelen centrumvisie voor Gemert

De gemeente wil komen tot een verkeersmodel, waarmee verkeersstromen kunnen worden voorspeld. Bijvoorbeeld bij verkeersmaatregelen/wijzigingen in de verkeerscirculatie. Het model moet als bouwstof dienen voor een te maken centrumvisie. In 2001 heeft de gemeenteraad besloten dat die centrumvisie er moet komen. Mogelijke varianten in het verkeersmodel zijn bijvoorbeeld:
- eenrichtingsverkeer Grootmeestersstraat;

- aanleg van een Noord-Om in Gemert;

- doorsteek Grootmeestersstraat-Molenstraat en het ontbreken daarvan;
- verbinding Gelind -Kapelaanstraat;

- invloed van het aan te leggen bedrijventerrein Wolfsveld. Het college mandateert de wethouders Brouwers en Verkampen tot het maken van keuzes voor de doorrekening van het verkeersmodel.

Toepassen gemeentelijk handhavingsbeleid

Het college belegt voor eind augustus een themadag over het toepassen van het gemeentelijk handhavingsbeleid. In het eerste deel zal met name het beleid centraal staan. In het tweede deel worden de feitelijk te handhaven situaties inhoudelijk doorgenomen.

Wens: kerntakendiscussie in de gemeenteraad

Het college wil met de gemeenteraad een discussie voeren over de kerntaken van de gemeente Gemert-Bakel, nog voordat discussieert over de begroting over het jaar 2003. Dit overeenkomstig de met de provincie gemaakte afspraken.

Het optimaliseren van de gemeentelijke ambtelijke organisatie In het kader van het optimaliseren van de gemeentelijke ambtelijke organisatie stelt het college als voorlopig besluit een organisatie- en formatieplan vast. De ondernemingsraad wordt om advies gevraagd. Aan elk personeelslid wordt een exemplaar beschikbaar gesteld.

Aanschaf helmen en apparatuur brandweer Gemert-Bakel Het college besluit tot het vervangen van materiaal voor de brandweer. Het gaat om 68 ademluchtcilinders; 8 ademluchtoestellen; en 35 brandweerhelmen. De totale investering voor deze vervanging bedraagt bijna 55 duizend euro.

Extra kunst in het gemeentehuis

De gemeente kan nog een 20-tal kunstobjecten gebruiken ter verfraaiing van het gemeentehuis. Het college besluit een abonnement te nemen op een kunstuitleen. Ook wordt bezien welke mogelijkheden er zijn via Stichting Nazareth en Gemerts Atelier.

Afrekening 2001 algemene begraafplaats Gemert-kern met parochie Gemert-kern Het college stemt in met de jaarlijkse afrekening van kosten voor de algemene begraafplaats met de parochie Gemert-kern. Ditmaal over 2001. In dat jaar zijn 30 graven voor volwassenen uitgegeven en hebben drie bijzettingen plaatsgevonden.

Vervangende termijn sloop kippenstallen De Mortel

Het college biedt een ondernemer een vervangende termijn aan voor de sloop van kippenstallen aan de Bakelseweg 9 in De Mortel. Hierdoor is de aanvrager in de gelegenheid om binnen acceptabele termijn te slopen, na het bouwen van een aangevraagde opslagloods.

Uitnodiging paneldiscussie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting in Almere

Gemert-Bakel is uitgenodigd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor deelname aan een paneldiscussie voor wethouders en beleidsmedewerkers in september . Dit omdat Gemert-Bakel de eerste gemeente is in Nederland die daadwerkelijk de inwoners in de gelegenheid stelt om via een startersregeling van het Stimuleringsfonds een eigen eerste huis te bouwen. Discussieleider is dr. J.C. Terlouw. Gemert-Bakel zal zo mogelijk een wethouder afvaardigen

Bezwaarschrift Heemkundekring De Kommanderij tegen sloop ongegrond Op 23 augustus 2001 heeft de heemkundekring De Kommanderij in Gemert een bezwaarschrift ingediend tegen een beslissing van B&W van 12 juli 2001. Het gaat om het verlenen van een sloopvergunning voor het slopen van een horecapand op het adres Molenstraat 14 in Gemert. Omdat er geen weigeringsgronden zijn voor de aanvraag om een sloopvergunning, verklaart het college van B&W het ingediende bezwaarschrift ongegrond. En laat daarmee de bestreden beslissing in stand.

Beslissing bouwstop, Gemert, wordt in stand gelaten

Het college verklaart een bezwaarschrift tegen een opgelegde bouwstop aan de Pandelaar in Gemert ongegrond. De bestreden beslissing van 18 oktober 2001 tot het onmiddellijk staken van alle bouwwerkzaamheden voor het vergroten van een woonhuis, onder oplegging van een bouwstop, wordt in stand gehouden. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan; met toekomstige planologische visies; legalisering is niet mogelijk en aan de beslissing van oktober ligt handhavingsbeleid ten grondslag.

Besluiten over vrijstellingen bestemmingsplan/bouwplannen in Bakel, Gemert, Milheeze, Handel:
het college besluit:

- bouwvergunning te willen verlenen aan een 22-tal kleinere bouwplannen (van erker tot zwembad), soms onder voorwaarden;

- het voornemen te uiten vrijstelling van het bestemmingsplan te willen verlenen (art. 19 lid 2) voor een bedrijfspand aan de Beekakker in Bakel;
- het voornemen te uiten vrijstelling van het bestemmingsplan te willen verlenen (art. 19, lid 3) voor het verbouwen van een huis aan de Slenk in Gemert;

- het voornemen te uiten vrijstelling van het bestemmingsplan te willen verlenen (art. 19, lid 3) voor het bouwen van een kantoorruimte aan de Hazeldonklaan in Gemert;

- een gedoogbeschikking af te geven voor een vijver voor koi-karpers en een houten erfscheiding aan de Heuvel 50 in Gemert;

- het voornemen te uiten vrijstelling van het bestemmingsplan te willen verlenen (art. 19, lid 3) voor het vernieuwen van een garage aan de Pastoor Strijbosstraat in Gemert;

- tot het ongegrond verklaren van een bezwaarschrift en het in stand houden van een verleende bouwvergunning aan de Burgemeester Diepstratenlaan 49 in Bakel;

- tot het ongegrond verklaren van een bezwaarschrift en het is stand houden van de verleende bouwvergunning voor een tuinhuisje aan de Buytenkamp in Bakel;

- tot het intrekken van een bouwvergunning (verleend mei 1999) voor aanpassingen van basisschool De Kleine Kapitein in Bakel, omdat op een andere locatie een nieuwe school wordt gebouwd;

- het voornemen te uiten vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan (art. 19, lid 3) voor het vernieuwen van een schuur aan de Onze Lieve Vrouwestraat 62 in Handel;

- bouwvergunning te verlenen aan PTTpost voor een dubbelzijdige lichtbak aan het Kerkeind 19 in Milheeze;

- onder voorwaarden bouwvergunning te verlenen voor een berging aan de Speelweide 10 in Bakel;

- onder voorwaarden bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een pand aan de Helmondsestraat 34 in Bakel;

- onder voorwaarde vergunning voor het gedeeltelijk vergroten van een huis aan Mathijseind 5a in Bakel;

- het verlenen van een bouwvergunning onder voorwaarden voor een veldschuur en een gebouw voor bed- en breakfast aan de Gagelweg 4 in Handel. Deze besluiten worden gepubliceerd in de voorlichtingsrubriek van de gemeente.

Toestemming permanente bewoning camping

Voor de duur van twee jaar geeft het college toestemming aan de beheerder van camping de Rooye Asch tot het permanent bewonen van de camping.

Ondersteuning voor Europees Kampioenschap Tractor Pulling Bakel

Het college besluit dat de gemeentelijke sectie communicatie en voorlichting ondersteuning biedt aan de organisatie van het Europees Kampioenschap Tractor Pulling in Bakel, dat op 7 en 8 september wordt gehouden.

Luifel voor Gemertse Atletiek Club

Het college stelt de luifel van het (gemeentelijk) pand naast het gemeentehuis desgevraagd beschikbaar aan de Gemertse Atletiekclub (GAC).

Project 'Frans Archief'

Het college besluit tot uitbreiding van de personele ondersteuning en het budget voor het project 'Frans Archief. Het gaat om het inventariseren van het in het gemeentearchief aanwezige archief uit de 'Franse tijd' De verwachting is dat de inventaris nog dit jaar gereed zal zijn.


---

Deel: ' Besluitenlijst B&W Gemert-Bakel 19-07-2002 '
Lees ook