Gemeente Groningen: B & W besluiten


Wijziging/uitbreiding APV gemeente Groningen
In de onlangs vastgestelde nota 'Veilig Uitgaan' werd een breed scala aan maatregelen gepresenteerd die het uitgaansgeweld in de binnenstad van Groningen moeten tegengaan. Eén van die maatregelen is erop gericht om de veiligheid in en rondom horecabedrijven te verbeteren. Hiervoor is het nodig om een regeling vast te stellen waarin een bepaalde categorie horecabedrijven verplicht zal worden over een door de burgemeester goedgekeurd veiligheidsplan te beschikken. Daarom stellen B&W voor de APVG aan te vullen met twee nieuwe artikelen (46f en 46g) die betrekking hebben op de veiligheidsplannen van horecabedrijven.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: Wijziging/uitbreiding Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 1994

En verder heeft het college besloten...

* de vakantieregeling voor het schooljaar 1999/2000 voor de openbare scholen vast te stellen. Zo zal onder meer de herfstvakantie plaatsvinden van 23-10 t/m 31-10-1999; de kerstvakantie van 25-12-1999 t/m 09-01-2000 en de zomervakantie van 22-07 t/m 03-09-2000.

* de raad voor te stellen over te gaan tot mede oprichting van de Stichting Centrale Dienst Samenwerkingsverbanden en over te gaan tot deelneming in deze stichting.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: -

Geen bezoekdwang banenbeurs
Op 4 en 5 juni jl. vond in de Martinihal een 'banenbeurs' plaats. Op deze beurs werd onder meer informatie gegeven over openstaande vacatures en scholingsmogelijkheden. Werkzoekende cliënten van de dienst SOZAWE en WIW-werknemers van Weerwerk ontvingen een uitnodiging voor de beurs.
De SP-fractie stelt het college de vraag waarom deze mensen een toegangsbewijs op naam kregen opgestuurd. Bovendien stond op het toegangsbewijs ook nog een streepjescode, zodat eenvoudig te achterhalen is welke uitkeringsontvangers de beurs wel en welke de beurs niet bezoeken.
Het college antwoordt dat de gegevens (het entreebewijs) door bureau Onderzoek op algemene kenmerken wordt gescand. Om nader onderzoek te doen voor toekomstig beleid is het belangrijk te weten welke mensen daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in een banenbeurs. Zo wordt gekeken naar leeftijdscategorie, opleiding, geslacht enz.
Met de namen van mensen wordt niets gedaan. De gegevens worden niet opgenomen in individuele dossiers. Er worden alleen statistische gegevens bijgehouden die van belang zijn voor het toekomstig beleid. Omdat werkzoekenden niet persoonlijk worden gecontroleerd, is in de uitnodiging niet ingegaan op het doel van de controle.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: Vragen inzake bezoekdwang banenbeurs

Wegonttrekking Koornbrandersgang
Het college van B&W heeft besloten een gedeelte van de Koornbrandersgang aan het verkeer te onttrekken. Dit besluit hangt samen met de herontwikkeling van de voormalige Nieuwsblad van het Noordenlocatie.
Door het vertrek van het Nieuwsblad is er een lege ruimte ontstaan. Met de bouw van woningen, winkels en een parkeergarage is dit gebied weer ingevuld. Een belangrijk deel van deze herontwikkeling bestaat uit de bouw van woningen aan de Prinsenstraat.
Aan de achterzijde van deze woningen bevindt zich nu een binnenterrein waar straks tuintjes, bergingen en parkeervoorzieningen worden aangelegd. Dit binnenterrein is alleen te bereiken via de Koornbrandersgang, die nu nog ten dienst staat aan het openbare verkeer.
De gemeente heeft met de ontwikkelaar afgesproken dat het laatste deel van deze gang in eigendom zal worden overgedragen om bij het particuliere terrein te kunnen voegen. De toekomstige eigenaar heeft daarom onlangs verzocht het laatste gedeelte van de Koornbrandersgang aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: Wegonttrekking Koornbrandersgang

In iedere wijk een Vensterschool
Het college van B&W wil het aantal Vensterscholen gaan uitbreiden, zodat straks in iedere wijk een Vensterschool is. Met een gefaseerde aanpak, voldoende draagvlak en voldoende financiën kunnen er binnen afzienbare tijd (2003) over de hele stad verspreid vijftien Vensterscholen zijn.
Er zal bekeken worden hoeveel geld iedere Vensterschool nodig heeft. Dit hangt onder meer af van het aantal leerlingen en de inkomenspositie van ouders. Niet elke Vensterschool heeft in dezelfde mate gemeentelijke financiële steun nodig om schoolactiviteiten te kunnen bekostigen.
Aan de criteria die gelden voor activiteitensubsidie wordt nu de mate van draagkracht van de ouders toegevoegd. Over de voortgang van de invoering van Vensterscholen zal regelmatig aan de gemeenteraad gerapporteerd worden. Het projectplan 1999/2000 evaluatieverslag 1998/1999 zal uiterlijk in september 1999 in de raadscommissie worden besproken.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: In iedere wijk een Vensterschool

Gemeentepersoneel kan spaarloonregeling ook bij ASN Bank gaan afsluiten
Het personeel van de gemeente Groningen krijgt de mogelijkheid een spaarloonregeling af te sluiten bij een kritische bankier. Het college van B&W stelt dit voor aan de raad.
Kritisch bankieren houdt in dat een bank uitsluitend investeert in ondernemingen en organisaties met oog voor het milieu en de Derde Wereld. B&W stellen de raad voor om een overeenkomst te sluiten met de ASN Bank over de spaarloonregeling.
Ook het onderwijspersoneel in de gemeente Groningen kan gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor medewerkers die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW).
Vorig jaar besloot de gemeenteraad om de spaarloonregeling voor het gemeentepersoneel uit te breiden met een kritische bankier, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van PvdA en GroenLinks. B&W zegden daarop toe de voorwaarden en uitvoeringsconsequenties van een spaarloonregeling bij de ASN Bank te bestuderen. Die moesten gelijke tred houden met de condities die de ING Bank biedt. Tot nu toe kon het gemeentepersoneel namelijk alleen een spaarloonregeling afsluiten bij laatstgenoemde bank. De ASN Bank blijkt te voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Personeel dat een spaarloonregeling bij de IBG Bank heeft lopen, krijgt de keuze hier door te sparen of over te stappen naar de ASN Bank.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: Spaarloonregeling

Bestemmingsplan Westerhaven vastgesteld
Het college van B&W heeft vandaag het ontwerp-bestemmingsplan 'Westerhaven' vastgesteld. De ontwikkeling van de Westerhaven als bronpunt voor de binnenstad staat centraal in het plan. Dit houdt in dat rond de Westerhaven grootschalige detailhandel zal plaatsvinden, er een parkeergarage van ca. 800 plaatsen gebouwd wordt en er een aanlooproute naar de binnenstad zal ontstaan. Ook is er ruimte voor het stripmuseum gepland en komen er woningen. Het doel van het bestemmingsplan is om samenhang te brengen in de functionele en ruimtelijke structuur aan de westkant van de binnenstad. Dit betekent dat aan de parkeerfunctie (straks ondergronds), detailhandel en wonen worden toegevoegd. Ook moet het zorgen voor een aanvulling op de winkels in de binnenstad. Voordat deze plannen kunnen worden uitgevoerd zal er een reconstructie van de Westerhaven moeten plaatsvinden. Op de ter-inzage-legging van het plan zijn drie reacties gekomen. Deze reacties gaven geen aanleiding om het ontwerp op hoofdlijnen aan te passen. Wel zijn enkele onderdelen van het plan aangepast. Zo zal het gemeentelijk beleid ten aanzien van de grootschaligheid en de woninginrichtingsbranche worden aangescherpt. Het bestemmingsplan ligt vier weken ter inzage.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: Vaststelling bestemmingsplan Westerhaven e.o.

Woonomgevingsplan Briljantstraat
In het kader van de wijkvernieuwing in Vinkhuizen is het afgelopen half jaar gewerkt aan een nieuw woonomgevingsplan voor de Briljantstraat (het gebied dat ten noorden wordt begrensd door de Aquamarijnstraat, ten westen en ten zuiden door de Briljantstraat en ten oosten door de Goudlaan).
Dit plan is in nauw overleg met de huurdervereniging, de vereniging van huiseigenaren (Bewoners Belangen Vereniging Vinkhuizen) en Kamminga Makelaardij (als vertegenwoordiger van Vesteda) tot stand gekomen.
In november vorig jaar werd tijdens een informatie-avond buurtbewoners uitgelegd wat er in het kader van de wijkvernieuwing in Vinkhuizen Noord stond te gebeuren. Er moest een woonomgevingsplan voor de Briljantstraat gemaakt worden en een beheerplan voor de overige buurt. Ook werd aangegeven dat de gemeente voor wat betreft het woonomgevingsplan in een regulier overleg met de huurdersvereniging en de vereniging van huiseigenaren wilde treden.
De overleggen hebben geleid tot het volgende plan voor de woonomgeving: Het plangebied wordt begrensd door de Aquamarijnstraat, de Goudlaan en de Briljant-straat. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

* aandacht voor de staat van onderhoud, zowel van de bestrating als van de groenvoorziening

* het invoeren van een aantal maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid

* het aantrekkelijk maken van de centrale pleinen voor de kinderen
* het herverdelen van sommige 'kop'tuinen in een privé en een openbaar deel.

Het woonomgevingsplan Briljantstraat wordt vrijgegeven voor inspraak. Daarnaast zal er een officiële inspraakavond georganiseerd worden zodat iedere buurtbewoner de gelegenheid krijgt zich uit te spreken.

Datum besluit: dinsdag, 15 juni 1999
Nota: Woonomgevingsplan Briljantstraat (Vinkhuizen Noord)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 10137 '
Lees ook