Gemeente Groningen: B & W besluiten


Herverdeling educatiemiddelen
Eind vorig jaar heeft het college gesproken over de voorstellen van de rijksoverheid voor de herverdeling van de educatiemiddelen. Voor de gemeente Groningen heeft deze herverdelingsoperatie uiterst negatieve gevolgen. De voorstellen van de rijksoverheid betekenen dat de gemeente Groningen 52% minder geld krijgt. Ook de Regio Centraal Groningen zal het met aanzienlijk minder moeten doen (39%). De gemeente Groningen heeft in de afgelopen periode middels brieven en overleg met het ministerie gewezen op de negatieve gevolgen voor de grote gemeenten. Maar dat mocht niet baten. Het ministerie blijft vasthouden aan de eerder voorgestelde herverdeling van educatiemiddelen.
Het college stelt daarom voor in het kader van het Grote Stedenbeleid met andere grote gemeenten verder actie te ondernemen richting Tweede Kamer.

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: Stand van zaken herverdeling educatiemiddelen

Buitengebied
Het ontwerp-bestemmingsplan voor de partiële herziening van het Buitengebied heeft ter inzage gelegen. In het plan is een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijziging is het opnemen van de geluidzonegrens van 50 db(A) voor industrie-lawaai. Verder is in het plan toegevoegd dat er in het plangebied geen nieuwe (burger)woningen gebouwd mogen worden, met uitzondering van de locaties aan de Olgerweg en de Woldjerspoorweg.

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: Herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998

Noord-Zuidroute
Ook de inspraak rond de Noord-Zuidroute is afgerond. De reacties hebben geen aanleiding gegeven de plannen te wijzigen. De Noord-Zuidroute is een weg voor autoverkeer waarlangs vrijliggende fietspaden zijn aangelegd. De route start bij de rotonde Siersteenlaan, kruist het Hoendiep en het spoor en slaat onder de nieuwe woonwijk Ruskenveen af naar een nog te realiseren rotonde bij de Zuiderweg. In de route komen een aantal rotondes te liggen. Het college stelt voor een krediet van ruim tien miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van de route. Het voorstel gaat nu via de raadscommis-sie EMV/VRO naar de raad.

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: Raadsvoorstel Noord-Zuidroute

Doelgroepenstroken
De inspraak rond de doelgroepenstroken aan de Europaweg en het Damsterdiep heeft een kleine wijziging opgeleverd. De busstrook aan het Damsterdiep tussen de Petrus Campersingel en de Oostersingel wordt veranderd in een 'gewone' rijstrook, zodat het huidige laad- en losregiem gehandhaafd blijft.
Een doelgroepenstrook is een rijstrook waar uitsluitend openbaar vervoer, hulpverleningsdiensten, citybus en mogelijk het bedrijfsvervoer vanaf P+R Sontweg en Europapark en stadsdistributie mogen rijden.
Het is de bedoeling dat de stroken in het voorjaar van 1999 worden aangelegd en eind 1999 klaar zijn.

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: Aanleg doelgroepenstroken Europaweg en Damsterdiep

Nieuwe inrichting Eendrachtskade
De Eendrachtskade en het plein waar de A-weg, Hoendiepskade, Herman Colleniusstraat, de nieuwe brug en de Eendrachtskade noordzijde samenkomen, worden opnieuw ingericht.
De kades van de Eendrachtskade noord- en zuidzijde krijgen granietkeien en de rijbanen geluidsabsorberend asfalt. Ook zullen er nieuwe bomen geplaatst worden op opengevallen plekken en komen er enkele fietshekjes.
Op het plein, dat voorlopig het Hoendiepsplein wordt genoemd, komt bijzondere verlichting.
De werkzaamheden beginnen direct na de zomervakantie, als de Abel Tasmanbrug zo'n beetje klaar is en zullen tot het voorjaar van 2000 duren.
Het plan kan nu vrijgegeven worden voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: Reconstructie Eendrachtskades noord- en zuidzijde en het Hoendiepsplein

Gronings alcoholbeleid gericht op matiging gebruik
Het college wil de komende maanden zijn beleid op alcohol formuleren. Daarvoor heeft het college nu een startnotitie Alcoholbeleid gepresenteerd, waarin het college onder andere pleit voor minder alcoholgebruik. Het college wil de startnotitie en de daarin voorgestelde maatregelen met een groot aantal betrokkenen bespreken en verder invullen.
Veel mensen drinken alcohol, in Groningen zo'n 81 procent van de bevolking. Maar de laatste jaren is het aantal mensen dat met een grote regelmaat te veel drinkt flink gestegen. Jongeren drinken op steeds vroegere leeftijd en in grotere hoeveelheden. De laatste jaren gaat het gebruik van alcohol vaker samen met geweld. Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding om het huidige beleid onder de loep te nemen en te bezien op welke terreinen het alcoholgebruik beïnvloed kan worden. De notitie wordt vrijgegeven voor inspraak. Daarnaast wordt een stadsdebat georganiseerd.

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: Startnotitie Alcoholbeleid

En verder heeft het college besloten:

* kennis te nemen van het evaluatiemodel 'Sportieve Vernieuwing' en het, in het verlengde daarvan, uitgevoerde kleinschalige pilot-onderzoek

Datum besluit: dinsdag, 2 maart 1999
Nota: geen

Sionskerk definitief moskee
De Sionskerk wordt verkocht aan de Islamitische Stichting Nederland. De Turkse Islamitische Culturele Vereniging zal het pand aan de Korreweg als moskee gebruiken. De Islamitische Vereniging Nederland bezit meerdere moskeeën in het land en stelt deze beschikbaar aan lokale islamitische gemeenschappen. In Groningen heeft de Turkse Islamitische Culturele Vereniging (TICV) de kerk als moskee in gebruik voor gebedsbijeenkomsten en voor godsdienstonderwijs in de Turkse taal. De binnenkant van de kerk zal worden verbouwd. Aan de buitenkant zal niets veranderen en er komt geen geluidsinstallatie aan het gebouw.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Verkoop Sionskerk

Hondencontroleurs in vaste dienst
Het college van B&W heeft besloten vast personeel in dienst te nemen om de aangifte van honden te controleren. De maatregel is genomen om de opbrengst van de hondenbelasting in de komende jaren te optimaliseren. In de afgelopen jaren zijn de controles uitgevoerd door tijdelijke krachten. Gebleken is echter dat het werk van hondencontroleur een goede opleiding en dito sociale vaardigheden vereist. De gemeente wil hier op inspelen door het aanstellen van vaste krachten op basis van een zorgvuldige selectie. Alternatieven als periodieke of zelfs geen controle zijn door B&W verworpen. Eerdere ervaringen wezen uit dat het aantal aangiften dan direct daalt. Afschaffing van de hondenbelasting zag het college ook niet als reële optie. De hondenbelasting levert de gemeente Groningen jaarlijks een miljoen gulden op.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Controle hondenbelasting

Toekomst flankerend ouderenbeleid
Mede op advies van de Ouderenraad stelt het college van B&W voor om het huidige budget voor het flankerend ouderenbeleid onder te verdelen in een structureel deel van 150.000 gulden voor meerjarige initiatieven en een incidenteel deel van 50.000 gulden voor eenmalige projecten met een vernieuwend karakter.
Doel van het flankerend ouderenbeleid is het stimuleren van incidentele activiteiten die het zelfstandig wonen van ouderen bevorderen.
Naast incidentele activiteiten worden meermalen verzoeken ingediend die niet gebaat zijn bij een incidentele subsidie, zoals het project Stedelijke Stuurgroep Vrijwillige Thuiszorg. Verder is gebleken dat het beschikbare budget slechts gedeeltelijk wordt benut. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van de interne evaluatie van de Ouderenraad. De Ouderenraad stelt een aangepaste samenstelling en functioneren voor dat in een nader plan van aanpak verder uitgewerkt zal worden.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Evaluatie Flankerend ouderenbeleid + Evaluatie Ouderenraad

Verkeer en vervoer
In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 1999-2002 stelt het college het concrete maatregelenpakket voor 1999 voor. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de geplande maatregelen in de komende drie jaar. Uitvoering daarvan is sterk afhankelijk van de financiële middelen die van rijkswege beschikbaar komen.
Als belangrijkste beleidskaders voor het Meerjarenprogramma gelden 'De bereikbare stad leefbaar' en 'De stad van straks'. Hoofddoelen zijn het bereikbaar en leefbaar houden van de stad en het ondersteunen van de sociaal-economische ontwikkeling. De gemeente kiest voor een geïntegreerde aanpak van de verkeersproblematiek: voor het binnenstedelijk gebied zet de gemeente in op openbaar vervoer en goede fietsverbindingen, voor het economisch noodzakelijke verkeer op doorstromingsmaatregelen op de aanrijroutes naar de binnenstad en de ringwegen.
Daarnaast is er budget gereserveerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwlocatie en bedrijventerreinen, voor 'groot onderhoud' en voor de zogenaamde 'kleine verkeersmaatregelen. Ook wordt geld uitgetrokken voor P+R/Citybusvoorzieningen en bewegwijzering.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 1999-2002

Cultuurbeleid en cultuuraccommodaties
In de Startnotitie cultuurbeleid 2000-2003 stelt het college van B&W de uitgangspunten vast voor het cultuurbeleid 2000-2003. Bovendien presenteert het college zijn opvattingen over de cultuuraccommodaties in de stad Groningen.
Het college wil het ambitieuze cultuurbeleid van de afgelopen jaren voortzetten. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, inhoudelijke en financiële. Zo zal er meer geld beschikbaar moeten komen voor de ontwikkelingsfunctie in de kunstensector, zogenoemde 'kraamkamerfunctie'. Ook zal er meer aandacht moeten zijn voor de amateursector, voor jongerencultuur en het meer zichtbaar maken van de verschillende migrantenculturen.
Het benodigde geld hiervoor zal voor het grootste deel uit de bestaande cultuurbegroting moeten komen. Dat betekent een verschuiving van middelen, op bepaalde voorzieningen zal bezuinigd moeten worden. Op 9 maart bespreekt de raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur de Startnotitie Cultuurbeleid.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Startnotitie cultuurbeleid gemeente Groningen 2000-2003

Jeugd- en jongerenteams in heel Groningen
Het college wil 1,4 miljoen gulden extra uittrekken voor het jeugd- en jongerenwerk in Groningen. Hiermee kan in elk stadsdeel een Jeugd- en Jongerenteam worden ingesteld. Het totale budget voor jeugd- en jongerenwerk komt hiermee op bijna 3 miljoen gulden, waarvan ruim 2 miljoen structureel en voor dit jaar een incidenteel bedrag van ruim zeven ton.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Jeugd- en Jongerenteams en het Stedelijk Straathoekteam

En verder heeft het college besloten:

* De rapportage doeltreffendheidsonderzoek Abw van het ministerie van SZW voor kennisgeving aan te nemen

* In te stemmen met de inhoud van de notitie vervoer Coördinatie Centrum Noord-Nederland: werkplan 1999 en financiering 1999 en 2000

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: geen

Tariefsverhoging volkstuintjes
B&W houden vast aan een tariefsverhoging van 2,9 procent voor de verhuur van gemeente-grond aan volkstuinverenigingen. Bij de behandeling van de begroting 1999 was het misverstand ontstaan dat bij de tarieven sprake zou zijn van overdekking (126%). Volgens het college is het beeld vertekend doordat de waarde van de grond nog steeds bepaald is op f 1,87 per vierkante meter. Door die lage grondprijs ontstaat al snel een situatie waarin zelfs lage verhuurprijzen leiden tot een 'winst' van 24 procent. Het college onderzoekt nog of middels de Stadjerspas een korting gegeven kan worden op de huurprijs die leden aan de vereniging moeten betalen.

Datum besluit: dinsdag, 23 februari 1999
Nota: Tarieven verhuur volkstuinen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 4 maart 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 12449 '
Lees ook