Gemeente Groningen: B & W besluiten


Gemeente wil onderbenutting voorzieningen tegengaan Het college van B&W wil het onderbenutten van een aantal inkomensondersteunende regelingen tegengaan. Het college wil dit doen door middel van bestandsvergelijking en een actieve benadering van potentiële rechthebbenden.
Het gaat daarbij om een beter gebruik van de huursubsidieregeling, de kwijtschelding Onroerende Zaakbelasting, de mogelijkheden van de Stadjerspas, de tegemoetkoming in de ouderbijdrage schoolfonds en de zogeheten f 600,- maatregel.
Bestandsvergelijking en een actieve benadering - onder meer door huisbezoek - zijn nieuwe manieren om rechthebbenden te wijzen op bestaande regelingen.
Om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van werken neemt de gemeente Groningen deel aan een landelijk proefproject. Het proefproject wordt op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu uitgevoerd door het bureau Moret, Ernst & Young.
De Registratiekamer is positief over de haalbaarheid van de proef en is van mening dat de privacy voldoende is gewaarborgd. Naar verwachting wordt het proefproject eind 1999 afgerond. Dan zal ook duidelijk worden of bestandsvergelijking en actieve benadering succesvolle middelen zijn.
De Cliëntenraad van de dienst Sociale Zaken en Werk heeft aangegeven onder voorwaarden akkoord te gaan met dit proefproject.

Datum besluit: dinsdag, 5 januari 1999
Nota: Tegengaan niet-gebruik

Vragen over wijkvernieuwing Vinkhuizen beantwoord
Om de bewoners van Vinkhuizen zo goed mogelijk te informeren over de wijkvernieuwing heeft de gemeente een communicatiedeskundige, de heer Willemse, aangetrokken. Op deze manier hoopt het college de informatievoorziening rond de wijkvernieuwing te verbeteren, nadat gebleken is dat deze onvoldoende en onduidelijk was. Ook wordt momenteel aan de bewoners en bewonersorganisaties in Vinkhuizen professionele ondersteuning geboden.

Datum besluit: dinsdag, 5 januari 1999
Nota: Beantwoording SP-vragen inzake wijkvernieuwing Vinkhuizen

Grenscorrectie Verlengde Hereweg
B&W hebben ingestemd met een grenscorrectie in de zuid-westhoek van de Verlengde Hereweg. De Verlengde Hereweg is één van de zeven 'beschermde stadsgezichten'.
De Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft de gemeente Groningen verzocht de zuid-westhoek zo aan te passen, dat twee percelen die eerst buiten de Verlengde Hereweg vielen er nu binnen komen te liggen. Op deze manier sluit het gebied beter aan op het aansluitende gebied in de gemeente Haren.
Al in 1994 heeft de gemeenteraad zeven gebieden voorgedragen om te worden aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het betreft (delen van) de Korrewegwijk, de Schildersbuurt, de Bloemenbuurt (Oosterpark), het Zuiderpark, de Verlengde Hereweg, de Oosterpoort-oost en de Petrus Campersingel/S.S. Rosensteinlaan.
De gebieden zijn voorgedragen in het kader van het (landelijke) Monumenten Selectie Project. In dit project zijn architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940 geïnventariseerd. In de gemeente Groningen heeft dit geleid tot de aanwijzing van 289 jonge rijksmonumenten en de voordracht van de genoemde zeven te beschermen stadsgezichten.

Datum besluit: dinsdag, 5 januari 1999
Nota: Grenscorrectie aan te wijzen beschermd stadsgezicht Verlengde Hereweg

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 6 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 3625 '
Lees ook