Gemeente Groningen: B & W besluiten


Circa 40 woningen op Rabenhauptterrein
De gemeente Groningen wil op het Rabenhauptterrein zon 40 woningen bouwen en mikt daarbij op mensen met hogere inkomens. De huizen worden gebouwd op de parkstrook langs de Hereweg en op 'het Bastion', het lager gelegen deel van het terrein. Het Rabenhauptterrein is een bijzondere plek in de stad door de historische en ecologische kwaliteit van het gebied. Het bosgebied zal het huidige karakter zoveel mogelijk behouden.
Volgens het conceptstedenbouwkundig plan worden op de parkstrook zo'n 12 woningen gebouwd met een villa-achtig karakter. De prijzen van de woningen liggen zo rond de f 450.000,-.
In het binnengebied - 'het Bastion' - komen ongeveer 32 woningen in grootte variërend van 600m3 tot 700m3. De prijzen van deze woningen zullen tussen de f 500.000,- en f 550.000,- uitkomen. Het concept stedenbouwkundig plan heeft vier weken ter inzage gelegen. Inspraakreacties hebben niet geleid tot wijzigingen in het plan. Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Datum besluit: dinsdag, 9 februari 1999
Nota: Stedenbouwkundig plan Rabenhauptterrein

Extra geld voor bijstand, voorzieningen gehandicapten en leerlingenvervoer
Uit de december circulaire, ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt onder andere dat het bedrag van de algemene uitkering wordt verhoogd.
Daardoor ontvangt de gemeente Groningen voor de bijzondere bijstand een extra bedrag van 9 ton, voor de voorzieningen gehandicapten een bedrag van f 323.000,- en voor de veiligheid leerlingenvervoer f 75.000,-

Datum besluit: dinsdag, 9 februari 1999
Nota: Decembercirculaire gemeentefonds van 1998

Nieuwe regelgeving informatiebeheer
B&W stellen voor de huidige gemeentelijke Archiefverordening en het Besluit Archiefbeheer Gemeente Groningen te vervangen door een nieuwe regelgeving op het terrein van informatiebeheer.
Deze nieuwe regelgeving zal uitgebreider zijn dan de oude omdat nu ook informatisering en automatisering hieronder vallen. De technische ontwikkelingen van de laatste jaren maken het noodzakelijk dat aan informatievoorziening en beheer een goed formeel fundament ten grondslag ligt.
De nieuwe regelgeving is een uitvloeisel van de Archiefwet 1995, waaronder ook het beheer van digitale archiefstukken valt. De nadere uitvoering van de regeling wordt in handen gelegd van de gemeentesecretaris en gemeentearchivaris.
B&W leggen het raadsvoorstel voor aan de raadscommissie FPC (Financiën, Personeel en Cultuur).

Datum besluit: dinsdag, 9 februari 1999
Nota: Verordening en besluit informatiebeheer gemeente Groningen

De heer D. Dijkstra nieuwe rector Zernikecollege
Het college van B&W heeft de heer D.Dijkstra uit Eelde benoemd als rector van het Zernikecollege. Dijkstra was al vanaf 1984 plaatsvervangend rector en sinds 1997 waarnemend rector. Daarvoor was hij conrector en leraar wiskunde aan dezelfde school. De laatste jaren heeft de heer Dijkstra zich onder meer sterk gericht op de ontwikkeling van het studiehuis in het Zernikecollege. De school neemt mede daardoor een vooraanstaande positie in bij de vernieuwingen in de bovenbouw havo en vwo.
Het Zernikecollege is een openbare scholengemeenschap met onder meer afdelingen voor vbo, mavo, havo en vwo; ook is er op de school een zogenaamde Montessoristroom.
Het Zernikecollege heeft locaties in Groningen-Zuid, Haren en Zuidlaren.
De aanstelling van de nieuwe rector gaat met terugwerkende kracht in op 1 februari jl.

Datum besluit: dinsdag, 9 februari 1999
Nota: Benoeming rector Zernike College

Gemeente draagt 2 ton bij in schuldsanering RZG/Donar Het college van B&W heeft besloten twee ton bij te dragen in de schuldsanering van de Stichting Topbasketbal RZG/Donar. Medio oktober 98 klopte het bestuur van de Stichting aan bij de gemeente Groningen met twee vragen: kan en wil de gemeente steun bieden bij de schuldsanering van de Stichting; en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan.
Aan de inmiddels gevormde Task Force Donar werd vervolgens de opdracht gegeven een algemeen gedragen beleidsplan op te stellen en om inzicht te geven in de financiële positie per 1-1-99 en een prognose voor de rest van het seizoen '98-'99. Hieruit bleek dat de te verwachten schuld aan het eind van het seizoen zon 625.000,- zou bedragen. Het college van B&W is nu bereid om twee ton bij te dragen in de sanering, onder strikte voorwaarde dat de Task Force de voorgestelde sanering nu rond krijgt.
De overige bedragen moeten komen uit sanering van de crediteuren, het omzetten van leningen in een sponsorbijdrage en in steun van de provincie.

Datum besluit: dinsdag, 9 februari 1999
Nota: Financiële positie stichting topbasketbal Groningen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 5166 '
Lees ook