Gemeente Groningen: B & W besluiten


Werkplannen jeugd- en jongerenteams
B&W hebben vandaag de werkplannen voor de Jeugd- en jongerenteams (JJT's) en het Stedelijk Straathoekteam (SST) vastgesteld en voorgelegd aan de raad. Kerntaak van de teams is het terugdringen van overlast door jongeren en het leggen van contacten met jongeren tussen (10 en 23 jaar), die gevaar lopen af te glijden naar risicovol gedrag. De teams vormen een van de pijlers van het Integraal Jeugdbeleid. Sinds 1 juli zijn in alle stadsdelen (Zuid, Noordwest/Hoogkerk, Oude Wijken, Noorddijk en Binnenstad) JJT's en het SST actief. De JJT/SST zijn er in eerste instantie voor het uitvoerende jeugd- en jongerenwerk in sociaal-culturele accommodaties. Maar een JJT zoekt jongeren ook actief op in bijvoorbeeld particuliere
horecavoorzieningen en sportaccommodaties. Daarnaast legt een team ook contacten met ouders en buurtbewo-ners en is het op scholen actief. In de binnenstad is het SST werkzaam. Dit team heeft een 'brandblusfunctie': het is snel en flexibel inzetbaar bij ernstige vormen van jongerenoverlast en grensoverschrijdend gedrag in alle stadsdelen. Daarnaast functioneert dit team als het reguliere jeugd- en jongerenteam voor de binnenstad.

Datum besluit: dinsdag, 7 september 1999
Nota: Jeugd- en Jongerenteams en het Stedelijk Straathoekteam

Succesvol initiatief ouderbijdrage
In het schooljaar 1998/1999 is het aantal gezinnen met een inkomen op minimumniveau dat gebruik heeft gemaakt van de vergoeding van de ouderbijdrage voor het schoolfonds en de kosten voor schoolreisjes enorm toegenomen. De toename kan worden toegeschreven aan een succesvol experiment van de dienst SOZAWE om met medewerking van scholen ouders actief te benaderen. Voor de vergoeding is bijna f 160.000,- uitbetaald. Sinds drie jaar maakt de vergoeding deel uit van het Groninger beleid voor inkomensondersteuning. Ouders kunnen na het indienen van een aanvraag de gemaakte kosten vergoed krijgen. Het aantal aanvragen was de eerste twee jaren gering. Hierna is door de gemeenteraad het initiatief genomen meer mensen van de regeling gebruik te laten maken.

Datum besluit: dinsdag, 7 september 1999
Nota: geen

Aandelen nieuwe BV voor gemeente
De zes particuliere ambulancevervoerders in de provincie Groningen hebben de Regionale Ambulance Voorziening Groningen BV opgericht. Het doel van de vennootschap is te komen tot een betere samenwerking tussen de zes particuliere ambulancevervoerders, de ambulancedienst van de gemeente Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg en Brandweer. De oprichting is in overeenstemming met het door het ministerie van VWS voorgestane beleid om te komen tot een intensieve samenwerking tussen ambulancediensten en de meldkamers. Het grootste probleem in de ambulancehulpverlening is volgens deze nota, de versnippering van de ambulancediensten en de daarmee samenhangende ondoelmatigheid van de ambulancezorg. Het kabinet wil daarom de ambulancezorg op regionale schaal organiseren in de vorm van een Regionale Ambulance Voorziening (RAV).
In Groningen gaat dit de RAVG heten. De gemeente Groningen heeft als ziekenvervoerder in verhouding tot het aantal ambulancevergunningen dat de gemeente heeft, recht op 30 aandelen RAVG. Het college stelt daarom de gemeenteraad, via de raadscommissie MOZ, voor om 30 aandelen Regionale Ambulance Voorziening Groningen BV te nemen.

Datum besluit: dinsdag, 7 september 1999
Nota: Regionale Ambulance Voorziening Groningen BV/ Nemen van aandelen

HOV-as Peizerweg vrij voor inspraak
Het college heeft het ontwerp vastgesteld voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-as Peizerweg. Dit wordt de verbinding tussen de binnenstad van Groningen en het toekomstige transferium Hoogkerk (overstapplaats) ten zuidwesten van de stad. De as zal ook gebruikt gaan worden voor snelle busverbindingen vanuit de richtingen Peize (aggloliners) en Drachten (interliners).
Het voorgestelde tracé is een snelle en logische doorgaande route, die voldoet aan de gestelde eisen op dit punt.
Het voorstel wordt nu vrijgegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 7 september 1999
Nota: geen

Dubbele loods CiBoGa blijft behouden
De dubbele loods op het CiBoGa-terrein (beter bekend als de Silo) blijft bestaan. Dat besloot het college nadat zij kennis genomen had van negatieve adviezen over sloop en een gunstiger financieel perspectief.
Vorig jaar leek het er nog op dat de loods afgebroken moest worden. De parkeergarage die op het terrein komt, zou voor een deel op de plek van de loods komen. De sloopplannen stuitten op verzet. Bovendien was de loods in 1994 op de Rijksmonumentenlijst geplaatst en moest advies ingewonnen worden bij de Rijksdienst Monumentenzorg en de commissie voor de Welstandszorg. Beide instanties spraken zich uit tegen sloop. De maatschappelijke inzet voor behoud van de loods en de negatieve adviezen van de deskundigen leidden tot een heroverweging. Over de toekomstige invulling van de dubbele loods bestaat nog geen zekerheid. Gedacht wordt aan een sociaal-culturele of horecabestemming.

Datum besluit: dinsdag, 7 september 1999
Nota: Dubbele loods CiBoGa

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 8 september 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 5489 '
Lees ook