Gemeente Groningen: B & W besluiten


Beheerplan Noorderplantsoen

Al bij het begin van de planvorming voor het Noorderplantsoen, begin 1995, was er sprake van een beheerplan dat voor het park moest worden opgesteld. Door het afsluiten van het plantsoen voor auto's en het achterstallig onderhoud is de eerste jaren de energie gestoken in het maken van de reconstructieplannen. Na de afronding van de eerste fase herinrichting Noorderplantsoen is een aanvang gemaakt met het opstellen van het beheerplan. In het plan komen de
ontwikkelingsrichting van het park en de toekomstvisie op het gewenste beheer aan de orde. Er zijn kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld en beplantingsbeelden gegeven. Daarnaast is een onderhoudsplan opgesteld en wordt een indicatie gegeven van de kosten. Dit plan wordt uiteindelijk vertaald in bestekken en daarna (gedeeltelijk) uitbesteed. Als laatste is aangegeven hoe de organisatie van het beheer (inclusief evenementen) er uit ziet.
Het beheerplan is een dynamisch plan. Dat betekent dat op basis van evaluatie en ervaringen het document bijgesteld kan worden.

Datum besluit: dinsdag, 13 juli 1999
Nota: Integraal beheerplan Noorderplantsoen

Vragen SP over 3e fase herinrichting Noorderplantsoen De herinrichting van het Noorderplantsoen vindt plaats op basis van het door de raad vastgestelde plan op hoofdlijnen. Elke fase wordt vervolgens in zijn uitwerkingen opnieuw in de inspraak besproken. In alle fases worden het plan, een toelichting, een bomentekening, een inventarisatielijst van te kappen en te verplanten bomen en een globaal beplantingsplan ter visie gelegd. Zo ook bij de derde fase. Dat antwoordt het college op vragen van de SP-fractie

Datum besluit: dinsdag, 13 juli 1999
Nota: Vragen SP inzake herinrichting 3e fase Noorderplantsoen

Verkeersmaatregelen in Noord-West
Het college stelt de raad voor een aantal verkeersmaatregelen te nemen in Stadsdeel Noord-West. Het gaat hierbij onder meer om de aanpak van kruispunten en het aanleggen van inritconstructies. Door deze maatregelen wordt niet alleen de verkeersveiligheid maar ook de doorstroming op de betrokken locaties verbeterd.
Verder stelt het college voor om de fietspaden tussen Vinkhuizen en Paddepoel ter hoogte van de Westelijke ringweg aan te pakken. Op deze plek vinden door de onoverzichtelijke situatie regelmatig incidenten plaats.
Onlangs is bij de dienst Ruimtelijke Ordening het project veilige looproutes van start gegaan. Dit project is tot stand gekomen doordat de organisaties die betrokken zijn bij de vensterscholen in Noord-West hebben aangegeven problemen te verwachten op de routes naar en in de omgeving van deze nieuwe schoollocaties. Doel van het project is ouders en leerlingen bekend te maken met nieuwe schoolroutes en richt zich op voorlichting en ondersteuning.

Datum besluit: dinsdag, 13 juli 1999
Nota: Verkeersmaatregelen Stadsdeel Noord-West

Vakantiegeld WIW'ers
Het college is niet van plan om de verlaging van het vakantiegeld bij een deel van de WIWérs te compenseren. De loonstijging zorgt er voor dat het netto jaarinkomen van deze groep werknemers (inclusief vakantiegeld) er op vooruit is gegaan. Vorig jaar heeft er wel compensatie plaatsgevonden, omdat het netto jaarinkomen anders was gedaald en dat mag wettelijk niet.

Datum besluit: dinsdag, 13 juli 1999
Nota: Vragen inzake vakantiegeld WIW'ers

Overbruggingsregeling voor huursubsidieval voormalige banenpoolmedewerkers
Wethouder Bruinsma van Sociale Zaken treft een overbruggingsregeling in de vorm van een voorschot voor voormalig banenpoolmedewerkers die door de huursubsidieval in de problemen komen. Voormalig banenpoolwerknemers die voor 1 januari 1998 een contract hadden met de WIW-organisatie WeerWerk kunnen van de tijdelijke compensatie gebruik maken. Het uitgangspunt hierbij is niet zozeer de hoogte van de huursubsidieval, als wel de mate waarin banenpoolwerknemers de periode zelf kunnen overbruggen. Van de regeling kunnen WIW-ers die vanuit de voormalige Banenpool zijn ingestroomd gebruik maken. Het gaat om een voorschot dat dient ter overbrugging tot er vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een regeling voor het compenseren van de huursubsidieval is vastgesteld. De compensatie vanuit de gemeente Groningen duurt maximaal tot 1 oktober 1999.

Datum besluit: dinsdag, 13 juli 1999
Nota: geen

Derde fase herinrichting Noorderplantsoen
De tweede fase van de herinrichting van het Noorderplantsoen is vrijwel klaar. Daarmee is het park van de Wilhelminakade tot de Moesstraat heringericht. Het college stelt de raad nu voor om met de derde fase te beginnen. Dit deel wordt begrensd door de Boteringesingel, Nieuwe Ebbingestraat, Noorderbuitensingel en de Nieuwe Boteringestraat. Het herinrichtingsvoorstel voor fase drie is uitgebreid besproken met een aantal natuurorganisaties en de Parkcommissie. Vervolgens heeft de inspraak plaatsgevonden. De reacties betroffen vooral de zorg over ecologische waarden. Het gevolg hiervan is dat een aantal bomen gehandhaafd blijft en het pad dat aan de plantsoenzijde van het water ligt een iets andere situering krijgt.

Datum besluit: dinsdag, 13 juli 1999
Nota: Voorstel herinrichting 3e fase Noorderplantsoen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 juli 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 5582 '
Lees ook