Gemeente Groningen: B & W besluiten


Herinrichting West-Indischekade
B&W hebben ingestemd met het herinrichtingsplan West-Indischekade en omgeving. Het voorstel voor herinrichting heeft vier weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het oorspronkelijke voorstel voor de rijrichtingen in de buurt aangepast. De belangrijkste herinrichtingmaatregel is het 'doortrekken' van de groenstroken aan de Paramaribostraat en de Surinamestraat tot aan het water. Dit betekent dat de bestrating van de West-Indischekade ter hoogte van de groenstroken zal worden verwijderd.
Er zal een doorsteek voor fietsers worden gemaakt waardoor doorgaand verkeer voor fietsers aan de West-Indischekade mogelijk blijft. Ook zijn in het ontwerp nieuwe parkeerplaatsen opgenomen ter compensatie van de parkeerplaatsen die met de verwijdering van de bestrating verloren gaan. Doorgaand verkeer voor autos over de gehele lengte van de West-Indischekade is door deze maatregelen niet meer mogelijk.
Voor het terugdringen van de verkeerssnelheid zullen aan de West-Indischekade drie, en in de Paramaribostraat twee kattenruggen worden aangelegd.
De totale kosten van het herinrichtingsplan bedragen zon f 1.400.000,-.

Datum besluit: dinsdag, 2 februari 1999
Nota: Herinrichting West-Indischekade en omgeving

Vestiging bouwmarkt aan noordkant Stad
Om de komst van een bouwmarkt naar het terrein van de voormalige steenfabriek aan de Groningerweg in Zuidwolde mogelijk te maken, heeft het college van B&W een uitwerkingsplan laten maken. De nieuwbouw past in het 'Bestemmingsplan Buitengebied'. De gemeente wil dat nieuwbouw zorgvuldig wordt ingepast in de landelijke omgeving. Dit betekent dat de groene zone rondom zoveel mogelijk intact blijft en dat er enige afstand bewaard moet worden ten opzichte van bestaande bebouwing.
De vestiging van de bouwmarkt is in overeenstemming met de nota 'Groot in Detailhandel', waarin het stedelijk beleid voor deze sector staat omschreven.
De firma Hornbach die de bouwmarkt wil vestigen, zal binnen afzienbare tijd een concreet bouwplan indienen. Het gaat om een perceel dat in particuliere handen is.
Met de komst van deze bouwmarkt zijn 110 arbeidsplaatsen gemoeid. Deze zullen in nauw overleg met de gemeente en Arbeidsvoorziening worden ingevuld.
Het uitwerkingsplan ligt vanaf medio februari vier weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken.
In dat geval gaat het uitwerkingsplan met de bezwaren naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie voor goedkeuring.

Datum besluit: dinsdag, 2 februari 1999
Nota: Uitwerkingsplan Groningerweg (bouwmarkt Hornbach)

Noorderhoogebrug
Voor de locatie Noorderhoogebrug is een bestemmingsplan opgesteld ten behoeve van kleinschalige (en zo mogelijk woninggebonden) bedrijvigheid.
Het terrein is bedoeld voor productie- en ambachtelijke bedrijven, zakelijke dienstverlening en groothandel.
Bedrijfswoningen passen goed bij het kleinschalige karakter. Er moeten dan wel voldoende geluidafschermende maatregelen worden genomen. De ligging van het gebied in de nabijheid van de Belenuxweg (Oostelijke Ringweg) en de Noordzeeweg maakt een goede ontsluiting voor het autoverkeer mogelijk.
De ontsluiting voor het fietsverkeer is problematischer. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van het fietspad langs de Groningerweg en de nieuwe aansluiting van het bedrijventerrein (op de Groningerweg).
Het is de verwachting dat na de zomer van 1999 met het bouwrijp maken van het terrein kan worden gestart. Het concept-bestemmingsplan voor het bedrijfsterrein Noorderhoogebrug wordt nu vrij gegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 2 februari 1999
Nota: Bedrijfsterrein Noorderhoogebrug

En verder heeft het college besloten...
een deelverordening op te nemen in de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen' wat betreft de materiële, financiële gelijkstelling in het onderwijs.
Deze deelverordening heeft als doel inhoudelijke verbeteringen en eenvoudiger procedures aan te brengen. De deelverordening gaat naar de raadscommissie JOS (Jeugdbeleid, Sport en Onderwijs).

Datum besluit: dinsdag, 2 februari 1999
Nota: -

Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars
Het college heeft besloten af te zien van het opnemen van extra voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering op grond van de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK).
De WIK is op 1 januari 1999 van kracht geworden. Het doel van deze wet is kunstenaars te ondersteunen bij de opbouw van een beroepspraktijk. Ook is het mogelijk om door middel van de WIK een tijdelijke terugval in inkomsten op te vangen. In beide gevallen gaat het om kunstenaars die niet beschikken over voldoende middelen van bestaan. Zij kunnen maximaal vier jaar inkomensondersteuning ontvangen op grond van de WIK. De vier jaar hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Voor kunstenaars die tot 1 januari 1999 een uitkering op grond van de Algemene Bijstands wet ontvingen, is een overgangsregeling getroffen. Zij hebben de mogelijkheid om tot 1 januari 2000 over te stappen naar de WIK.
Uitvoering van de WIK vindt plaats door een 39-tal centrumgemeenten, waaronder Groningen. Groningen voert de WIK tevens uit voor de gemeenten die deel uitmaken van de Regio Centraal Groningen: Haren, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn. De nota gaat ter kennisname naar de raadscommissies SAW (Sociaal beleid, Arbeids-marktbeleid en Welzijn) en FPC (Financiën, Personeel en Cultuur).

Datum besluit: dinsdag, 2 februari 1999
Nota: Vaststelling uitkeringsbeleid Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 3 februari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 5996 '
Lees ook