Gemeente Groningen: B & W besluiten


Water in de stad
Het belangrijkste onderdeel van de beleidsvisie Integraal Stedelijk waterbeheer is de toekenning van functies aan het water in de stad. Daarvoor zijn de functies uit het provinciale Waterhuishoudingsplan gebruikt. Een goede onderlinge afstemming van het beleid en samenwerking van de verschillende waterbeheerders in het stedelijk gebied is daarmee gewaarborgd.
De beleidsvisie is in nauwe samenwerking met de waterbeheerders Noorderzijlvest, Eemszijlvest, Hunze&Aa, de Provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen opgesteld.
De nota bevat geen inhoudelijke uitvoeringsbesluiten. Die zullen de komende jaren vorm krijgen in het kader van concrete projecten, ruimtelijke plannen en beheerplannen.

Datum besluit: dinsdag, 31 augustus 1999
Nota: Beleidsvisie Integraal Stedelijk Waterbeheer

Woningproductie tweede kwartaal '99
Tussen 1 april en 31 juni 1999 zijn 92 woningen opgeleverd. Dat is erg laag, maar niet verontrustend. In het tweede kwartaal worden altijd minder woningen gereed gemeld. De verwachting is dat er in het derde kwartaal (dat was vlak voor de bouwvakantie) extra veel woningen opgeleverd worden.
In mei constateerde B&W al dat de productie over 1999 iets achter zou blijven bij de raming en dat klopt. Dit jaar zullen 730 woningen worden opgeleverd en dat is 70 minder dan gepland.
In de periode 1997-1999 moet Groningen 2100 woningen in de marktsector gerealiseerd hebben. Tot en met het tweede kwartaal van 1999 zijn er nu 1917 gebouwd. Dit betekent dat er nog 183 woningen in de laatste twee kwartalen moeten komen. De verwachting is dat dit er meer zullen worden.

Datum besluit: dinsdag, 31 augustus 1999
Nota: Kwartaal rapportage woningbouw 99-2

Inspraak Zorg in Beeld
Op de informatie en inspraakavonden over het project 'Zorg in Beeld' zijn in totaal 150 buurtbewoners en belangstellenden geweest. Er zijn 31 schriftelijke reacties binnengekomen. Het betreft een gebruikersruimte aan de Herebinnensingel, een experiment voor gecontroleerde heroïneverstrekking aan het Hanzeplein, een nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Eendrachtskade en het leer-/werkproject van de AVG (Ambulante Verslavingszorg Groningen) aan de Mimosastraat. Het college wil het woontrainingscentrum vestigen aan de Schuitemakersstraat.
De reacties hebben geen aanleiding gegeven om van de voorgestelde locatiekeuze af te wijken. Met het project Zorg in Beeld wil de gemeente de zorgvuldige plaatsing van meerdere noodzakelijke voorzieningen voor dak- en thuislozen en verslaafden realiseren. Het eindverslag gaat ter kennisname, via de raadscommissie MOZ, naar de raad.

Datum besluit: dinsdag, 31 augustus 1999
Nota: Eindverslag inspraak Zorg in Beeld

Inspraak wijkvernieuwing Oosterparkwijk
In juli maakte het college de plannen bekend voor de Oosterparkwijk. De reacties die tijdens de inspraakperiode binnenkwamen richten zich op meerdere onderwerpen waaronder betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden bij de ontwikkeling van de stadionlocatie, het Oosterhamriktracé en het bestemmingsplan, versterking bewonersondersteuning en het betrekken van werkloze bewoners bij de wijkvernieuwing. Het college vindt de betrokkenheid van bewoners bij de toekomstige ontwikkelingen onontbeerlijk en wil het initiatief nemen om dit mogelijk te maken. Daarnaast is ze het met de bewonersorganisatie eens dat de plannen in de uitvoering zo flexibel moeten zijn dat ze aan gewijzigde omstandigheden kunnen worden aangepast. Het college is er voorstander van dat woningcorporatie Nijestee initiatieven ontplooit om voor de door haar te verrichten werkzaamheden werkloze wijkbewoners in te schakelen.

Datum besluit: dinsdag, 31 augustus 1999
Nota: Wijkvernieuwingsplan Oosterparkwijk

Vier miljoen voor wijkcentrum De Wijert/Helpman
Het college van B&W wil ruim 3,9 miljoen gulden uittrekken voor een nieuw wijkcentrum in De Wijert/Helpman. Dit centrum komt aan de P.C. Hooftlaan, op de plaats van de voormalige Slagersvakschool en de naburige Buurt- en speeltuinvereniging De Wijert.
Het wijkcentrum moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn en beschikbaar zijn voor de vaste gebruikers én voor het sociaal-cultureel werk. Binnenkort geeft wethouder Tjerk Bruinsma het startsein voor de verbouwing van de voormalige Slagersvakschool zodat de peuterspeelzaal, de speeltuinvereniging en de bewonersorganisatie er dit najaar in kunnen. De nieuwbouw die aan en om het bestaande gebouw komt, start begin 2000. Als alles volgens plan verloopt, is het wijkcentrum tegen de zomer klaar.
Uit de groep van vaste gebruikers zal een werkgroep samengesteld worden die een beheerstichting opricht en een bestuur formeert. Dat bestuur is verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beheer. Hiervoor is een jaarlijkse gemeentebijdrage van een ton beschikbaar.

Datum besluit: dinsdag, 31 augustus 1999
Nota: Wijkcentrum De Wijert/Helpman

Voorbereidingsbesluit voor twee zorglocaties
Het college heeft een voorbereidingsbesluit genomen voor de Herebinnensingel 35 en Schuitenmakersstraat 9. Aan de Herebinnensingel komt een gebruikersruimte en aan de Schuitemakersstraat een woontrainingscentrum voor dak- en thuislozen. De voorzieningen komen er in het kader van het project Zorg in Beeld. Beide locaties vallen wel binnen het daar geldende bestemmingsplan, maar het gebruik valt onder de functie 'dienstverlening', waarbij als bijzonderheid 'niet bedreigend voor de woonfunctie' is vermeld. Het college is van mening dat de functies gezien de gestelde randvoorwaarden, niet bedreigend hoeven te zijn. Toch wil zij uit oogpunt van zorgvuldigheid de functies met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening realiseren.

Datum besluit: dinsdag, 31 augustus 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit Zorg in Beeld (Herebinnensingel 35 en Schuitenmakersstraat 9)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 september 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 6265 '




Lees ook