Gemeente Groningen: B & W besluiten


Hotel/zotel Hanzeplein
B&W willen meewerken aan de bouwplannen rond het te realiseren zotel aan het Hanzeplein.
Een zotel is bedoeld voor ambulante patiënten die na een poliklinische ingreep voor een beperkte periode in de nabijheid van het ziekenhuis moeten verblijven.
Zotel betekent verblijf zonder zorgarrangement. De zotelfunctie wordt geïntegreerd in een hotel dat geëxploiteerd gaat worden door Golden Tulip International. Het hotel zal een capaciteit krijgen van ca. 103 kamers.
Aangezien dit zotel alleen haalbaar is in een hotel/zotel-formule is een herziening van het bestemmingsplan nodig.
Om vooruitlopend op deze herziening het bouwplan te kunnen realiseren, moet de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen. Omdat van het element 'hotel' nog geen sprake is geweest in het gemeentelijk beleid ten aanzien van de zuidpunt, is er op dat punt aanvullende inspraak nodig. De inspraakreacties zullen behandeld worden in de collegevergadering van 19 januari.
Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) voorgelegd aan de gemeenteraad (onder voorbehoud van de inspraakreacties).

Datum besluit: dinsdag, 12 januari 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit hotel/zotel Hanzeplein 1

Herinrichting entree Zaagmuldersweg
De entree van de Zaagmuldersweg wordt opnieuw ingericht. Nadat de nieuwbouw van de woontoren Damsterborg (op de hoek van de Zaagmuldersweg/Damsterdiep) in 1995 werd opgeleverd, werd de toezegging gedaan om de entree van Zaagmuldersweg opnieuw in te richten.
Inmiddels is de herinrichting van de directe omgeving afgerond. De aanleg van het parkeerterrein is ook gestart.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de Zaagmuldersweg is het 'opwaarderen' van de entree van de Oosterparkwijk. De 'opwaardering' zal onder meer bestaan uit het herstellen van de groenstructuur.
Omdat de Zaagmuldersweg een belangrijke ontsluitingsroute is zullen de aansluitingen tussen de Zaagmuldersweg en de Prof. Wiersmastraat en Slachthuisstraat worden voorzien van een uitritconstructie. In de nieuwe situatie zal er langs de Zaagmuldersweg dwars geparkeerd kunnen worden en ook wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. De totale kosten van de herinrichting bedragen f 900.000,-. De nota wordt vrijgegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 12 januari 1999
Nota: Herinrichting entree Zaagmuldersweg

Gemeente draagt bij aan 77e lustrum Rijksuniversiteit Groningen Voor de viering van het 77e lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen stelt de gemeente Groningen een bedrag van f 50.000,- beschikbaar. Deze bijdrage is bestemd voor een door Marte Röling te vervaardigen kunstwerk en het cultuurprogramma 'UniverCity'.
Het thema van de komende lustrumviering is 'Wisselwerking'. Het lustrum wordt gevierd met een gevarieerd programma van cultuur, wetenschap en festiviteiten zoals een alumni-dag, uitgave van een lustrumboek, uitreiking eredoctoraten en een toekomstgericht lustrumcongres.

Datum besluit: dinsdag, 12 januari 1999
Nota: Het 77e lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen

Ton voor post-doctorale RTV-opleiding RuG
Het college van B&W verstrekt een eenmalige bijdrage van een ton aan de nieuwe post-doctorale opleiding Radio- en TV-journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dit is de eerste universitaire opleiding voor TV-journalistiek in Nederland.
Bij de faculteit Letteren van de RuG bestaat al enige tijd een studierichting journalistiek binnen het doctoraal-curriculum. Men wil deze uitbreiden met een post-doctorale opleiding Radio- en TV-journalistiek.
De omroepen die uitzenden op Nederland 1 (AVRO, KRO, NCRV en IKON) willen hieraan een (financiële) bijdrage leveren, evenals de directie Media van het ministerie van OC&W en RTV-Noord.

Datum besluit: dinsdag, 12 januari 1999
Nota: Post-doctorale opleiding tv- en radiojournalistiek

Voorbereidingsbesluit De Wijert
Door een wijziging in het bestemmingsplan De Wijert Zuid aan te brengen wordt het mogelijk om met behulp van een zogenaamde vrijstellingsbevoegdheid een tweede bouwlaag toe te staan. Dit was voorheen niet mogelijk, omdat de oprichting van een tweede bouwlaag in strijd was met het bestemmingsplan.
Op grond van de algemene inspraakverordening heeft dit voornemen vier weken ter inzage gelegen. De ingebrachte reacties gaven geen aanleiding om af te zien van deze wijziging in het bestemmingsplan. Het college stelt de gemeenteraad voor het voorbereidingsbesluit om deze wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen, voor de duur van twee jaar aan te nemen.

Datum besluit: dinsdag, 12 januari 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit De Wijert Zuid

Kantorennota gemeente Groningen vastgesteld
Het college van B&W heeft de conceptnota 'Ruimte voor kantoren in Groningen. Kantorennota 1998-2010' vastgesteld. De nota wordt nu voor inspraak vrijgegeven.
Met deze kantorennota wil de gemeente Groningen in de komende jaren een nieuwe impuls geven aan de kantorenmarkt in Groningen. De stad Groningen vormt de belangrijkste kantorenmarkt in Noord-Nederland. Van het totaal aantal transacties in Noord-Nederland speelt ca. 70% in de stad Groningen.
Groningen wil, als belangrijkste stedelijk knooppunt van Noord-Nederland, haar regionaal verzorgende positie verder uitbouwen. De kantorenmarkt, één van de belangrijkste peilers van de stedelijke economie, zal de komende jaren blijven groeien. De gemeente Groningen stelt zich daarom ten doel voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor de bouw van nieuwe kantoorruimte. Hierbij gaat het zowel om de kwantiteit als de kwaliteit.
De gemeente houdt de ontwikkelingen op de kantorenmarkt nauwlettend in de gaten, zodat het aanbod aan locaties goed kan worden afgestemd op de vraag.

Datum besluit: dinsdag, 12 januari 1999
Nota: Kantorennota 1998-2002

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 6267 '
Lees ook