Gemeente Groningen: B & W besluiten


Uitbreiding Alfa-college aan Admiraal de Ruyterlaan Het Alfa-college kan overgaan tot uitbreiding aan de Admiraal de Ruyterlaan. Dat heeft het college van B&W besloten.
Al in 1992 kocht de gemeente de locatie van de voormalige ESA-garage aan de A. de Ruyterlaan, inclusief de aanwezige bodem-verontreiniging. Het was de bedoeling om het, inmiddels gesaneerde terrein, te reserveren voor toekomstige uitbreiding van het toenmalige Aa-college. Nadat het Aa-college was gefuseerd met andere scholen tot het Alfa-college werd het mogelijk om de uitbreidingswens aan de A. de Ruyterlaan te realiseren.
Op grond van het bestemmingsplan is door de school een nieuwbouwplan ontwikkeld. Grootste zorg van de omwonenden was de overlast van de stalling voor bromfietsen. Als oplossing is gekozen om de bromfietsen aan de voorzijde van de school te stallen.
Verder is afgesproken dat in overleg met de school zal worden gekeken of de inrichting van het binnengebied enigszins kan worden aangepast. In het binnengebied zullen in de toekomst auto's kunnen parkeren. Ook zal er een fietsenstalling worden gebouwd. Over de uitwerking hiervan zal nog nader overleg met de bewonersvertegenwoordiging plaatsvinden. Het college stelt een krediet van f 300.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het plan.

Datum besluit: dinsdag, 21 september 1999
Nota: Uitbreiding Alfa-College

Plannen voor horeca-, woningen en detailhandel aan Kattendiep De Stichting Stadsherstel heeft bij het college van B&W het verzoek ingediend om (onder andere) een horecavergunning toe te kennen aan het pand aan het Gedempte Kattendiep 21 (Z.Z.). De Stichting Stadsherstel heeft een plan ontwikkeld om de panden aan het Kattendiep 21 en de Steentilstraat 34 (die aan elkaar grenzen) te verbouwen. Het plan gaat uit van winkelruimte, een appartement aan de Steentilstraat, drie nieuwbouwappartementen, twee horeca-inrichtingen en één restaurant aan het Kattendiep.
Het college van B&W wil in principe medewerking verlenen aan dit plan. Wel zou de burgemeester in dit geval een uitzondering moeten maken voor het verlenen van een horecavergunning. In het bestemmingsplan staat namelijk dat er al voldoende horeca aanwezig is aan het Kattendiep. Uitbreiding wordt nauwelijks of niet toegestaan. Een bouwvergunning voor de appartementen aan de Steentilstraat kan wel zonder vrijstelling worden gegeven omdat de woningfunctie in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
Inmiddels heeft een beleidsgroep van het Horeca Overleg Platform zich over deze zaak gebogen. De beleidsgroep is van mening dat de uitbreiding van het horeca-aanbod op het Ged. Kattendiep wenselijk is. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over deze plannen kenbaar te maken.

Datum besluit: dinsdag, 21 september 1999
Nota: Horecavestiging Ged. Kattendiep 21 (verzoek Stichting Stadsherstel)

Ondergrondse huisvuilinzameling vervangt grijze zakken Binnen enkele jaren wordt het huisvuil, in wijken waar nu nog de grijze huisvuilzak aan de straat wordt gezet, ingezameld via ondergrondse containers. Begin 2000 behoort de GFT-inzameling in deze wijken tot het verleden. Ongeveer 30% van de stedelijke GFT-inzameling wordt daarmee beëindigd. De kleine groene Bio-emmer verdwijnt uit het straatbeeld. Dit stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. De komst van de ondergrondse bakken betekent dat de burgers hun afval 24 uur per dag, zeven dagen per week kwijt kunnen. Voor het personeel van de Milieudienst betekent de komst van de ondergrondse bakken een einde aan het zware en daardoor arbeidsbelastende tillen van huisvuilzakken.
Dit voorjaar heeft een aantal bewonersorganisaties, tijdens inspraakbijeenkomsten, positief gereageerd op de komst van de ondergrondse afvalinzameling. Met de aanleg van de ondergrondse containers is een investering van ruim 11 miljoen gulden gemoeid. Dit bedrag wordt terugverdiend op mens- en materieelinzet. Begin 2000 verdwijnen de Bio-emmers uit het straatbeeld. Bewoners van wijken waar het afval door middel van de grijze huisvuilzak wordt ingezameld hoeven hun GFT niet langer thuis te scheiden. De geringe opbrengst van de Bio-emmers, de zwaarte van het werk voor de inzamelaars en de hoge kosten, maken dat achteraf scheiden en vergisten goedkoper en zeker zo milieuvriendelijk is. Door vergisting wordt dit GFT omgezet in energie.
Bewoners in wijken waar het afval met grijze minicontainers en groene Biobakken wordt opgehaald, houden hun Biobak. Door de hoge opbrengst, de kwaliteit en het goede en hoge gebruik van de Biobak is aparte inzameling het beste voor het milieu. Dit GFT wordt omgezet in kwalitatief goede compost.

Datum besluit: dinsdag, 21 september 1999
Nota: Huisvuilinzameling in en rond het centrum

Nieuwe aanpak moet langdurige werkloosheid voorkomen Vanaf eind 1999 gaat de rijksregeling 'sluitende aanpak' van start. Alle nieuwe werklozen die niet zelf aan het werk kunnen komen krijgen binnen twaalf maanden een aanbod voor scholing, arbeidsbemiddeling of voor het opdoen van werkervaring.
Het gaat om nieuwe werklozen die zich in laten schrijven bij het arbeidsbureau, of een uitkering aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst of een andere uitkeringsinstelling.
Eind dit jaar starten de 25 grote steden, waaronder Groningen, met de uitvoering van de sluitende aanpak. De grote steden ontvangen hiervoor in totaal f 50 miljoen gulden. Voor de gemeente Groningen gaat het om bijna drie miljoen. Hiermee kunnen 485 nieuwe cliënten van de dienst SOZAWE worden geplaatst op een traject naar werk.
Sinds 1997 is er sprake van een duidelijke afname van de werkloosheid in de stad. De dalende trend heeft zich ook in het afgelopen jaar doorgezet. In de periode 1 april 1998 tot 1 april 1999 is de werkloosheid met 1.350 gedaald tot 15.610 personen. Het werkloosheidspercentage komt daarmee op 20% van de beroepsbevolking. Vooral de werkloosheid onder personen tot 35 neemt flink af. De werkloosheid onder personen van 45 jaar en ouder neemt daarentegen elk jaar iets toe.
De langdurige werkloosheid blijft een hardnekkig probleem: van alle werklozen is 38% langer dan drie jaar werkloos. Van hen is bijna driekwart ouder dan 35 jaar.

Datum besluit: dinsdag, 21 september 1999
Nota: Werkloosheidscijfers van april 1999

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22 september 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 6683 '
Lees ook