Gemeente Groningen: B & W besluiten


'Wildparkeren reclamevoertuigen aan banden
Het college van B&W stelt de raad voor het 'wildparkeren' van reclamevoertuigen in Groningen aan banden te leggen. De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat voertuigen, waaronder ook fietsen en bakfietsen, van reclame uitingen worden voorzien en vervolgens op in het oog springende plaatsen worden gestald. Door deze handelswijze wordt het eerder vastgestelde uitstallingenbeleid omzeild. Ook ontstaat er directe overlast van hinderlijk geplaatste voertuigen op de openbare weg. Voorbeelden hiervan zijn aanhangers met reclameborden op parkeerplaatsen, (vracht-) wagens die voorzien zijn van opzichtige reclame aan invalswegen, (bak-)fietsen met daarop goederen, reclame en verwijzingen naar bedrijfsvestigingen.
De reclamevoertuigen schaden niet alleen het aanzien van de stad maar leiden bovendien de aandacht af van weggebruikers en belemmeren daarbij soms hun uitzicht. Ze vormen daarmee tevens een bedreiging voor de verkeersveiligheid.
Om het 'wildparkeren' van reclamevoertuigen aan banden te leggen, is het noodzakelijk om artikel 155 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Groningen (APVG-1994) aan te passen.

Datum besluit: dinsdag, 9 maart 1999
Nota: Algemene Plaatselijke Verordening (APVG) wijziging artikelen 155 en 180

College presenteert sociaal cultureel rapport en wijkmonitor 1999 De bevolking van Groningen is sinds 1994 iets toegenomen. Tot 2004 wordt rekening gehouden met een bevolkingsgroei van 3.500 tot 5.000 personen.
Tegelijkertijd neemt ook het aantal arbeidsplaatsen toe. Sinds 1997 is de werkloosheid gedaald tot 22 procent van de beroepsbevolking, maar dit blijft een hoog percentage. Mede daardoor ligt het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden in de stad bijna 20 procent onder het landelijke gemiddelde.
Dit en nog veel meer feiten en cijfers over de inwoners van de gemeente Groningen presenteert het college van burgemeester en wethouders vandaag in het sociaal cultureel rapport en de wijkmonitor 1999.

Datum besluit: dinsdag, 9 maart 1999
Nota: Sociaal cultureel rapport

Herinrichting entree Zaagmuldersweg
De entree van de Zaagmuldersweg wordt opnieuw ingericht. Nadat de nieuwbouw van de woontoren Damsterborg (op de hoek van de Zaagmuldersweg/ Damsterdiep) in 1995 werd opgeleverd, werd de toezegging gedaan om de entree van de Zaagmuldersweg opnieuw in te richten. Inmiddels is de herinrichting van de directe omgeving afgerond. De aanleg van het parkeerterrein is in volle gang. Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de Zaagmuldersweg is het opwaarderen van de entree van de Oosterparkwijk. Door onder meer het herstellen van de groenstructuur zal het bijzondere karakter van de entree van de Oosterparkwijk verder worden versterkt.
De Zaagmuldersweg is een belangrijke binnenwijkse ontsluitingsroute. Om het verschil in betekenis tussen de Zaagmuldersweg en de Prof. Wiersmastraat en Slachthuisstraat beter aan te geven worden de aansluitingen van deze straten voorzien van een uitritconstructie. De parkeersituatie aan de entree van de Zaagmuldersweg zal ook aangepast worden: in de nieuwe situatie zal er langs de Zaagmuldersweg dwars geparkeerd kunnen worden en ook wordt het aantal parkeer-plaatsen uitgebreid. De totale kosten van de herinrichting bedragen f 900.000,-.
Naar aanleiding van de reacties tijdens de inspraakavond is besloten in de uitvoeringsfase meer groen aan te planten dan op de herinrichtingkaart was aangegeven. Ook is nagegaan of het mogelijk is voor autoverkeer om vanaf de Zaagmuldersweg voor te sorteren, wat een vlotte doorstroming bevordert.
Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de gemeenteraad voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 9 maart 1999
Nota: Herinrichting entree Zaagmuldersweg

Eigen bijdrage leerlingenvervoer afgeschaft
Het college van B&W heeft besloten om geen eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs meer te heffen. Het nieuwe (wettelijke) systeem in de vorm van een drempelbedrag zou de ouders op hogere kosten jagen en te grote verschillen teweeg brengen.
Door een wetswijziging is de verplichte eigen bijdrage in het leerlingenvervoer komen te vervallen. Hiervoor in de plaats kunnen gemeentes een drempelbedrag invoeren, dat gerelateerd is aan de zone-indeling van het openbaar vervoer.
Dit betekent dat het laagste drempelbedrag dat geheven kan worden is dat van een openbaar vervoer jeugdjaarkaart voor één zone ad. f 370,- (de verplichte eigen bijdrage bedroeg f 250,-).
Woont men echter één straat verder en is een tweede zone nodig, dan wordt het bedrag f 600,-.
Deze grote verschillen vindt het college onaanvaardbaar en omdat invoering van het drempelbedrag niet verplicht is, zal dat voor leerlingen van het speciaal onderwijs niet gebeuren. Dat betekent concreet dat de eigen bijdrage voor die groep wordt afgeschaft in de gemeente Groningen.
Voor het leerlingenvervoer voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs zal wel een drempelbedrag worden ingevoerd, omdat het in dit geval een vrije keuze van de ouders is om hun kind naar een school te sturen die niet in de buurt staat.

Datum besluit: dinsdag, 9 maart 1999
Nota: Leerlingenvervoer

Bijdrage gemeente Groningen aan provincie voor schade wateroverlast De gemeente Groningen zal f 272.172,- bijdragen aan de schade die ontstaan is door het onder water zetten van vier polders tijdens de wateroverlast in oktober.
Door het onder water zetten van de polders bleef de schade voor onder andere de gemeente Groningen beperkt. De schade aan de polders kan voor een deel verhaald worden via de WTS-regeling (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen). Voor het overige deel (f 900.000,-) heeft de provincie verzocht om een bijdrage van provincie, de waterschappen en gemeenten in de provincie Groningen. De totale bijdrage van de Groninger gemeenten is in het voorstel verdeeld naar het aantal inwoners per gemeenten op 1 januari 1998. Voor de gemeente Groningen komt dit neer op f 272.172,-. Het voorstel wordt voorgelegd aan de raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken (VEB).

Datum besluit: dinsdag, 9 maart 1999
Nota: Wateroverlast: bijdragen aan provincie Groningen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 6731 '
Lees ook