Gemeente Groningen: B & W besluiten


Woonwagenstandplaatsen
Het is niet toegestaan om een woonwagen buiten een
woonwagenstandplaats neer te zetten. Wil iemand dit toch doen, dan moet er een procedure gevolgd worden die uiteindelijk leidt tot een ontheffing van dit verbod.
De gemeente Groningen heeft besloten deze procedure in te trekken, aangezien de Woonwagenwet met ingang van 1 maart wordt opgeheven. Voor het gebruikmaken van woonwagenstandplaatsen buiten een woonwagencentrum is dan geen ontheffing meer nodig.
Degenen die woonwagens willen gaan gebruiken als woonruimte zullen na deze datum via soortgelijke regels behandeld worden als gebruikers van gebouwd onroerend goed.
De plaatsing van woonwagens buiten een woonwagenstandplaats kan alleen gerealiseerd worden wanneer met de betrokkenen een overeenkomst tot verhuur van standplaatsen wordt overgegaan.

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Woonwagenstandplaatsen Noorddijkerweg

Gecontroleerde verstrekking heroïne in Groningen
Groningen neemt deel aan het experiment gecontroleerde verstrekking van heroïne op medische indicatie. Dit stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad.
Uiterlijk op 1 juli 1999 start het onderzoek naar de effecten van gecontroleerde verstrekking van heroïne in combinatie met methadon. Onderzocht wordt of de situatie van zwaarverslaafde, uitbehandelde druggebruikers verbetert als zij een behandeling krijgen van methadon gecombineerd met heroïne, in plaats van een behandeling met alléén methadon.
Er wordt bekeken of het functioneren van gebruikers op medisch, psychisch en sociaal terrein verbetert.
Het gaat om een landelijk onderzoek, gedurende twee jaar, waaraan diverse gemeenten deelnemen.

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Gecontroleerde verstrekking van heroine in Groningen

Vergoedingen voorzieningen gehandicapten aangepast
Het college van B&W heeft een aantal vergoedingen voor voorzieningen voor gehandicapten aangepast aan de huidige prijsontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om een verhoging van de maximale vergoeding van onderhoud, keuring en reparatie van liften; de vergoeding voor woningsanering met 10%; de vervoerskostenvergoedingen met 2%; de tarieven collectieve vervoersvoorziening met gemiddeld 2,5%; en de vergoeding voor een sportrolstoel met 2%. Met het aanpassen van deze vergoedingen heeft de gemeente Groningen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overgenomen.

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Aanpassing financieel besluit voorzieningen gehandicapten

Slotcalculatie brandweerkazerne Diamantlaan/en nieuwbouw HVD In december 1997 werden bij de HVD twee nieuwe gebouwen in gebruik genomen: een tweede uitrukpost van de brandweer aan de Diamantlaan in Vinkhuizen en een nieuwe werklocatie aan het Hanzeplein voor de medewerkers van de Hulpverleningsdienst.
Voor het extra steunpunt van de brandweer werd door de gemeenteraad een krediet van ruim 3 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Doordat met name de noodzakelijke technische voorzieningen in het gebouw duurder uitvielen dan verwacht, werd dit krediet licht overschreden. Deze extra kosten werden echter opgevangen door de huurinkomsten van het pand aan de Kastanjelaan, die van de ZTM-ambulancedienst worden ontvangen.
Het investeringskrediet van 15,2 miljoen gulden voor de nieuwbouw van de HVD aan het Hanzeplein werd ook iets (0,6%) overschreden. Dit kwam door de lagere rente-opbrengsten van de voor de nieuwbouw gereserveerde bedragen.
Al met al kan er gesproken worden van een geslaagde budgetbewaking.

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Slotcalculatie tweede post Brandweer en nieuwbouw HVD Hanzeplein

Herinrichting Eyssoniusplein, Bernoulliplein en C.H. Petersstraat De voormalige HTS aan de Petrus Driessenstraat krijgt opnieuw een onderwijsfunctie: drie scholen vinden straks onderdak in dit gebouwencomplex. Er zal een nieuwe hoofdingang gebouwd worden aan het Eyssoniusplein omdat de 'oude' entree aan de Petrus Driessenstraat, met het oog op het aantal te verwachten studenten, te klein is. De huidige inrichting van het plein valt niet te combineren met de functie van de hoofdentree van de school. Daarom wordt het gebied opnieuw ingericht.
Door de verplaatsing van de hoofdentree naar het Eyssoniusplein kan het pleintje aan het Bernoulliplein in oude luister worden hersteld tot een groen plein. In de nieuwe situatie wordt het Eyssoniusplein een 'nieuwe entree' van de wijk.
Uitgangspunt van de herinrichting is dat alle bomen blijven gehandhaafd. Het plein zal zich van de omringende openbare ruimte onderscheiden doordat het verhoogd wordt. Als ontmoetings- en verblijfsgebied voor de buurt blijft het Eyssoniusplein haar functie behouden.
De totale kosten van de herinrichting bedragen zon f 450.000,-. Het plan is vrijgegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Herinrichting Eyssoniusplein, Bernoulliplein en groenplek aan C.H. Petersstraat

Minderheden in Groningen
Op 1 januari 1998 woonden in de gemeente Groningen 28.012 personen die tot een minderheidsgroepering gerekend worden. Dit is 16,5% van de totale bevolking. Van 1 januari 1997 tot 1 januari 1998 is dit aantal met 3,3% toegenomen.
Het gemeentelijk minderhedenbeleid richt zich op bepaalde doelgroepen. Dit zijn mensen waarvan aangenomen wordt dat zij in een achterstandssituatie verkeren en niet evenredig participeren op het terrein van arbeid, onderwijs en huisvesting, dan wel een grote kans lopen in een dergelijke situatie terecht te komen.
Ruim 11.000 personen vallen onder het gemeentelijk doelgroepenbeleid. Surinamers en Antillianen zijn de twee grootste groepen. Het blijkt dat vooral minderheden uit vluchtelingenlanden (bijv. Iran, Irak, Ethiopië en Somalië) in aantal toenemen.
Ook de groep 'overig niet-Westers' (mensen uit Oost-Europa, Azië en de rest van Afrikaanse landen) stijgt in aantal.
De toename is minder groot onder de meer traditionele doelgroepen (Surinamers, Antillianen en Marokkanen).

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Statistische publicatie 'Minderheden in Groningen per 1 januari 1998'

Parkeercapaciteit Sportcentrum Kardinge
De onverwacht grote toestroom van bezoekers voor het NK Sprint op 16 en 17 januari jl. in Kardinge heeft ertoe geleid dat de capaciteit van de reguliere parkeerplaats niet voldoende bleek te zijn. Het college vindt dat bij toekomstige evenementen van vergelijkbare aard de mogelijkheden van aanvullende parkeergelegenheid uitkomst kan bieden. Hierbij kan gedacht worden aan een pendeldienst vanaf de Sontweg. De directie van Kardinge zal dit idee meenemen in het evaluatiegesprek met de KNSB.
Dit antwoordt het college op vragen van de PvdA fractie over de ontoereikende parkeercapaciteit bij Kardinge tijdens het NK Sprint.

Datum besluit: dinsdag, 16 februari 1999
Nota: Vragen van de PvdA fractie over de (incidenteel) ontoereikende parkeercapaciteit bij Kardinge

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 7411 '
Lees ook