Gemeente Groningen: B & W besluiten


Groninger Rioleringsplan 1998-2002
Het college van B&W heeft het Groninger Rioleringsplan (GRP) voor de periode 1998-2002 vastgesteld. Het is het tweede GRP voor de stad. De voorgestelde maatregelen in het GRP, hebben onder meer betrekking op het verminderen van de vuiluitworp en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater (het zgn. twee-sporen-beleid). Ook zal de gemeente doorgaan met het vervangen van verouderde rioleringen en zal een inspectie plaatsvinden van een groot aantal kilometers riool. Daarnaast zullen er zon 600 rioolloze percelen (waaronder woonschepen) op het riool worden aangesloten.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: Groninger Rioleringsplan 1998-2002

Herinrichtingsplannen Binnenstad
B&W hebben ingestemd met de plannen voor de herinrichting van de Prinsenstraat, Tweede Drift, Ypenmolendrift, Herebinnensingel en de Korenbrandersgang. Het college stelt de raad voor om een bedrag van f 640.000,- beschikbaar te stellen.
Omwonenden zijn het voor het grootste deel eens met de herinrichtingsvoorstellen. Enkele discussiepunten tijdens de inspraakavond waren de wijziging van de rijrichting in een deel van de Herebinnensingel, de verplaatsing van de parkeervakken in de singel en het aanbrengen van nieuwe parkeervakken in de Prinsenstraat. Naar aanleiding van deze reacties stellen B&W voor de rijrichting in de Herebinnensingel niet te veranderen. Het verzoek van bewoners om de snelheid af te remmen wordt gehonoreerd, door het parkeren in de Herebinnensingel tussen de Herestraat en de Ypenmolendrift naar de noordkant te verplaatsen. Ook het voorstel voor nieuwe parkeerplaatsen aan de Prinsenstraat blijft gehandhaafd.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: Herinrichting Prinsenstraat, Tweede Drift, Ypenmolendrift, Herebinnensingel en Korenbrandersgang

Vragen over herinrichting Noorderplantsoen beantwoord B&W zullen maatregelen nemen om de problemen aan te pakken die zich voordoen bij de herinrichting van het Noorderplantsoen. Gebleken is dat de aangebrachte halfverharding op een aantal plaatsen niet voldoet. Dit geldt met name voor routes waar niet alleen voetgangers, maar ook fietsers gebruik van maken.
Bij de uitvoering van de tweede fase van de herinrichting, zullen deze plekken worden aangepakt. De paden bij de doorsteek Grote Leliestraat en langs de Kerklaan worden dan ook opnieuw aangelegd.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: Vragen inzake problemen bij de herinrichting van het Noorderplantsoen

Groningse leerlingen scoren goed op Citotoets
Groningse leerlingen scoren steeds beter op de Cito Eindtoets. De Groninger prestaties zijn inmiddels vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Met name de allochtone leerlingen lopen hun achterstand hard in op de Groninger basisscholen.
Autochtone achterstandsleerlingen doen het in Groningen slechter dan het landelijk gemiddelde. Een duidelijke reden is hiervoor zonder nader onderzoek niet te geven.
Dit blijkt uit het rapport van de Evaluatiegroep voor het onderwijs in Groningen. De evaluatiegroep pleit voor een kansenbeleid met expliciete aandacht voor autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders in de OVG-scholen.
Het is belangrijk dat juist leerkrachten op deze scholen ondersteuning krijgen bij hun onderwijstaken in de klas. Flankerende beleidsmaatregelen, zoals in Groningen gerealiseerd in het groeiend aantal Vensterscholen, verkorten de lijnen tussen ouders, school, medische en culturele instellingen. Daardoor wordt de beschikbare tijd efficiënter benut zodat meer tijd overblijft voor het onderwijs in de klas.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: Evaluatie basisonderwijs gemeente Groningen 1998

College wil Vensterschool in elke wijk
Het college van B&W wil in principe in iedere wijk in Groningen een Vensterschool. Dit betekent dat er in het jaar 2003 zon vijftien Vensterscholen in Groningen kunnen zijn.
In het schooljaar 1999-2000 zullen drie nieuwe Vensterscholen starten. Voor het komende schooljaar kunnen geïnteresseerde scholen en/of instellingen zich aanmelden.
Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn in welke drie wijken voldoende draagvlak is voor een derde 'golf' Vensterscholen. De uitbreiding van het aantal Vensterscholen wordt gefaseerd aangepakt. In de eerste fase gingen vier scholen van start, in de tweede twee en vanaf de derde fase zullen steeds drie nieuwe Vensterscholen starten. Elke nieuwe Vensterschool moet voldoen aan een minimale omvang van ten minste een basisschool, een voorschoolse voorziening en een voorziening voor sport/kunst/cultuur en/of recreatie. De financiële (gemeentelijke) steun voor de bekostiging van activiteiten zal per Vensterschool verschillen. Dit komt omdat niet alle vensterscholen evenveel leerlingen hebben. Bovendien verschilt de financiële draagkracht van de ouders van school tot school.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: In elke wijk een Vensterschool

Extra ruimtes voor kinderopvang aan kop Veenweg
In het nieuwe schoolgebouw van de Boerhaaveschool aan de kop van de Veenweg komen, behalve schoolklassen, ook voorzieningen voor kinderopvang. Voor de nieuwbouw wordt bijna 5 miljoen gulden uitgetrokken. De eerste paal gaat waarschijnlijk in september de grond in.
Het gemeentelijk beleid is er op gericht om, waar mogelijk, extra onderwijshuisvesting te combineren met huisvesting van naschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderopvang. In overleg met de SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) en het COP (Centraal Orgaan Peuterspeelzalen) is daarom gekozen voor de ontwikkeling van een gecombineerd gebouw voor onderwijs en kinderopvang.
Behalve een basisschool voor acht groepen en twee satellietgroepen voor speciaal basisonderwijs, komen er ruimtes voor naschoolse opvang, voor (drie groepen) kinderdagverblijf en voor een peuterspeelzaal. De gemeente trekt 3,5 ton extra uit voor de huisvesting van de naschoolse opvang en het kinderdagverblijf. De SKSG draagt zelf nog eens 2,5 ton bij. In totaal is een bedrag van f 4.750.000,- nodig voor het nieuwe gebouw.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: Krediet accommodatie onderwijs en kinderopvang Kop Veenweg

En verder heeft het college besloten...

* een verzoek in te dienen om een gedeelte van de Koornbrandersgang aan het openbaar verkeer te ontrekken. Aan de achterzijde van de Prinsenstraat bevindt zich namelijk een binnenterrein waar straks parkeerplaatsen worden aangelegd.
Dit binnenterrein is alleen bereikbaar via de Koornbrandersgang. Daarom heeft de toekomstige eigenaar verzocht het laatste gedeelte van de Koornbrandersgang aan het openbare verkeer te onttrekken. Het verzoek zal in de Gezinsbode bekend worden gemaakt. Belanghebbenden krijgen vier weken de gelegenheid om hierop te reageren.

* om in samenwerking met de politie de parkeerverordening te wijzigen in verband met de aanpassing van de regels voor het schilparkeren.

Datum besluit: dinsdag, 13 april 1999
Nota: -

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14 april 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 7456 '
Lees ook