Gemeente Groningen: B & W besluiten


Stadjers klaagden in 1998 iets minder over gemeente

De inwoners van de gemeente Groningen hebben in 1998 in totaal 813 klachten bij de gemeente ingediend over de manier waarop zij door de gemeente zijn behandeld. Dat zijn er 264 minder dan in 1997. Deze sterke daling wordt mede veroorzaakt door het afstoten van het Gemeentelijk Waterbedrijf. Het merendeel van de klachten (bijna 600) richt zich op SOZAWE en de Milieudienst.
Meer dan de helft van de klachten werd binnen de voorgeschreven vier weken afgehandeld. Dit is conform de richtlijnen van de Interne Klachtenregeling van de gemeente.
De afhandeling van de overige klachten kostte meer tijd. Dit lag onder meer aan de complexiteit van de klachten en de werkdruk onder de klachtenfunctionarissen.
Ook is de relatie tussen de klachtenfunctionarissen en de ombudsvrouw in 1998 verbeterd.
Een goede klachtenregistratie kan nuttige managementinformatie opleveren waardoor tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Datum besluit: dinsdag, 1 juni 1999
Nota: Jaarverslag klachten en suggesties 1998

Voorbereidingsbesluit Rijksweg en omstreken
B&W stellen de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied rond de Rijksweg. Dit is nodig omdat twee eigenaren van detailhandelsvestigingen aan de Rijksweg hun pand willen verbouwen (het gaat hier om een pand in Oosterhoogebrug en in Lewenborg). In Oosterhoogebrug is een uitbreiding van een bestaande supermarkt gepland, waardoor het winkeloppervlak wordt uitgebreid richting de Rijksweg. Behalve een supermarkt maken een slijterij, een apotheek, een gezondheidscentrum en mogelijk een kantoorvoorziening deel uit van de planopzet.
Aan de zuidkant van de wijk Lewenborg en ten noorden van de wijk Ruischerwaard ligt aan de Rijksweg een bedrijfsgebouwencomplex. Op dit complex bevindt zich een supermarkt en een grote variëteit aan winkels. De plannen voor dit terrein zijn hoofdzakelijk interne verbouwing en reorganisatie.
Om de bovengenoemde initiatieven mogelijk te maken is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk.
Het 'Ruimtelijk en functioneel concept' dat onderdeel vormt van dit voorstel geeft de achtergrond en de randvoorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen aan. De inspraak hierop heeft geleid tot een aanvulling van het 'ruimtelijk en functioneel concept'.
Doel is eventuele overlast voor de nabijgelegen woonbebouwing te beperken.

Datum besluit: dinsdag, 1 juni 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit Rijksweg 16-18, 129a en omstreken

Meer bezwaarschriften gemeente Groningen sneller afgehandeld De ambtelijke commissie en de raadscommissie voor beroep- en bezwaarschriften behandelen alle bezwaarschriften die niet op een andere plaats binnen de gemeente Groningen worden behandeld. Dit betekent dat bezwaarschriften tegen alle gemeentelijke besluiten worden behandeld, behalve bezwaarschriften over de Algemene Bijstandswet en de Wet Boeten en Maatregelen (dienst SOZAWE), bezwaarschriften over belastingen en rechtspositionele kwesties van gemeenteambtenaren (DIA) en bezwaarschriften over een indicatiestelling op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (DSW). Het aantal ingediende bezwaarschriften bij de raadscommissie voor beroep- en bezwaarschriften is in vergelijking met 1997 gedaald van 85 naar 31. In 1997 werden er nog 34 bezwaarschriften ingediend tegen de vaststelling van de dienstregeling van Arriva en 19 bezwaren tegen het besluit om de Westerhaven aan het verkeer te onttrekken. Een dergelijke massale indiening tegen één of enkele besluiten heeft zich in 1998 niet voorgedaan.
Bij de ambtelijke commissie zijn in 1998 560 bezwaarschriften ingediend; in 1997 was dit aantal 516.
Er zijn vorig jaar in totaal 572 bezwaarschriften behandeld. Sinds 1997 is een aantal maatregelen ingevoerd om de afhandelingtermijn te verkorten. Mede daardoor is in 1998 60% van de bezwaarschriften afgehandeld binnen de wettelijke afhandelingstermijn van 14 weken.
Voor 1996 en 1997 bedroeg dit percentage 25 en 29.
B&W leggen beide jaarverslagen, via de raadscommissie VEB (Veligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken) voor aan de gemeenteraad.

Datum besluit: dinsdag, 1 juni 1999
Nota: Jaarverslagen over 1998 van de ambtelijke commissie + raadscomm. voor beroep en bezwaarschriften

Duurzaam klussen
In het najaar van 1998 startte het ministerie van VROM in samenwerking met de Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelfbranche een landelijke campagne om het duurzaam klussen te bevorderen. De CDA-fractie is van mening dat de gemeente Groningen zich bij dit landelijk initiatief moet aansluiten.
De gemeente Groningen is echter al enige tijd bezig met voorlichtingsactiviteiten rond dit thema.
Er is overleg gevoerd met het Milieuhuis en het Informatiepunt Duurzaam Bouwen. Beide stichtingen zijn door de gemeente financieel in staat gesteld om vanuit het gebouw '3 spoor' (Hereweg nr. 9) voorlichtingsactiviteiten te ontplooien op het gebied van duurzaam (ver)bouwen.
Daarbij richt het Milieuhuis zich meer op de consument en het Informatiepunt op een (semi)professionele doelgroep. Ook zijn in het kader van duurzaam klussen door beide organisaties activiteiten ontplooid die parallel lopen met de landelijke themas, zoals het actiethema 'badkamer' en een 'Duurzaam verbouwde kamer'. In de waterweek (van 14 tot 19 juni) wordt een waterbesparingsactie gestart. Na de zomervakantie zal het Milieufestival Noorderlucht, met als thema 'koop groen, natuurlijk doen' worden georganiseerd. De voorlichtingsacties worden gefinancierd door provincie en gemeente.

Datum besluit: dinsdag, 1 juni 1999
Nota: Beantwoording vragen CDA, betreffende start landelijke campagne 'duurzaam klussen' in Groningen

Aanvraag bouwvergunningen wordt eenvoudiger
De dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken is gestart met het Loket Bouwen en Wonen. Hierdoor wordt de procedure rond het aanvragen van vergunningen vergemakkelijkt.
Zaken die veranderen zijn onder meer de verruiming van de openingstijden (09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur). De tijd tussen aanvraag en aangifte wordt korter.
Daarnaast zijn de formulieren overzichtelijker en
gebruiksvriendelijker geworden.
De meest opvallende verandering is wel het andere karakter van de inname van de aanvraag. Bij het Loket Bouwen en Wonen worden alle aanvragen voor de verschillende soorten vergunningen ingenomen (zoals, bouw-, sloop-, kap-, uitrit- en monumentenvergunning). De aanvrager krijgt te maken met één contactpersoon.
Deze contactpersoon voert een intake-gesprek met de aanvrager om erachter te komen welke vergunningen precies nodig zijn (voor een plan zijn immers vaak meerdere vergunningen nodig).
De contactpersoon zorgt ook voor afstemming met de Milieudienst, Brandweer en de Welstand. De inzet is om de dienstverlening, de bereikbaarheid, de afstemming en de informatievoorziening te verbeteren.
Het Loket Bouwen en Wonen past binnen de ontwikkeling om de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie te vergroten. Het Centrum voor Arbeid en Beleid van de Groningse universiteit gaat voor de dienst RO/EZ de nieuwe werkwijze onderzoeken met behulp van enquêtes.

Datum besluit: dinsdag, 1 juni 1999
Nota: Uitvoeringsplan Front Office vergunningen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 juni 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 7693 '
Lees ook