Gemeente Groningen: B & W besluiten


Jubilee 2000: Alle schulden de wereld uit
Het college van B&W is bereid het Handvest van de Nederlandse Jubilee 2000-campagne te ondertekenen. De internationale campagne 'Jubilee 2000' heeft als doel de totale schuldenlast van de 52 armste schuldenlanden van de wereld eenmalig kwijt te schelden. Het doel van de campagne is om wereldwijd zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en deze in juni 1999 in Keulen aan te bieden aan de regeringsleiders van de rijkste industrielanden (G-8). Om de campagne te ondersteunen zal het college campagnemateriaal aanbieden bij het Gemeentelijk Informatie Centrum. Ook zullen stadjers via de Gezinsbode op de hoogte worden gebracht.
Daarnaast zal de campagne onder de aandacht worden gebracht van Groningse bedrijven en instellingen met internationale relaties tijdens het debat 'Internationale samenwerking', dat op 22 april plaatsvindt.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Beantwoording SP-vragen inzake medewerking aan Jubilee 2000 campagne

Nacalculatie krediet informatisering en huisvesting SOZAWE Uit de nacalculatie van het informatiserings- en huisvestingsplan van SOZAWE blijkt dat de totale uitgaven vrijwel gelijk gebleven zijn aan de oorspronkelijke ramingen. Dit houdt in dat de uitgaven in hun totaliteit (bijna) op nul sluiten.
De rekenkamercommissie heeft besloten dat per 1 januari 1999 van grote investeringsprojecten een nacalculatie moet worden opgesteld. Deze nacalculatie vindt plaats nadat een project is afgerond. Een nacalculatie heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een verantwoording aan de raad, om aan te geven in hoeverre de kosten van het project overeenkomen met de kredietaanvraag.
In de tweede plaats heeft het een leereffect voor de uitvoerende organisatie. Er kan beter worden nagegaan of bij de raming rekening is gehouden met onvoorziene uitgaven.
De nacalculatie wordt via de raadscommissie SAW (Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Nacalculatie krediet informatisering en huisvesting SOZAWE

Multifunctioneel Centrum Zuid
B&W willen in het gebouw van de voormalige Slagersvakschool (de Wijert-Zuid) zeven welzijnsinstellingen gaan huisvesten. Het is dan wel nodig om het pand uit te breiden. Omdat de voorgenomen uitbreiding van het pand niet binnen de bebouwingsgrens valt, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
Op het concept bouwplan van het Multifunctioneel Centrum Zuid zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. Naar aanleiding van een inspraakavond is besloten om het oorspronkelijke ontwerp van twee bouwlagen terug te brengen tot één bouwlaag.
Ook maakten omwonenden zich zorgen over de mogelijke geluidsoverlast. Dit is niet nodig. De geluidsoverlast kan onder meer door een goede geluidsisolatie worden beperkt.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit Multifunctioneel Centrum Zuid

Taxibeleid in Groningen
Het college van B&W ziet geen reden om fundamentele wijzigingen aan te brengen in het gemeentelijk taxibeleid. De VVD-fractie diende hiervoor een initiatiefvoorstel in omdat zij vindt dat er nauwelijks sprake is van een doelgericht taxibeleid.
Uit een gesprek tussen wethouder Koen Schuiling en de grootste taxibedrijven in de stad en Haren is gebleken dat taxibedrijven over het algemeen tevreden zijn met het huidige beleid. Op een aantal punten zijn nog wel verbeteringen mogelijk.
De VVD-fractie stelt onder andere voor om op het hoofdstation van de NS abris te plaatsen zodat reizigers weten waar ze naar toe moeten. Het college vindt dit het overwegen waard.
Ook hebben taxibedrijven aangegeven meer standplaatsen te willen aan de rand van het uitgaansgebied en bij de Stadsschouwburg. Wellicht kunnen er een aantal standplaatsen worden aangelegd in de Schoolstraat. Voor nieuwe taxistandplaatsen bij de Stadsschouwburg heeft het college de dienst RO/EZ gevraagd een plan te ontwikkelen. Het plan moet dit jaar nog worden uitgevoerd.
Daarnaast onderzoekt Arriva of het inzetten van busjes in het uitgaansgebied voor vervoer naar de buitenwijken te realiseren is. Het initiatiefvoorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Initiatiefvoorstel VVD-fractie m.b.t. taxibeleid in Groningen

College kiest voor gedegen inburgering
Het college van B&W heeft besloten om, indien nodig, de door het Rijk voorgeschreven inburgeringstermijn voor nieuwkomers te verlengen totdat de gestelde doelen bereikt zijn. In de dit jaar ingevoerde Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) staat een termijn van anderhalf jaar genoemd, waarvoor de gemeente per nieuwkomer een vergoeding krijgt. Het college kiest voor een goed afgeronde inburgering, omdat gebleken is dat de periode van anderhalf jaar in veel gevallen te kort is. Sinds 1996 moeten gemeenten in Nederland inburgeringscontracten afsluiten met nieuwkomers. Per 1 januari van dit jaar is de WIN ingevoerd, waardoor de verantwoordelijkheid voor de inburgering helemaal bij de gemeenten komt te liggen. De nieuwkomer moet zich binnen zes weken bij de gemeente melden voor een inburgeringstraject. De Dienst Informatie en Administratie en de Vreemdelingendienst gaan hierbij een belangrijke rol spelen. Volgens de WIN is iedere nieuwkomer van 18 jaar en ouder (en van 16 en 17 indien niet volledig leerplichtig) verplicht het inburgeringstraject te volgen. Hiervoor krijgt de gemeente per nieuwkomer middelen voor een traject van maximaal anderhalf jaar.
Het inburgeringstraject bestaat uit lessen Nederlands, een eerste inzicht in de maatschappelijke en staatkundige verhoudingen en een goed begrip van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Invoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers in de gemeente Groningen

Groen licht voor kerstbomenactie
B&W zijn zeer positief over het kerstbomen-initiatief van de gemeenteraadsleden Marjo van Dijken (PvdA) en Bennie Bloem (D66). Deze raadsleden hadden het college gevraagd aan de burgerij kerstbomen-met-kluit beschikbaar te stellen als bijdrage aan het straatbeeld. En tijdens Oud en Nieuw zouden de verlichte bomen ook bijdragen aan een feestelijke millenniumwisseling in de stad. Het college voelt hier wel voor. Temeer omdat onlangs een akker met jonge dennenplant is aangekocht tussen Groningen-Zuid en Haren. Deze bomen zullen beschikbaar worden gesteld.
Het gaat om 500 exemplaren. Die zijn voor de eerste 500 belangstellende Stad-Groningers die zich komende donderdag melden op het hoofdkantoor van Openbare Werken, Gotenburgweg 46 (ingang 1). Per huisadres wordt één boom uitgereikt. In verband daarmee moeten gegadigden zich kunnen legitimeren. Dit kan ook met de Stadjerspas.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Ter beschikking stellen van kerstbomen

Parkeerreserveerlijn
In januari van dit jaar vond een gesprek plaats tussen de heer Oosterbeek (VVD-fractie) en vertegenwoordigers van de dienst RO/EZ over het initiatief-voorstel van de VVD om een 'parkeerreserveerlijn' in te stellen. Inmiddels heeft de dienst RO/EZ contact opgenomen met Interparking Nederland BV en Q-park om te informeren wat de (reserverings)mogelijkheden zijn.
Een definitief antwoord laat nog even op zich wachten, omdat het één en ander in overleg met de exploitanten van de garages moet worden voorbereid. RO/EZ zal het college uiterlijk in april informeren over de stand van zaken.

Datum besluit: dinsdag, 30 maart 1999
Nota: Initiatiefvoorstel van VVD-fractie m.b.t. 'Parkeerreserveerlijn'

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 8010 '
Lees ook