Gemeente Groningen: B & W besluiten


College stemt in met plannen Zernike complex
B&W hebben het bestemmingsplan voor Zernike gewijzigd vastgesteld. Het gaat hierbij om een wijziging van de verkavelingsopzet van het Zernike-bedrijventerrein en de bouw van een (tweede) crematorium. In het nieuwe verkavelingsplan wordt uitgegaan van een hoger uitgiftepercentage. De nieuwe verkavelingsopzet geeft gelijk aanleiding om de in het bestemmingsplan aangegeven milieuzonegrens iets aan te passen. B&W stellen voor deze met de nieuwe ontsluitingsweg in het verlengde van Blauwborgje te laten samenvallen. Het crematorium zal gevestigd worden op het Selwerderhof. Omdat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan de bouw van een crematorium op het Selwerderhof geen onderwerp van inspraak is geweest, is hiervoor opnieuw een inspraakprocedure gehouden. Ook de nieuwe verkavelingsopzet werd hierin betrokken. De ingekomen reacties gaven geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. B&W stellen voor om voor het plan Bedrijventerrein Zernike een aanvullend uitvoeringskrediet van f 10 miljoen gulden beschikbaar te stellen.
Voor de bouw van een crematorium op het Selwerderhof willen B&W een bedrag van f 1.765.000,- beschikbaar stellen.

Datum besluit: dinsdag, 27 april 1999
Nota: Vaststelling bestemmingsplan Zernike

Voorbereidingen concert Rolling Stones in volle gang Op woensdag 2 juni treden the Rolling Stones op in Groningen. De voorbereidingen voor dit concert, waarvan alle 75.000 toegangskaarten zijn uitverkocht, zijn in volle gang.
Om de bezoekersstroom in goede banen te leiden heeft de gemeente Groningen in overleg met de Nederlandse Spoorwegen,
vervoermaatschappij Arriva, Mojo Concerts en de Verkeerspolitie Groningen een reeks voorbereidingen getroffen.

* Bezoekers van het concert van de Rolling Stones wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van de trein, ofwel 'Kom op tijd, kom met de trein!'

* De NS zet extra (nacht)treinen in voor dit concert. Na afloop is er een speciaal nachtnet naar diverse plaatsen in Nederland.
* Vanaf het NS-station is het slechts 10 minuten lopen naar de Draf- en Renbaan.

* Voor mensen die toch met de auto komen is het raadzaam om de trein te nemen vanaf een station tussen Groningen en de plaats van vertrek.

* Voor mensen die hier geen gebruik van willen maken zijn er parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Parkeren op deze plaatsen kost f 10,- per auto.

* Op alle bekende Groningse park- en pendeladressen kan worden geparkeerd. Een kaartje voor deze pendeldienst kost f 5,- per persoon.

* Houdt rekening met wachttijden en looptijden vanaf de parkeerplaatsen van 20 minuten of meer.

* Het concertterrein Draf- en Renbaan Stadspark is op woensdag 2 juni vanaf 15.00 uur geopend voor het publiek.


* Het voorprogramma, de band Catatonia uit Wales, begint om 19.30 uur.

* De hoofdact, The Rolling Stones, treden op rond 20.45 uur.
* Het concert is uiterlijk om 24.00 uur afgelopen en wordt beëindigd met een groot vuurwerk.

Datum besluit: dinsdag, 27 april 1999
Nota: 'Like a Rolling Stone'

Betalingsproblemen waternota sinds fusie GWG en WAPROG GroenLinks wil dat klanten van het Waterbedrijf Groningen de mogelijkheid krijgen om hun rekening gespreider te betalen. Sinds de fusie tussen GWG en WAPROG tot het Waterbedrijf Groningen doen zich bij de betaling van de notas grote problemen voor.
De problemen hebben onder meer te maken met de invoering van de watermeters, die voor een deel van de klanten tot gevolg heeft dat ze meer moet betalen. Daarnaast zijn de notas onduidelijk, evenals de voorschottermijn.
Toen klanten nog op basis van het vertrekkentarief werden belast kreeg men één rekening per kwartaal. Bij de rekeningen op basis van de watermeter is de betaling eens per half jaar. Voor mensen met een laag inkomen valt deze, vaak hogere rekening, flink tegen. Het Waterbedrijf Groningen is bezig om een structurele oplossing voor dit probleem te zoeken. Er zal een volledig nieuw computersysteem worden ontwikkeld waarbij een groot aantal problemen opgelost zal worden, waaronder de notafrequentie.
Ook heeft het Waterbedrijf geprobeerd haar klanten te informeren en gerust te stellen door, via een advertentie, antwoord te geven op de tien meest gestelde vragen.

Datum besluit: dinsdag, 27 april 1999
Nota: Vragen ex. Art. 32 RvO inzake betalingstermijnen Waterbedrijf

Antwerpentunnel moet fietsveiligheid vergroten
Het college van B&W stelt de raadscommissie EMV voor om een fietstunnel aan te leggen die het industriegebied Zuidoost met het zuidelijke stadsdeel verbindt. Deze Antwerpentunnel kan op vijf verschillende manieren worden gerealiseerd. Het college kiest voor het alternatief Bloemersmaborg.
In deze variant begint de tunnel bij de Antwerpenweg, loopt onder het spoor door en sluit vervolgens aan op de Bloemersmaborg. De verkeersregel wordt voorgesteld omdat de huidige fietsroute over de Kooiweg zeer onveilig is. Dagelijks fietsen vele scholieren en forenzen uit de regio Hoogezand over deze drukke route, waarin drie met knipperlichten beveiligde spoorwegovergangen liggen. Onlangs is ook de railterminal van de VAGRON in gebruik genomen, wat de verkeersonveiligheid aanmerkelijk heeft vergroot. Het alternatief Bloemersmaborg gaat uit van een 32 meter lange tunnel die haaks op het spoor ligt. De aanrijroute doorsnijdt (vanaf het spoor) het huidige oefenveld van de voetbalvereniging Blauw-Geel en sluit aan op de noordoostelijke bocht van de Bloemersmaborg aan op de bestaande infrastructuur.
Door de korte aanrijroute en de lengte van de tunnel is het alternatief Bloemersmaborg de meest sociaal-veilige route. Het huidige oefenveld van Blauw-Geel wordt naar de andere kant van de tunnel verplaatst. Zo onstaat ook in de avonduren een goed verlicht en intensief gebruikt terrein wat de sociale veiligheid ten goede komt. De raadscommissie Economische zaken, Martinihal en Verkeer neemt op 19 mei een besluit over het alternatief Bloemersmaborg. Daarna is er inspraak op het plan mogelijk.

Datum besluit: dinsdag, 27 april 1999
Nota: Tracékeuze Antwerpentunnel

Maatregelen voor betere verkeersdoorstroom Delfzijl-Groningen B&W stellen een bedrag van f 160.000,- beschikbaar voor onder meer de reconstructie van de kruisingen bij de Ruischerbrug en Oostelijke Ringweg. Het aanpassen van de kruispunten is één van de verkeersmaatregelen die voortvloeit uit het mobiliteitsplan van de provincie Groningen.
De verkeersmaatregelen hebben vooral betrekking op het toenemen van de verkeersveiligheid op het traject Groningen-Delfzijl (de N360), en het vergroten van de bereikbaarheid van de stad. Ook wordt hiermee de doorstroming van het autoverkeer op de ringwegen bevorderd en verkeersdruk op de wegen naar het stadscentrum tegengegaan. Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets worden daarnaast ook nog gestimuleerd.
Hoewel de N360 van Delfzijl naar de aansluiting met de Oostelijke Ringweg een provinciale weg is, is in het kader van de bundelgewijze aanpak afgesproken dat ook de betrokken gemeenten een rol vervullen in het realiseren van de doelstelling.
De genomen maatregelen passen in het beleid van de gemeente zoals deze zijn omschreven in de nota 'de Bereikbare Stad Leefbaar'.

Datum besluit: dinsdag, 27 april 1999
Nota: Verkeersmaatregelen bundel Delfzijl-Groningen (N360)

Onderzoek publieksbereik OOG-TV en OOG-radio
In december 1998 besloot de gemeenteraad om OOG-TV financieel in staat te stellen nog een jaar door te gaan met het produceren en uitzenden van tv-programmas. Er werd afgesproken in het najaar van 1999 de zaak te evalueren.
Inmiddels heeft OOG-radio een verzoek tot financiële ondersteuning bij de gemeente ingediend. Die steun zou kunnen bestaan uit een gemeentelijke subsidie. Een andere optie biedt de Mediawet. Deze wet biedt de ruimte aan gemeentelijke overheden om over te gaan tot het heffen van een lokale opslag op de omroepbijdragen, zodat een lokale omroep in stand wordt gehouden.
Het college van B&W heeft OOG-radio toegezegd om de toekomst van OOG-radio met de gemeenteraad te bespreken. Ook zal de toekomst van OOG-TV hierbij worden betrokken.
B&W willen dan vooral praten over een eventuele geïntegreerde lokale omroep-organisatie.
Met OOG-TV is afgesproken dat in het najaar een onderzoek naar publieksbereik- en waardering zal plaatsvinden. Ook OOG-radio zal in het onderzoek worden betrokken.
Wanneer de gegevens van het onderzoek bekend zijn zal het college terugkomen op de mogelijkheden en de financiële perspectieven voor een lokale omroep in Groningen.

Datum besluit: dinsdag, 27 april 1999
Nota: Ontwikkelingen lokale omroep

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 april 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 9227 '
Lees ook