Gemeente Groningen: B & W besluiten


Gemeente en ondernemers evalueren 'Ruimte voor Ruimte' In 1993 stelde de gemeenteraad het handboek 'Ruimte voor Ruimte' vast. Het onderdeel Beter Beheer stelt regels voor het gebruik van de openbare ruimte als een uitwerking van artikel 25 van de APVG (Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen).
'Ruimte voor Ruimte' is gericht op het bevorderen van de veiligheid van met name voetgangers en op het creëren van een sober en stijlvol straatbeeld. Het handboek gaat over het terugdringen van voorwerpen en obstakels op straat. Ook stelt het handboek regels voor terrassen, standplaatsen, warenmarkt en bouwactiviteiten. De regels zijn opgesteld in overleg met de Groninger ondernemers.
Inmiddels is 'Ruimte voor Ruimte' geëvalueerd. Uit de evaluatie is onder meer naar voren gekomen dat uitstallingen in portieken voor een proefperiode van één jaar worden toegestaan; feestverlichting acht weken mag hangen in plaats van zes; en dat op de 'terraseilanden' grotere parasols zijn toegestaan. De wens van ondernemers om feestverlichting in bomen aan te brengen is niet gehonoreerd. Het andere onderdeel van Ruimte voor Ruimte Reclame in goede banen wordt in de loop van 1999 geëvalueerd.

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Evaluatie handboek 'Ruimte voor Ruimte'

Wonen in Groningen: de balans
B&W hebben op het terrein van volkshuisvesting de balans over 1998 opgemaakt en de programmas voor dit jaar samengesteld. Dit alles is vastgelegd in een aantal notities (Jaarverslag Volkshuisvesting 1998) die als samenhangend pakket aan de raad worden voorgelegd. Het gaat daarbij onder meer om het beheer van de particuliere voorraad, de wijkvernieuwing, prestatie-afspraken tussen gemeente en corporaties, en subsidies voor nieuwbouw, liften en duurzaam verbeteren.
Het jaarverslag wordt ingeleid door het Trendrapport Volkshuisvesting Groningen 1999. Daarin wordt de lokale volkshuisvesting in een breder perspectief geplaatst. De belangrijkste landelijke ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting worden beschreven. Daarnaast bevat het trendrapport een algemene beschouwing van de lokale volkshuisvesting, waarin ook de samenhang van de overige notities wordt geschetst.
Op het gebied van de particuliere woningverbetering luidt de conclusie van het college dat de in 1995 ingezette ombuiging van het beleid succesvol is.
Wat betreft de wijkvernieuwing is er hard gewerkt aan de planvorming in verschillende wijken, het opzetten van een gedegen organisatie en de opstelling van een Sociaal plan.
De wijkvernieuwing vormt ook één van de onderwerpen waarover gemeente en corporaties prestatie-afspraken hebben vastgelegd voor de komende vier jaar. Het gaat daarbij in hoofdzaak om het concreet maken van eerder gemaakte afspraken tussen gemeente en corporaties.

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Jaarverslag volkshuisvesting 1998 en programmas 1999

Reclame voor parkeergarages in centrum toegestaan
Het parkeerbeleid van de gemeente Groningen is er op gericht om de binnenstad verkeersluw te maken. Dit houdt niet in dat er geen autos meer naar het centrum mogen komen. Het past dan ook binnen de doelstelling van het parkeerbeleid dat gebruikers worden geïnformeerd over nieuwe mogelijkheden.
Het college vindt niet dat het maken van reclame voor parkeergarages duidt op overcapaciteit van parkeerplaatsen. Het is juist belangrijk dat automobilisten op de hoogte worden gesteld over de gebruiksmogelijkheden van parkeervoorzieningen.
De reclamecampagnes richten zich bovendien op potentiële gebruikers. Zij worden geïnformeerd over het al dan niet beschikbaar zijn van parkeerplaatsen en de route er naar toe. Bijkomend voordeel is dat het 'zoekverkeer' afneemt, wat weer gunstig is voor het milieu, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.
Dit antwoordt het college van B&W op vragen van de SP-fractie.

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Vragen inzake reclame voor parkeren in het centrum door de SP-fractie

Groninger fotografie-opdracht naar Loodwicks Press Images De fotografie-opdracht 1998 van de gemeente Groningen is verstrekt aan Loodwicks Press Images (LPI). Het brein achter LPI is de beeldend kunstenaar/ fotograaf Joep Neefjes (1949), die de regie zal doen van het project dat LPI in opdracht van de gemeente Groningen gaat uitvoeren.
Het thema van de fotografie-opdracht 1998, 'On the Road', is afgestemd op het thema van de tweejaarlijkse fotomanifestatie Noorderlicht. Het resultaat van de gemeentelijke opdracht wordt in het najaar van 1999 gepresenteerd in het Centrum Beeldende Kunst en maakt traditiegetrouw deel uit van de foto-manifestatie Noorderlicht.
Met de jaarlijkse fotografie-opdracht wil de gemeente de fotografie in het Noorden stimuleren. Bij de opdrachtverstrekking staat hoogwaardige kwaliteit op nationaal of internationaal niveau centraal. De jury van de fotografie-opdracht 1998 was eensgezind over de hoge kwaliteit van het werk van Joseph L.M. ('Joep') Neefjes.

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Fotografie-opdracht 1998

Ringwegenproblematiek
Naar aanleiding van de doorstromingsproblemen op onder meer de Zuidelijke en Westelijke Ringweg, heeft de provincie Groningen een nota opgesteld, 'Inventarisatie en Analyse Ringwegen Groningen'. In deze nota worden twee opties genoemd om de problematiek op de ringweg te verminderen. Enerzijds wordt voorgesteld om ongelijkvloerse kruispunten aan te leggen of bestaande aansluitingen te laten vervallen. Anderzijds wordt voorgesteld om maatregelen te ontwikkelen die relatief goedkoop en snel te realiseren zijn binnen de bestaande kruispunten.
B&W willen de totale ringweg ongelijkvloers maken om op deze manier het verkeer beter te kunnen laten doorstromen. Dit houdt in dat eventueel een aantal aansluitingen opgeheven of samengevoegd moeten worden. Hierbij staat voorop dat de stedelijke voorzieningen goed bereikbaar moeten blijven, evenals de toegankelijkheid van de woonwijken.
Op dit moment vinden B&W de aanpak van de Westelijke Ringweg het belangrijkst. Ook de aanpak van een ongelijkvloerse aansluiting van de Bedumerweg op de Noordelijke Ringweg staat hoog op hun lijstje. Inmiddels is er een bestuurlijk overleg ingesteld tussen rijk, provincie en gemeente, dat ondersteund zal worden door een coördinatiegroep. In het bestuurlijk overleg zullen nadere afspraken worden gemaakt over de financiering van de planvorming, de fasering en de financiering van de uitvoering (van maatregelen op de ringwegen). B&W willen best meefinancieren aan het plan maar vinden wel dat de provincie verantwoordelijk is voor de noordelijke en westelijke ringwegen. Voor het aansluitende wegennet is de gemeente verantwoordelijk.
B&W sturen hun reactie op de nota 'Inventarisatie en Analyse Ringwegen' ter kennisname naar de raadscommissie EMV (Economische zaken, Martinihal en Verkeer).

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Reactie op nota Ringwegen

Activiteitenkalender Noorderplantsoen 1999
In het kader van het evenementenbeleid voor het Noorderplantsoen wordt ieder jaar een activiteitenkalender vastgesteld. In deze kalender wordt vastgelegd welke evenementen in het Noorderplantsoen mogen plaatsvinden.
Alle aanvragen die zijn ingediend passen binnen het evenementenbeleid voor het Noorderplantsoen. Het gaat om aanvragen voor een volleybaltoernooi, koffieconcerten, het Noorderzonfestival en de Plantsoenloop.

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Activiteitenkalender voor het Noorderplantsoen 1999

Project Geldzorg voorziet in grote behoefte
Na drie jaar ervaring met het Project GeldZorg kan de conclusie getrokken worden dat er in de stad Groningen sprake is van een succesvolle integrale schuldhulpverlening.
Project GeldZorg blijkt een laagdrempelige instantie te zijn voor mensen die in een problematische schuldensituatie zitten. Bij de aanvang van het project werd uitgegaan van ongeveer 800 meldingen per jaar, maar de praktijk heeft uitgewezen dat dit aantal veel hoger ligt, namelijk op 1600 meldingen per jaar. Het college heeft ervoor gekozen om Project GeldZorg in definitieve vorm onder te brengen bij de dienst Sociale Zaken en Werk en nauw samen te werken met de Groningse Kredietbank.
Vanaf begin 1996 bestaat in Groningen Project GeldZorg een loket voor burgers die in een schuldsituatie terecht gekomen zijn. De gemeentelijke diensten OCSW, SOZAWE, de Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstenverlening, Stichting Giska, Stichting voor Dak- en Thuislozen en de Stichting Ambulante Verslavingszorg Groningen sloten een samenwerkingsverband om de schuldhulpverlening beter te stroomlijnen.
Gelet op het takenpakket van de deelnemende instellingen binnen het samenwerkingsverband en gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen kiest het college ervoor dat het Project GeldZorg zijn vervolg krijgt in een nieuw te vormen bureau GeldZorg dat samen met de GKB deel uitmaakt van de dienst SOZAWE.

Datum besluit: dinsdag, 16 maart 1999
Nota: Uitvoeringsplan Integrale Schuldhulpverlening

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 9448 '
Lees ook