Gemeente Groningen: B & W besluiten


Uitwerkingsplan voor bouwmarkt noordkant Stad
Het college van B&W heeft een uitwerkingsplan laten maken om zo de komst van een bouwmarkt naar het terrein van de voormalige steenfabriek bij het Boterdiep aan de weg naar Zuidwolde mogelijk te maken.
Het uitwerkingsplan vormt de juridische basis voor de uiteindelijk aan de bouwmarkt te verlenen bouwvergunning.
Het uitwerkingsplan heeft vier weken ter inzage gelegen. De ingediende bezwaren hebben niet geleid tot wijzigingen in het plan. Het plan en de ingebrachte bedenkingen worden ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Uitwerkingsplan 'Stedelijke voorzieningen in
Groningerweg/Boterdiep' (bouwmarkt Hornbach)

Buurtfietsenstallingen op proef
GroenLinks stelt in haar initiatiefvoorstel voor om meer fietsenstallingen in woonwijken te plaatsen en hiermee het gebruik van de fiets te stimuleren. De gemeente Utrecht heeft al eerder een soortgelijk project uitgevoerd.
Het college van B&W wil eerst een proefproject in de stad uitvoeren. Er is besloten om de proef te houden in drie wijken waar particuliere woningverbeteringsprojecten lopen. Het gaat hierbij om de Kop Indische Buurt, de Celebesbuurt en Middengebied Oosterpoort.
In alle drie de wijken is door de bewoners aangegeven dat er een fietsenstallingsprobleem is. De resultaten van de proef zullen gebruikt worden voor een systematische aanpak voor het plaatsen van fietsenstallingen, die in elke wijk toegepast kan worden. Aan de voorstellen voor de uitvoering van de proef zit een aantal randvoorwaarden: er wordt in eerste instantie gezocht naar een inpandige stallingsmogelijkheid of stallingsmogelijkheden op eigen terrein. Is dit niet mogelijk dan zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om een 'fietscontainer' te plaatsen.
B&W stellen een bedrag van f 167.000 gulden beschikbaar voor de proef.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Pilotproject buurtfietsenstallen

Onderzoeksprogramma 1999
Voor het onderzoeksprogramma van de gemeente Groningen wordt jaarlijks een bedrag van f 75.000,- ter beschikking gesteld. Voor 1999 is via nieuw beleid nog eens f 75.000,- beschikbaar gekomen. Bij de inventarisatie voor 1999 bleek dat dit totale budget niet voldoende was. Daarom is via het Grote-Steden Beleid nog aanvullend f 12.500,- beschikbaar gesteld.
Voor onder meer de volgende onderzoeken is medefinanciering vanuit het onderzoeksbudget aangevraagd:

* inkomensonderzoek ouderen

* arbeidskansen voor nieuwkomers en

* analyse verandering samenstelling van de huishoudens over de periode 1994-1998

B&W stellen voor akkoord te gaan met het onderzoeksprogramma 1999. De raadscommissie Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Onderzoeksprogramma 1999

Toekomst Zodiakgroep
De invoering van de nieuwe wet Sociale Werkvoorziening (nWSW) per 1 januari 1998 heeft forse consequenties voor de Zodiakgroep, een werkvoorzieningschap voor de administratieve dienstverlening. Bij de Zodiakgroep zijn 25 Groninger gemeenten en de Drentse gemeente Noordenveld betrokken.
Volgens de nieuwe wet Sociale Werkvoorziening is het niet langer meer toegestaan dat gemeenten aan twee werkvoorzieningschappen deelnemen. De DSW Stadspark is door de gemeente Groningen aangewezen als integraal uitvoerder van de wet. Daarmee is voor de gemeente Groningen voortzetting van deelname op de oude voet aan de Zodiak Groep uitgesloten.
Begin april 1999 bracht organisatie-adviesbureau Moret, Ernst & Young het rapport 'De Zodiakgroep: hoe nu verder' uit. In het rapport worden vier scenarios geschetst die variëren van zelfstandig voortbestaan tot volledige opsplitsing van Zodiak over de werkvoorzieningschappen in de provincie.
Moret, Ernst & Young concludeert dat de variant waarbij de huidige Zodiakgroep wordt opgesplitst tussen het werkvoorzieningschap Synergon (Winschoten) en DSW Stadspark met daarbij een herverdeling van de gedetacheerde werknemers naar woonplaats over alle
werkvoorzieningsschappen, het meeste perspectief biedt. Dit advies komt geheel overeen met het voorstel dat op verzoek van het dagelijks bestuur van Zodiak is uitgebracht door de acht directeuren van de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Behoud van de bestaande werkgelegenheid stond en staat daarbij centraal.
Het Algemeen Bestuur van Zodiak heeft eind april besloten het advies van Moret, Ernst & Young te volgen. Wel stelt het bestuur een zestal voorwaarden. Het gaat dan om onder meer baanbehoud voor de betrokken SW-werknemers van de Zodiakgroep, duidelijkheid voor het ambtelijk personeel van de Zodiakgroep en tegengaan van versnippering van de bestaande expertise.
De gemeente Groningen neemt kennis van de voorgestelde splitsing van de Zodiakgroep. Wel wil het college meer inzicht hebben in de financiële effecten van de herverdeling.
In de eerste helft van juni neemt het bestuur van de Zodiakgroep een definitief besluit over de voorgenomen splitsing.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Zodiak, hoe verder?

Spraakmakend cultuurspektakel in 2001
In 2001 vindt in Groningen een grootschalig en spraakmakend cultuurspektakel plaats met verrassende invalshoeken en onverwachte samenwerkingen. Het spektakel met als werktitel Blue Moon - moet worden gezien als de opvolger van het zeer succesvolle festival A Star is Born, dat in de zomer van 1996 gehouden werd.
Het college stelt voor om als locatie voor het te houden festival het gebied te kiezen waar het Europapark zal worden gerealiseerd. Een festival op die locatie biedt de bevolking van Groningen de mogelijkheid het nieuwe stadsdeel te ontdekken.
Om zowel het ruimtelijke als het culturele deel van het programma gelijkelijk aan bod te laten komen, wil het college twee programma-ontwikkelaars aanstellen: één voor de stedebouwkundige en architectonische aspecten en één voor het ontwikkelen van de culturele component van het festival.
Als het aan het college ligt vindt er elke vier jaar een zeer bijzonder en spraakmakend festival in de stad Groningen plaats. Het college schrijft dit naar aanleiding van het PvdA-initiatiefvoorstel 'Structuur in het evenementenbeleid kunst en cultuur'. Anders dan de suggestie uit het initiatiefvoorstel van de PvdA vindt het college het niet wenselijk om voor de vierjaarlijkse festivals een nieuwe en structurele projectorganisatie in het leven te roepen. Een vaste projectorganisatie leidt gemakkelijk tot verstarring en meer van hetzelfde. Ook het voorstel van de PvdA om jaarlijks evenementen te organiseren als aanloop naar het vierjaarlijkse topevenement neemt het college niet over.
Het college wijst er op dat er al regelmatig particuliere initiatieven tot het organiseren van bijzondere projecten worden genomen: het Reitdiepfestival in de zomer van 2000, het Jan Roosproject in 2001, een Boekenfestival in 2000, een beeldententoonstelling in het Noorderplantsoen in 2000, een Countryfestival in 2000. Voor de financiering van het grote spraakmakende project Blue Moon (werktitel) in 2001 stelt het college voor om zowel bij de voorbereiding van de begroting voor het jaar 2000 als voor 2001 een incidenteel bedrag van f 500.000 gulden te betrekken. Een kwart van de totale kosten zal extern gefinancierd dienen te worden door middel van sponsoring, bijdragen van andere overheden en door fondsenwerving. Het college komt in de loop van deze collegeperiode met voorstellen voor een structurele financiering van de festivals vanaf 2005.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Evenementenbeleid Kunst en Cultuur

En verder heeft het college besloten...
de kwartaalrapportage woningbouw 99-1 vast te stellen. Uit de kwartaalrapportage blijkt dat er tussen 1 januari en 31 maart 1999 131 woningen zijn opgeleverd; dat de 700 in 1999 te bouwen woningen in de marktsector naar verwachting gerealiseerd worden; dat de productie over 1999 achter blijft bij de raming. De verwachting is wel dat dit met de verhoogde productie voor 2000 weer ingelopen wordt.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Kwartaalrapportage woningbouw 99-1

Publiek zoekt steeds vaker contact via e-mail
De inwoners van Groningen weten de gemeente steeds beter via het internet te vinden. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 1998 van het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC). De website van de gemeente Groningen is vorig jaar 65.500 keer bezocht. Bij het GIC kwamen in 1998 in totaal 1164 e-mails binnen. Dat betekent een stijging met 242% in vergelijking met 1997.
Het aantal publiekscontacten van het GIC (bellers en bezoekers) daalde het afgelopen jaar van 52.000 naar 51.000 ten opzichte van 1997. Daar staat tegenover dat het GIC in 1998 71.000 folders verstrekte: een stijging van 1.000 stuks in vergelijking met 1997. Hierdoor blijft de som van het aantal bellers, bezoekers en folders voor het derde opeenvolgende jaar gelijk op 122.000.
Sinds april 1998 maakt ook het Bureau Stadjerspas organisatorisch deel uit van het GIC. In totaal zijn er vorig jaar in Groningen ruim 14.000 Stadjerspassen verkocht.

Datum besluit: dinsdag, 25 mei 1999
Nota: Jaaroverzicht Gemeentelijk Informatie Centrum 1998

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 9766 '
Lees ook