Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 14-12-99

... Het college van B & W heeft besloten:


1. Leden aan te wijzen voor de selectiecommissie voor de uitbreiding van de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften;
2. Algemene beleidsuitgangspunten te hanteren voor de uitvoering van taken ten behoeve van asielzoekers en vluchtelingen;
3. Kennis te nemen van de derde kwartaalrapportage 1999 van de Personele Controle;

4. De grenzen van de bebouwde kom verplaatsen bij de Hillegommerdijk bij Lisserbroek en de Lijnderdijk bij Lijnden-noord;
5. Medewerking te verlenen aan de realisatie van de eerste fase van de nieuwe Bennebroekerweg;

6. Kennis te nemen van het jaarlijkse gemeentelijke kantorenmarktonderzoek;

7. De aangepaste nota 'Lokaal gezondheidsbeleid 1999-2004 vast te stellen

8. Voor het project 'Kinderen van Verslaafde Ouders' van de Brijder Stichting voor de jaren 2000 en 2001 een subsidie toe te kennen van 10.300 gulden per jaar;

9. In te stemmen met het voorstel van de stuurgroep ten aanzien van een fietsbrug in Cruquius;

10. Akkoord te gaan met het aangaan van een intentie-overeenkomst voor de duur van 1 jaar voor het commercieel (mede)gebruik van het Oude Raadhuis;

11. De luchthaven Schiphol nv uit te nodigen haar visie te laten weten op het plan een ontwerp-wijzigingsplan ex artikel 11 WRO op te stellen voor bedrijfsbebouwing nabij de Aalsmeerderbaan;
12. Het bezwaarschrift, gericht tegen de weigering voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en woningaanpassing, ongegrond te verklaren;

13. Medewerking te verlenen aan een bouwplan aan de Wilgenlaan in Zwanenburg;

14. Medewerking te verlenen aan een bouwplan aan de IJweg in Hoofddorp;

15. De raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor bouwplannen op diverse percelen;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Yvonne de Groot, 023-5676246 of
Wim de Graaf; 023-5676239 of
Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook