Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


* 29-06-99

... het college van B&W besluit

1. Kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten inzake het bestemmingsplan Staatsbos Floriade;
2. In te stemmen met de rapportage over het project GSM;
3. Het voorlopig ontwerp voor de woningen 2e fase in Hoofddorp-Centrum goed te keuren;

4. De raad voor te stellen In te stemmen met de Parkeerverordening
1999;

5. De opdracht voor een ruimtelijke functionele verkenning naar de mogelijkheid van een kunstobject in de A4-zone uit te breiden met andere belangrijke infrastructurele voorzieningen;
6. In te stemmen met de aanpak van de algenproblematiek in de Haarlemmermeerse Bosplas;

7. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Euro/2000;
8. Kennis te nemen van het jaarlijks gemeentelijk onderzoek over de kantorenmarkt in en rond Beukenhorst;

9. Kennis te nemen van het jaarverslag 1998 en het jaarplan 1999 van de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu;

10. Kennis te nemen van het bestuurlijk verslag van de reis van een gemeente-lijke delegatie naar Cebu-City;

11. Kennis te nemen van het jaarverslag 1998 en het werkplan 1999 van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland Zuid;
12. Kennis te nemen van het (financieel) jaarverslag 1998 en het jaarplan 1999 van de Vereniging Oost West Kontakten Haarlemmermeer;

13. De raad voor te stellen 100.000 gulden uit het fonds stads- en dorpsvernieuwing toe te kennen voor grootonderhoud en verbetering van 28 woningen aan de Wijnmalenstraat in Badhoevedorp en voor verbetering van het winkelcentrum en (woon)omgeving in Nieuw-Vennep-centrum;

14. Kennis te nemen van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor gemeenteambtenaren;

15. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Hoofddorp-Pax;
16. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van raadslid Abbas over de dierenopvang in Haarlemmermeer;
17. In te stemmen met het starten van een artikel 19 WRO-procedure voor het aanleggen van de bouwweg in de wijk Floriande langs de N22;

18. De raad voor te stellen een plan vast te stellen voor de bouw van nieuwe scholen voor de schooljaren 2000-2001, 2001-2002 en
2002-2203;

19. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Weteringbrug;
20. Kennis te nemen van het aangaan van een vaste geldlening van 35 miljoen gulden;

21. De raad voor te stellen In te stemmen met de aankoop van grond aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep;

22. De vierde bestuurlijke voortgangsrapportage Vinex Woningbouw en Hoofd Infra vast te stellen;

23. In te stemmen met een deel van de inspraakreacties op de nota Beeldende Kunst 1999-2002; de raad voor te stellen de nota Beeldende Kunst in Haarlemmermeer 1999-2002 vast te stellen;
24. De raad voor te stellen de claim van PWN te schikken door een eenmalige gemeentelijke betaling van 400.000 gulden;
25. De beide Vinex-programma's (hoofdinfrastructuur en woningbouw) per
1 januari 2000 samen te voegen tot één programma en de heer L. v.d. Holst te benoemen tot directeur Vinex-programma's;
26. De subsidie aan de personeelsvereniging over de jaren 1996 t/m
1998 vast te stellen;

27. Bouwplannen voor uitbreiding van woningen aan de Weerdenburg in Hoofddorp voor goedkeuring door te zenden aan GS van Noord-Holland;

28. Artikel 19-procedure te starten voor het bouwrijp maken van de eerste fase van het bedrijventerrein Nieuw-Vennep-zuid;
29. De bezwaarschriften, gericht tegen de vrijstelling voor de aanleg van het tracé van de Zuidtangent (tussen westoever Ringvaart en oostzijde van de Spieringweg) respectievelijk niet-ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

30. Het bezwaarschrift, gericht tegen de vaststelling van een bijdrage op basis van het besluit Vangnetregeling huursubsidie, ongegrond te verklaren;

31. De bezwaarschriften, gericht tegen de afgifte van een bouwvergunning voor een verdieping op een bedrijfsruimte op de Pa Verkuijllaan in Badhoevedorp, ongegrond te verklaren;
32. Het bezwaarschrift, gericht tegen de aanschrijving wegens gebruik van grond in strijd met het bestemmingsplan, ongegrond te verklaren;

33. Het bezwaarschrift, gericht tegen de aanschrijving onder aanzegging van een dwangsom om de bouw van een GSM-installatie op een perceel aan de Steinerbos in Hoofddorp te staken, ongegrond te verklaren;

34. In te stemmen met het antwoord op een aan de raad gerichte brief met betrekking tot een dierenasiel in Haarlemmermeer;
35. De heer drs J.J. Knopper met ingang van 1 juli 1999 te benoemen als sectorhoofd Proactieve Preventie bij de Brandweer en Ambulancedienst;

36. Het uitwerkingsplan Schiphol-Noordwest, eerste uitwerking, vast te stellen;

37. Medewerking te verlenen voor de bouw van een landbouwschuur tussen percelen aan de Kromme Spieringweg;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook