Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 06-07-99

... het college van B&W besluit

1. De koersnotitie Milieu 'Koers naar kwaliteit' vast te stellen;
2. Een voorlopige keuze te maken voor materialen voor het project Hoofddorp-Centrum en dit voor te leggen aan de raadscommissie EZG;
3. Kennis te nemen van de discussienotitie 'In perspectief' over de te ontwik-kelen toekomstvisie van de dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur;

4. Medewerking te verlenen aan de bouw van 30 GSM-installaties onder de voorwaarde dat GS van Noord-Holland de gevraagde verklaringen van geen bezwaar afgeeft;

5. Een overeenkomst aan te gaan met Infostop en SADC voor de plaatsing van twee infostops;

6. Zes projecten bij de vervoersregio ROA voor subsidie in het kader van de regeling 'De Boer' voor te dragen;

7. Kennis te nemen van het rapport van de Nationale Ombudsman over de klacht van het Instituut Sociaal Raadslieden Haarlemmermeer inzake aanvullende gemeentelijke maatregelen voor de categorie stadsvernieuwingsurgenten;

8. Medewerking te verlenen voor de bouw van taluds ten behoeve van een viaduct op de Bennebroekerweg voorde N22;
9. Een aantal onteigeningsprocedures te starten voor de aanleg van de Noordelijke Randweg en de Spoorlaan-midden;
10. In te stemmen met de jaarstukken van Sportfondsen Haarlemmermeer BV over het boekjaar 1998;

11. Kennis te nemen van het jaarverslag seksuele intimidatie over de periode 1997-1998; de raad voor te stellen de verordening klachtenregeling seksuele intimidatie aan te passen dat 'mobbing' en discriminatie ook binnen het bereik van de verordening vallen;
12. In te stemmen met de verdeelsleutel voor de kosten Nieuw Beleid Voorjaarsnota 1999;

13. Kennis te nemen van de benoeming van de heer M.H.A. Hazebroek, sectorhoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tot landelijk voorzitter van Divosa;

14. Medewerking te verlenen aan de bouw van een schuur voor caravanopslag bij de Leimuiderdijk;

15. Kennis te nemen van de jaarrekening 1998 en de begroting 2000 en niet in te stemmen met de vorming van een risicofonds;
16. Ten aanzien van bouwplannen, die strijdig zijn met geldende bestemmingsplannen;

17. Medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen met elk een praktijkruimte op een perceel aan de IJweg;
18. Medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een makelaarskantoor aan de Badhoevelaan in Badhoevedorp

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook