Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


* 26-05-99

...het college van B&W besluit

1. De raadsexcursie 1999 te houden op 25 juni 1999;
2. In te stemmen met de indeling van de wegen in de gemeente;
3. In te stemmen met het ROA-Meerjarenperspectief 1999-2003 en de begroting 2000;

4. In te stemmen met het onttrekken van een deel van de Vijfhuizerweg aan het openbaar verkeer;

5. De raad voor te stellen de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen;

6. Noodzakelijke spoedaanvragen op grond van artikel 19 van de Verorde-ning voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlemmermeer voor de Plesmanschool in Badhoevedorp, de Rietveldschool in Badhoeve-dorp en de Octopus in Hoofddorp te honoreren;

7. Kennis te nemen van de uitspraak van de president van de rechtbank waarin hij heeft beslist op het verzoek om voorlopige voorziening inzake de verbouw en uitbreiding van panden aan het Marktplein, de Draverslaan in Hoofddorp tot winkel, kantoor, sport en woonruimten;

8. De raad voor te stellen de subsidiëring van de SAMOH met ingang van 1 januari 2000 te beëindigen;

9. In te stemmen met het starten van een artikel 19 WRO=procedure voor de bouw van 16 appartementen in deelgebied 9a van Getsewoud;
10. Het uitvoeringsniveau van het Bouwstoffenbesluit te koppelen aan de hoogte van de rijksbijdrage;

11. De raad voor te stellen een perceel grond, gelegen op de hoek van de Hoofdweg en de Vijfhuizerweg te verkopen aan de luchthaven Schiphol i.v.m. de aanleg van een taxibaan van de 5e baan;
12. In te stemmen met de lokatie voor de toekomstige uitbreiding van de nieuwe begraafplaats;

13. Het uitwerkingsplan Hoofddorp-Toolenburg-Recreatieplas vast te stellen;

14. GS van Noord-Holland verzoeken een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de artikel 19 WRO procedure voor de recreatieplas Toolenburg;

15. De raad voor te stellen het bezwaarschrift tegen de toegekende subsidie van de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer ongegrond te verklaren;

16. Bezwaarschriften, gericht tegen de bouwvergunning van een jongeren-ontmoetingsplaats in Lisserbroek niet-ontvankelijk c.q. ongegrond te verklaren;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook