Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


* 22-10-90

... het college van B&W besluit

1. De ontwerpnota "Een toekomstvisie voor twee vormen van kinderopvang" vast te stellen;

2. In te stemmen met de aanleg van een gelijkvloerse kruising fietspad 5P/ Schipholweg;

3. Kennis te nemen van het Klanttevredenheidsonderzoek SoZaWe en een actieplan n.a.v. de aanbevelingen te laten opstellen;
4. Het ontwerp-Raadsvoorstel inzake subsidies 2000 voor cultuur, recreatie en maatschappelijk welzijn vast te stellen en hierover op 4/11/99 een hoorzitting te laten plaatsvinden;
5. Akkoord te gaan met de overname per 1.1.2000 van de ambulancedienst door het VZA Amsterdam;

6. De heer ing. J.C.M. Boersma per 1/9/1999 te benoemen in de functie van hoofd sector Operatiën (BAD);

7. De heer drs. W.S. Engbers per 1/1/2000 te benoemen in de functie van hoofd sector Vrijwilligers (BAD);

8. De Startnotitie Actief Bodembeheer vast te stellen;
9. In te stemmen met de concept-brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake de startnotitie A4 (traject De Hoek-Prins Claus plein);

10. Op welke wijze de paragrafen 3 en 5 in de Nota Welstandsbeleid dienen te worden gelezen;

11. In te stemmen met de concept-brief aan de gemeente Kesteren inzake de ontwikkelingen op de Molukken;

12. Het raadsvoorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpverlening Amsterdam op te heffen;

13. Het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing voor een financiële bijdrage voor aanpassing van een woning, gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen;

14. Het bezwaarschrift, gericht tegen de weigering om bestuursdwang toe te passen tegen het gebruik van een terrein in Nieuw-Vennep door een autobedrijf , ongegrond te verklaren;
15. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van een sloopvergunning voor een woning in Oude Meer, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook