Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


* 26-10-99

... het college van B&W besluit

1. Het Masterplan 'Stad Hoofddorp' op te stellen voor de ontwikkeling van het gebied tussen Hoofddorp-centrum en het NS-station;
2. Kennis te nemen van de evaluatie van en de acties ter verbetering van de Meertaxi;

3. Het haalbaarheidsonderzoek Topsporthal te Hoofddorp basis te laten zijn voor het ontwikkelingstraject 'Sport- en Evenementencentrum te Hoofddorp';

4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage SADC rotondes 99/1;
5. Beleidsuitgangspunten vast te stellen met betrekking tot de plaats van 'bromfietsers op de rijbaan';

6. Akkoord te gaan met de reactie op de startnotities Milieu Effect Rapport (MER) en Economische Effect Rapport (EER) voor de ontwikkeling van de luchthaven op lange termijn;
7. Kennis te nemen van het gebruiksplan Schiphol 2000;
8. De algemene coördinatie van het programma PUMMS en het lidmaatschap van de Landinrichtingscommissie en van CORUS onder te brengen bij de portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Luchthavenzaken;

9. De Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling /Uitwerkingsovereenkomst I met ingang van 1 januari 2000 te wijzigen met betrekking tot artikelen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid;

10. Kennis te nemen van het jaarverslag 1998 van de Commissie Geluidhinder Schiphol;

11. Twee locaties in Badhoevedorp toe te voegen aan het programma kleinschalige woningbouw;

12. Maatregelen te nemen ten aanzien van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering AV-speciaal voor inwoners met een minimum-inkomen;

13. De raad voor te stellen het verzoek om planschade wegens kennelijke ongegrondheid af te wijzen;

14. De raad voor te stellen in te stemmen met de grondruil van een perceel grond van 1.21.98 ha voor de aanleg van de N22 met een perceel agrarische grond aan de IJweg met een oppervlakte van 3 ha;

15. Met betrekking tot bouwplannen strijdig met geldende bestemmingsplannen;

16. Met betrekking tot bouwplannen strijdig met geldende bestemmingsplannen;

17. Het bezwaarschrift van Libertel tegen de weigering van de bouwvergunning en aanschrijving bestuursdwang voor het plaatsen van een GSM-installatie aan de Hammarskjöldstraat en de Egholm ongegrond te verklaren;

18. Het bezwaarschrift, gericht tegen de wijziging van verkeersbesluit Hoofddorp-Kruisweg, ongegrond te verklaren;
19. Het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing op het verzoek voor een verhuiskostenvergoeding op basis van de Verordening voorzieningen gehandicapten, ongegrond te verklaren;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook