Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 11 juli 2001

... B & W-nieuws week 27 en week 28

Bestuursdienst
Het college stemt in met een nieuwe onderzoeksopzet voor het Omnibusonderzoek dat de afdeling Onderzoek en Statistiek elk jaar houdt onder de bevolking. Dit jaar worden er geen vragenlijsten verspreid maar groepsgesprekken met inwoners gehouden om dieper op de onderwerpen in te gaan. De volgende onderwerpen worden in de gesprekken behandeld: Dienstverlening en ICT (meten informatiebehoefte), Relatie burger-bestuur (betrokkenheid), Vrije tijd, Openbare ruimte, Wonen en voorzieningen in Haarlemmermeer en Winkelen in Hoofddorp-centrum. De gesprekken zullen in de maanden september en oktober 2001 plaatsvinden. De rapportage van deze kwalitatieve onderzoeksopzet is voorzien in december 2001. De uitkomsten worden meegenomen bij de voorbereiding voor het kwantitatieve omnibusonderzoek 2002, wanneer opnieuw vragenlijsten worden gebruikt. De raadscommissie ABZ ontvangt de nota ter kennisname.

Het college heeft besloten om de volgende wijzingen, zoals vermeld in de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), over te nemen: compensatie voor de overhevelingstoeslag wordt vervangen door verhoging vergoedingentabel vrijwillige brandweer, aanpassing bijlage IV CAR/UWO (aanvullende bepalingen voor docenten in de Kunstzinnige Vorming) en wijzigingen die de invoering van de euro per 1 januari 2002 met zich meebrengen. De raadscommissie Middelen ontvangt het besluit ter advisering. De commissie voor Georganiseerd Overleg gaat het besluit bespreken.

Grondbedrijf
Het college stemt in met het voorstel tot verkaveling en verkoop van de Vuurbaak te Weteringbrug en met de Leidraad, waarin voorwaarden zoals bouwvoorschriften zijn opgenomen. Het college stemt in met de verkoop van kavel I (ca. 523 m²) en kavel II (505 m²) met de verplichting om de aangrenzende kavel (216 m²) ook te kopen. Het college hanteert het systeem van inschrijving, waarbij een bodemprijs van fl. 950,00 ( 431,09) per m² geldt zoals vastgesteld in de Grondprijzennota 2001.

Het college besluit, in het kader van de onteigeningsprocedure voor de aanleg van de Nieuwe Bennebroekerweg (2e fase), de grondeigenaren met wie nog geen regeling tot aankoop is getroffen te dagvaarden voor de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. De raadscommissies Vinex en Volkshuisvesting en EZG ontvangen het besluit ter kennisname.

Het college stemt in met de verkoop van een perceel grond (ca. 89 m²) aan de Vereniging van Appartementseigenaren Winkels en Woningen Venneperhof voor de uitbreiding van een tweetal winkels in de Venneperhof tegen een koopsom van fl. 26.700 ( 12.115,93). De "beeldbepalende" boom aan de zuid-west zijde van de winkels moet verplaatst worden. De kosten hiervoor, fl. 20.000 ( 9.075,60), komen voor rekening van de Vereniging.

Openbare Werken
Het college stemt in met de inhoud van het concept eindrapport Visie Openbare Ruimte. De Visie gaat als uitgangspunt gehanteerd worden bij elk project waarin de openbare ruimte een rol speelt en wordt gebruikt als input voor programma's van eisen en referentiekaders. Het gebruik en de bruikbaarheid van de Visie in projecten zal gedurende een jaar worden bijgehouden waarna een evaluatie zal volgen. De volgende kwaliteitskenmerken vormen de rode draad die de zestien geformuleerde ambities aan elkaar weven: versterking van de verblijf-, speel-, en ontmoetingsfunctie, vergroting van de herkenbaarheid en identiteit en verbetering van de duurzaamheid. De raadscommissie OWM ontvangt de visie ter advisering waarna de gemeenteraad de visie vast kan stellen. Nadat de raadscommissie een advies heeft gegeven wordt de Visie direct in gebruik genomen.

Het college stelt het concept beleid Invalidenparkeren vast en geeft deze vrij voor inspraak. Het concept-voorstel maakt onderscheid tussen invalidenparkeerkaarten en invalidenparkeerplaatsen. Bij invalidenparkeerkaarten vallen twee kaarten te onderscheiden: een bestuurderskaart (voor personen die niet meer dan 100 meter kunnen lopen en zich vervoeren met een door hem/ haarzelf bestuurd voertuig) en een passagierskaart (voor personen die aangewezen zijn op vervoer door een ander en die zelf niet meer dan 40 meter kunnen lopen). Bij invalidenparkeerplaatsen wordt onderscheid gemaakt tussen individuele parkeerplaatsen en algemene parkeerplaatsen in de centrumgebieden bij de ingangen van winkelcentra, publieke en medische voorzieningen. In het laatste geval kan worden geparkeerd op vertoon van een invalidenparkeerkaart. In de betaald parkeren gebieden kan op vertoon van een invalidenparkeerkaart maximaal drie uur gratis geparkeerd worden. Een individuele parkeerplaats wordt in een woonwijk aangelegd wanneer de parkeerdruk het onmogelijk maakt om dicht bij de woning te kunne parkeren. Hierbij worden als uitgangspunten gehanteerd: het medisch advies van de GGD, de beschikbare ruimte in de straat, de verkeersveiligheid en de parkeerdruk. Na het zomerreces zullen de beleidsregels worden gepubliceerd in het Witte Weekblad en gedurende 4 weken ter inzage liggen. Het voorstel wordt voorts voorgelegd aan de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer en de GGD.

Het college besluit de zuidelijke grens van de bebouwde kom van Zwanenburg te verplaatsen van Lijderdijk 83a naar het punt op de Lijderdijk dat ca. 75 meter te zuiden van huisnummer 121 ligt. Deze verplaatsing is op verzoek van de bewoners van de Lijnderdijk 110-121 om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maximale snelheid wordt verlaagd tot 50 km/h, de verlichting wordt aangepast en een voetpad aangelegd.

Het college stemt in met het voorstel tot financiering van het 'Glamiproject' (Glastuinbouwmilieu) over de periode 1997-2000 en de periode 2001-2010. Het college stemt tevens in met de ondertekening van de aanvulling van het glastuinbouwconvenant door de VNG (instellen stuurgroep en uitvoeringsorganisatie). Een belangrijke onderdeel van het convenant is de Integrale Milieutaakstelling: het geheel aan milieudoelstellingen (zoals vermindering energieverbruik, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen) die de glastuinbouwsector moet realiseren tot 2010. Doel van het convenant is een integrale aanpak van de regels, wetten en meerjarenafspraken voor de glastuinbouwsector om meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering te krijgen.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stemt in met het plan van aanpak voor de deeluitwerkingen Ruimtelijke Economische Visie Schipholregio (REVS). De visie is opgebouwd rond drie thema's: luchtvaart, economie en bereikbaarheid en gaat in op de gewenste ontwikkelingen van de luchthaven op middellange en lange termijn, de belangrijkste infrastructurele maatregelen en welke locaties in de toekomst ontwikkeld moeten worden ter ondersteuning van de economische groei in de regio. Het plan van aanpak - opgesteld in overleg met de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en luchthaven Schiphol
- betreft de gedetailleerde ruimtelijke uitwerking van vier deelgebieden: de A4-zone, de A5 zone, het luchthaventerrein en het gebied tussen Elzenhof, Badhoevedorp en Nieuwe Meer. In de REVS staat de regionale inpassing van de luchthaven en de economische spin-off centrum: in de uitwerkingen zal echter ook aandacht besteed worden aan de thema's groen, water en milieu. De resultaten zullen een belangrijke input vormen voor het nieuwe Streekplan Noord-Holland Zuid en de komende structuur- en bestemmingsplannen van de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam. De eindrapportage is naar verwachting eind oktober gereed.

Het college heeft de interpretatie en uitwerking van de raadsamendementen d.d. 28 juni jl. over het bestemmingsplan Hoofddorp-centrum vastgesteld.. De locaties Villa Spaans en Nederlands Hervormde Kerk krijgen de bestemming "Uit te Werken Wonen niet van toepassing te verklaren en aldus het feitelijke gebruik van (het betreffende deel) de locatie in het bestemmingsplan vast te leggen". Als gevolg hiervan krijgen de betreffende locaties de bestemming W1 (woning) en tuin. Beide interpretaties worden behandeld in de extra raadsvergadering van 20 augustus 2001.

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken rond de oostelijke aftakking (5e fase OV-corridor Hoofddorp-A20 en de stand van zaken met betrekking tot het GAS (Gebiedsgewijze Aanpak Schiphol) project busbrug over de A4. Omdat het definitief ontwerp bijna is afgerond en een start moet worden geworden met de planologische procedures stelt het college voor om het project als onderdeel van de oostelijke aftakking over te dragen aan de projectleider Zuidtangent Kerntraject en Zuidtak bij de dienst Openbare Werken. De dienst RWE (sector Verkeer & Vervoer) blijft bij het project betrokken indien het om beleidsmatige werkzaamheden gaat.

Het college heeft het rapport van bureau Bohemen Ruimte In Ontwikkeling BV inzake de zuidelijke omlegging van de A9 Badhoevedorp besproken, en op basis daarvan besloten in te stemmen met het aan de minister van Verkeer en Waterstaat voorleggen van de zuidelijke omleggingsvariant. Ambtenaren van het ministerie gaan de komende maanden het voorgestelde verkeerskundig wegontwerp beoordelen en toetsen. Dat moet in september zijn afgerond. De minister heeft ook duidelijk gemaakt dat het wenselijk is voor het einde van dit jaar helderheid te hebben over de (financiële) mogelijkheden van de zuidelijke omlegging met een aantakking op de A4. Aan het eind van het jaar moet dan ook duidelijk zijn welke partij hoeveel kan bijdragen voor de gewenste omlegging.

Het college stemt in met de opzet van parkmanagement op bedrijventerrein De President. Parkmanagement is het bundelen van gemeenschappelijke belangen, verantwoordelijkheden en zeggenschap in een professionele beheerorganisatie.
De essentie van parkmanagement is dat de markt meer verantwoordelijkheid krijgt met betrekking tot het beheer van hun vestigingslocatie. De nota gaat als basis dienen voor de verdere inhoudelijke uitwerking en operationalisering van parkmanagement op De President. De komende tijd wordt er een handboek opgesteld waarin de volgende zaken worden uitgewerkt: organisatiestructuur (als basis voor de statuten), precieze invulling van producten en diensten (kwaliteitseisen), exacte kostenraming en begroting, fasering en plan van aanpak voor de operationele fase. De volgende producten en diensten worden in ieder geval vanaf de start aangeboden: terreinbeveiliging, organisatie en een facultatief pakket (met o.a. gebouwbeveiliging, milieuplan en gezamenlijke afvalinzameling). De raadscommissie Ruimte, Economie, Grondbedrijf en Luchthaven (REGL) ontvangt de nota ter kennisname.

Het college stemt in met de nota 'Statuten Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid'. De rechten en plichten van alle deelnemers, risico en aansprakelijkheid, minimum kwaliteitseisen, overdracht onderhoudsbudget en controle en toezichtmogelijkheden voor de gemeente worden formeel geregeld in de statuten van de vereniging. De vereniging bestaat uit twee organen: Bestuur en Algemene Ledenvergadering. De dagelijkse uitvoering van het parkmanagement wordt verzorgd door de Parkmanager. De raadscommissie REGL ontvangt de statuten ter behandeling.

Het college gaat de resultaten van de voorlopige verkavelingstudie (voor woningbouw van ca. 55 woningen nabij de Wormerstraat in Hoofddorp) bespreken met omwonenden de naburige basisschool en de participatiegroep van Hoofddorp-noord. De resultaten van de participatie worden besproken in de raadscommissie ROL.

VINEX
Het college heeft woensdag 27 juni jl. een kort geding aangespannen tegen de firma Aannemersbedrijf Imthorn Civiel BV, A.L. van de Wetering Cultuur Techniek BV en Transportbedrijf Joh. Guyt in verband met de verwijderingkosten van de aanwezige ekoslakken in de sierwaterpartijen in de wijk Getsewoud te Nieuw-Vennep. De raadscommissie Vinex en Volkshuisvesting ontvangt het besluit ter kennisname.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college dekt de kosten van het onderzoek naar 'de bedrijfsvoering van de GGD in de bestuurlijke context' van fl. 43.545,- uit de post advieskosten van de dienst WOC.

Het college stelt de raad voor de jaarrekening 1999 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer goed te keuren. De raadscommissie OSZ behandelt het voorstel.

Bezwaarschriften
Het college besluit het bezwaarschrift over de weigering van een uitritvergunning aan de Steve Bikostraat te Hoofddorp ongegrond te verklaren. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit het bezwaarschrift over de weigering van een centrumabonnement voor het parkeren in Hoofddorp-centrum ongegrond te verklaren. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit het bezwaarschrift tegen een bouwvergunning voor de bouw van een blokhut in de tuin van de buurman aan Zeilhof 31 te Rijsenhout ongegrond te verklaren. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit het bezwaarschrift van de Vereniging Milieudefensie Bulderbos tegen de verwijdering van het bord met de tekst "te koop: Bulderbos, prijs: een beter milieu" van het perceel Vijfhuizerweg 567 te Hoofddorp ongegrond te verklaren. Het college stelt de termijn waarbinnen het bord moet zijn verwijderd op 6 weken na verzending van de reactie op het bezwaarschrift ( 6 weken na 25 juni).

Het college besluit het bezwaarschrift tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van een uitbreiding van de bestaande uitbouw van het woonhuis aan de Spechtstraat 15 te Badhoevedorp ongegrond te verklaren. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit het bezwaarschrift tegen het niet verlenen van vrijstelling van het "anti-speculatiebeding" in de eigendomsakte van de woning, niet ontvankelijk te verklaren. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit de bezwaren van Van Zanten Droogbloemen tegen de spoedaanschrijving bestuursdwang ongegrond te verklaren. De termijnstelling wordt vastgesteld op 6 maanden na deze beslissing. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit het bezwaarschrift over een uitwegvergunning aan Ahrend BV, Domineeslaan 29 te Zwanenburg. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit de bezwaren over het gebruik van het voorterrein van het preceel Staringstraat 56 te Nieuw-Vennep door autobedrijf Vester ten behoeve van autoverkoop gegrond. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college besluit het bezwaarschrift over de weigering om medewerking te verlenen aan het recht optrekken van de voorgevel van het perceel Lemenburg 47 te Hoofddorp. Het besluit is overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook