Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 12 juli 2001

... B & W-nieuws week 29

Bestuursdienst
Het college sluit zich aan bij de conclusies van de nota Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Het beleid heeft als doel elke medewerker in iedere leeftijdsfase van zijn of haar loopbaan gemotiveerd en gezond aan de slag te houden. Het gaat hierbij om medewerkers van 40 jaar of ouder, op dit moment ruim 55% van het huidig aantal werknemers bij gemeente Haarlemmermeer. De bedoeling is de bestaande personeelsinstrumenten (opleidingstraject, loopbaanbegeleiding, functioneringsgesprekken, kennismanagement, Flexibele Pensioen- en Uittredingsregeling FPU, persoonlijke aandacht van leidinggevenden welzijnsrisico-inventarisatie en Gildenbroeders/ zusters c.q. coaching) gerichter en meer in samenhang in te zetten. Het college stelt het Georganiseerd Overleg voor om 0,1 % van de loonsom beschikbaar te stellen om oudere medewerkers te stimuleren of te weerhouden van de FPU-regeling. De raadscommissie Middelen, het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad ontvangen de nota ter advisering.

Het college gaat akkoord met de aanbieding van de Bank Nederlandse Gemeenten en zet de bestaande lening voort tegen een rente van 5,125 %. Het college lost de lening van het ABP vervroegd af en trekt hiervoor geen vervangende lening aan.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stelt de raad voor het Masterplan herontwikkeling Fokkerterrein in de vergadering van 11 oktober 2001 vast te stellen. Het Masterplan kan als goede basis dienen voor een herziening van de geldende bestemmingsplannen. Het Masterplan beschrijft het proces van herstructurering van het voormalige industrile Fokkercomplex, waarbij het doel is een multifunctioneel en eigentijds businesspark te realiseren. Er is sprake van plannen voor herontwikkeling van bestaande gebouwen en voor nieuwbouw met aandacht voor hoogwaardigheid en duurzaamheid. In het Masterplan wordt de bestaande situatie op verschillende aspecten genventariseerd. Vervolgens wordt een (her) ontwikkelingsplan opgesteld, waarin de stedenbouwkundige en architectonische ambities worden toegelicht. Het Masterplan bevat verder een aanzet voor het op te stellen bestemmingplan. De herontwikkeling wordt definitief geregeld door het opstellen van een overeenkomst tussen gemeente Haarlemmermeer, Anthony Fokker Business Park CV en Schiphol Real Estate BV. De raadscommissie REGL behandelt het voorstel op 17 september 2001 ter advisering.

Rectificatie:
Het college heeft de interpretatie en uitwerking van de raadsamendementen d.d. 28 juni jl. over het bestemmingsplan Hoofddorp-centrum vastgesteld. Voor de locaties Villa Spaans en Nederlands Hervormde Kerk wordt de bestemming Uit te Werken Wonen niet van toepassing verklaard en wordt het feitelijke gebruik vastgelegd. Als gevolg hiervan krijgt locatie Villa Spaans de bestemming W1 (woning) en tuin en de locatie Nederlands Hervormde Kerk de bestemming M (maatschappelijke doeleinden). Beide interpretaties worden behandeld in de extra raadsvergadering van 20 augustus 2001.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college heeft een principe besluit genomen over de te verlenen subsidie aanvragen voor het jaar 2002 op basis van de Subsidieverordening Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn. Alle betrokkenen worden in kennis gesteld van het college besluit en in de gelegenheid gesteld voor 10 september hun reactie hierop te geven. Daarna volgt een ontwerp raadsvoorstel waarover het college begin oktober een besluit neemt. Vervolgens houdt de raadscommissie CMW in oktober/ november een hoorzitting. Definitieve besluitvorming door college, raadscommissie en de gemeenteraad vindt plaats in november/ december.

Het college keurt de volgende spoedaanvragen van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Haarlemmermeer voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting goed. De Stichting speciaal onderwijs Haarlemmermeer vraagt voor de locactie Nieuw-Vennep 5 noodlokalen aan voor 1 jaar op het schoolterrein van het Herbert Vissers College. De Stichting IRIS voor Christelijk Voortgezet Onderwijs vraagt 570 m extra leslokalen aan voor het Herbert Vissers College voor een periode van 3 jaar. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer vraagt 6 noodlokalen aan de IJweg voor de Twickel en de 2 openbare en bijzondere basisscholen Toolenburg-west. Daarnaast vragen alle drie de stichtingen extra onderwijsleerpakketten en meubilair aan. Het college verwerkt de extra lasten van f 176.700 ( 80.182,96) in de Najaarsnota en de structurele lasten vanaf 2002 in de Voorjaarsnota. De raadscommissie OSZ ontvangt het besluit ter informatie.

Facilitaire Dienst
Het college besluit de volgende wijzingen aan te brengen in de bezetting van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad: de heer C.A. Spijkers te benoemen in plaats van de heer De Pont als lid en als plaatsvervangend voorzitter, de heer B.J. Kerver (hoofd Burgerzaken) te benoemen in plaats van mevr. Baardwijk als lid en mevr. M.T.J. Blankers-Kasbergen te benoemen in plaats van de heer Spijkers als plaatsvervangend lid.

Openbare Werken
Het college stelt de raad voor een krediet van f 6.650.000 ( 3.017.638,44) beschikbaar te stellen voor de uitvoer van het bodemsaneringsprogramma. De dekking van het krediet wordt gefinancierd uit de subsidiebijdrage van de provincie. De raadscommissie OWM ontvangt het voorstel ter advisering.

Het college stemt in met het concept verkeersbesluit om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Staringstraat, tussen de Venneperweg en de Bergsmastraat in noordelijke richting. Door het eenrichtingsverkeer wordt een rustiger verkeersbeeld verkregen en wordt de doorstroming van het verkeer bij het kruispunt Staringstraat-Venneperweg bevorderd.
Deze maatregel is van tijdelijke aard tot het onderzoek over de ontsluiting van het bedrijventerrein voltooid is. Daarna wordt bekeken of de maatregel nog noodzakelijk is. Het concept verkeersbesluit ligt vanaf september vier weken ter inzage, overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook