Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 5 oktober 2001

... B & W-nieuws week 41

Bestuursdienst
Het college heeft de voorbeeldregeling 'Klokkenluiders' van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) vastgesteld voor de gemeente.
De voorbeeldregeling onderscheidt een interne en externe procedure voor het melden van een misstand binnen de organisatie. Als interne vertrouwenspersonen zijn twee beleidsmedewerkers van de sector POI aangewezen. Voor het externe meldpunt zal de heer A.J. Lems als vertrouwenspersoon gaan optreden. De ondernemingsraad ontvangt de nota ter instemming. De raadscommissie ABM ontvangt de nota ter advisering aan het college.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn Het college heeft het ontwerp- raadsvoorstel subsidies Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn vastgesteld. Eind oktober/ begin november zal de raadscommissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur hierover een hoorzitting houden. Mocht de hoorzitting daartoe aanleiding geven dan zal het college zich medio november buigen over een aangepast ontwerp- raadsvoorstel. Vervolgens adviseert de raadscommissie in december aan de gemeenteraad en vindt definitieve besluitvorming plaats in de gemeente raadsvergadering van 20 december.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeentelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude in verband met een bestuurlijke vernieuwing. In de nieuwe structuur neemt een afgevaardigde van gemeente Haarlemmermeer zitting in het Algemeen Bestuur, waar de besluitvorming en de verantwoordelijkheid komt te liggen. De raadscommissie WOC ontvangt het voorstel ter advisering aan de raad. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de vergadering van 22 november.

Onderwijs en Educatie
Het college stelt de raad voor het huisvestingsprogramma en
-overzicht 2002 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlemmermeer vast te stellen. Het overleg met de schoolbesturen heeft niet geleid tot aanpassing van het op 28 augustus jl. door het college vastgestelde concept-programma en
-overzicht. De raadscommissie WOC behandelt het voorstel ter advisering aan de raad.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het college heeft het beleidsverslag van de sector SoZaWe vastgesteld en kennis genomen van het Verantwoordingsverslag 2000. Het beleidsverslag geeft inzicht in de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Bijstandswet en de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening (arbeidstoeleiding). Net als in voorgaande jaren was ook in 2000 een verdere daling van het aantal klanten te zien (1058 uitkeringsgerechtigden, 3.8% minder dan in 1999).

Daarnaast besteedt het beleidsverslag aandacht aan het streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in de dienstverlening aan de klanten. Het rapportcijfer voor de algehele dienstverlening van de sector steeg van 6,8 in 1997 naar 7,2 in 1999. Een tevredenheidsonderzoek in 2000 onder de klanten van de Wet voorzieningen gehandicapten wijst uit dat de gemeente een rapportcijfer 7,3 krijgt voor de uitvoering van de Wvg. Het Verantwoordingsverslag, ook bestemd voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beperkt zich tot de rechtmatigheid van de wetsuitvoering ter vaststelling van de rijksvergoeding. De raadscommissie WOC behandelt het beleidsverslag ter advisering aan de raad en ontvangt het verantwoordingsverslag ter kennisname.

Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2000 van Sportfondsen Haarlemmermeer BV. De exploitatie van de gemeentelijke sportgebouwen is over het jaar 2000 met een financieel positief resultaat afgesloten. De raadscommissie WOC ontvangt het jaarverslag ter kennisname.

Openbare Werken
Realisatie
Het college stelt de raad voor een krediet van f 1.270000 ( euro 576.300,87) te verlenen voor de uitvoering van de reconstructie van de Sloterbrug. Het project Reconstructie Sloterbrug is in samenwerking met gemeente Amsterdam opgenomen in de "De Boer" subsidieregeling. Het college stelt de raad voor een subsidie inkomst van de ROA vervoerregio te begroten op f 465.000 ( euro 211.007,80) en verder f 550.000 ( euro 249.579,12) uit het Infrastructuurfonds en f 255.000 ( euro 115.713,95) uit de Reserve Fietspaden te begroten. De werkzaamheden gaan medio maart 2002 van start. De raadscommissie Wonen en Verkeer het voorstel ter advisering aan de raad. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de vergadering van 22 november.

Grondbedrijf
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de aankoop en pachtbeëindiging van een perceel grond van 390m² aan de Hoofdweg 941 te Nieuw-Vennep. De grond is nodig voor de aanleg van de nieuwe Bennebroekerweg. De raadscommissie Wonen en Verkeer behandelt het voorstel ter advisering aan de raad. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de vergadering van 22 november.

Facilitaire Dienst
Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage Vastgoedbasisregistratie. In het kader van de nota Vastgoedinformatiebeleid 2000, met als doel een structurele verbetering van de 'digitale' interne en externe informatievoorziening, is een eerste rapportage opgesteld over het project vastgoedbasisregistratie. De rapportage geeft inzicht in de planning en de voortgang en geeft een verantwoording van het door de raad beschikbaar gestelde budget. De raadscommissie ABM ontvangt de rapportage ter kennisname.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook