Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 28 september 2001

... B & W-nieuws week 39/40

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn Het college garandeert een tijdige betaling van rente en aflossing voor een door de mixed hockeyclub "De Reigers" in Hoofddorp te sluiten geldlening voor de aanleg van verlichting voor de kunstgrasvelden.

Onderwijs en educatie
Het college heeft het jaarverslag 2000-2001 van het Opstap- en Opstapjeproject voor kennisgeving aangenomen. De projecten zijn onderdeel van het gemeentelijk onderwijskansenplan 1998-2002. Opstap (4 tot 6 jaar) en Opstapje (2 tot 4 jaar) zijn leer- en spelprogramma's voor ouders en hun jonge kinderen met als doel de onderwijskansen van kinderen uit kansarme gezinnen te vergroten door het bevorderen van een betere aansluiting tussen de thuissituatie en de basisschool. De raadscommissie WOC ontvangt het verslag ter kennisname.

Openbare Werken
Het college heeft ingestemd met het nieuwe plan voor het verbeteren van de verkeerssituatie bij de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Sloten. Naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften op het plan uit 2000 is het nieuwe plan op twee punten aangepast. Het invoeren van eenrichtingsverkeer en het aanwijzen van een busstrook op de Burgemeester van Amersfoordtlaan zijn achterwege gelaten. De doelstellingen van het plan blijven hetzelfde: de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren, de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer verbeteren en de intensiteit van het autoverkeer verlagen. Deze doelstellingen kunnen onder andere worden bereikt door het plaatsen van een verkeersregelinstallatie. Het nieuwe voorstel is besproken met de dorpsraad Badhoevedorp, de gemeente Amsterdam, Connexxion en de werkgroep Verkeer van de gemeente. Op dinsdag 23 oktober is er een informatieavond voor belanghebbenden, omwonenden en overig geïnteresseerden. Het verkeersbesluit ligt van 10 oktober tot en met 7 november 2001 ter inzage. De startdatum voor uitvoering, maart 2002, is gekoppeld aan de werkzaamheden aan de Amsterdamse kant. Het college heeft ingestemd met het definitieve kostenplaatje van 1.270.000. De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt het voorstel ter kennisname.

Vinex
Het college verleent haar medewerking aan de realisatie van de "Braambosschool" in de IJtochtzone van de vinexlocatie Floriande in Hoofddorp door de artikel 19 procedure in werking te stellen. De school is voor primair onderwijs met ruimte voor naschoolse opvang, twee peuterspeelzalen en een gymzaal.

Het college heeft ingestemd met de aankoop van een gedeelte van het perceel Hoofdweg 845 te Hoofddorp voor de realisering van de Calatravabrug. De brug is nodig voor de ontsluiting van de toekomstige woonwijk Toolenburg zuid in Hoofddorp en van bedrijventerrein "De President". De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt het voorstel ter advisering aan de raad.

Bestuursdienst
Het college heeft ingestemd met het vergaderschema 2002 voor de gemeenteraad. In het schema wordt vastgehouden aan het huidige 5 wekensysteem. Het college heeft bepaalt dat de data 12 maart, 14 maart (avondvergadering), 4 april en 18 april (avondvergadering) onder voorbehoud zijn, in afwachting van het uitkomst van het wetsvoorstel dualisering. De raadscommissie ABM behandelt het vergaderschema.

Het college heeft de inhoud van het Investeringsplan 2002-2005 vastgesteld. Het college beschouwt de inhoud van het plan vanaf 2003 als indicatief. In het Investeringsplan zijn alle in uitvoering zijnde en nog in uitvoering gaande investeringen opgenomen van alle taakvelden en diensten. Het plan is een onderdeel van de Meerjarenbeleidsbegroting. De raadscommissies behandelen het Investeringsplan in oktober. De gemeenteraad in behandelt het Investeringsplan in november.

Het college besluit een bedrag van 17,1 miljoen aan beschikbare kredieten over te hevelen naar 2001. Het college besluit een bedrag van 9 miljoen aan kredieten een jaar langer beschikbaar te houden en eveneens over te hevelen naar 2001. Het college besluit een bedrag van 8 miljoen aan kredieten af te ramen en te vererken en de jaarrekening 2001. De raadscommissie ABM ontvangt de nota ter advisering.

Het college heeft ingestemd met de inhoud van de nota "Overzicht actiepunten jaarverslag" van KPMG Accountants. De raadscommissie ABM ontvangt de nota ter informatie.

Ruimte, Wonen en Economie
Economische zaken
Het college start een artikel 19 procedure voor de maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op bedrijventerrein De Hoek. In overleg met vertegenwoordiging van de ondernemers van het bedrijventerrein en op basis van een gehouden enquête onder de ondernemers in De Hoek is een verbeterplan opgesteld. Het plan bestaat uit: het aanleggen van een voet- en fietspad/ pauzestrook op de voormalige spoordijk met aansluiting op de halte van de Zuidtangent, het verbeteren van een aantal bedrijfsinritten, zijwegen beter laten aansluiten op de ontsluitingsweg de Hoeksteen, het verbeteren van het kruispunt Vuursteen-Hoeksteen, het aanbrengen van een bewegwijzeringsysteem.

Het plan ligt twee weken ter inzage en er vindt een inspraakavond plaats. Als er geen zienswijzen worden ingediend gedurende de inspraakperiode wordt de procedure voortgezet met de 1e tervisielegging.

Ruimtelijke planvorming
Het college stelt de raad voor de heren Gijzenberg, Hoofdweg 1148, Nieuw Vennep ontvankelijk te verklaren in hun verzoek om toekenning van planschadevergoeding en burgemeester en wethouders te machtigen de noodzakelijke activiteiten te verrichten. Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie REGL op 29 oktober.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook