Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 19 september 2001

... B & W-nieuws week 38

Openbare Werken
Vergunningen en handhaving
Het college heeft de uitvoeringsnota Actief bodembeheer vastgesteld. Het doel van actief bodembeheer is " het in een gebied adequaat en efficiënt omgaan met structureel aanwezige bodemverontreiniging en de gevolgen hiervan", waardoor meer inzicht wordt verkregen in de gebruiks(on)mogelijkheden van de grond (afstemming grondstromen). In de uitwerkingsnota staat aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de eisen van het Nationaal Milieubeleidsplan om in het jaar 2005 te beschikken over bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheersplan. Begonnen wordt met het in beeld brengen en in planning zetten van de grondstromen in de gemeente Haarlemmermeer (coördinatiepunt grondstromen). Op basis van de eerste resultaten van dit coördinatiepunt wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja in welke vorm een Haarlemmermeerse Grond-bank/ Tijdelijke Opslag Plaats (TOP) uiteindelijk zijn beslag zou kunnen krijgen. De Grondbank of Tijdelijke Opslag Plaats (TOP) is de schakel tussen vraag en aanbod van (licht) verontreinigde grond, zowel logistiek als organisatorisch. Het doel van de grondbank is het maximaliseren van grondhergebruik op milieuhygiënisch verantwoorde wijze. Een Grondbank/ TOP kan op twee manieren gerealiseerd worden: door de oprichting van een gemeentelijke grondbank/ TOP in Haarlemmermeer of door gebruik van de aanwezige grondbanken in de omgeving (Haarlem of Amsterdam). De rapportage over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek gemeentelijke grondbank verschijnt in het 4e kwartaal.

Ruimte, Wonen, Economie
Economische Zaken
Het college heeft na overleg met de Ondernemersfederatie besloten voor de gehele Floriade periode het toeristisch regime uit de Winkeltijdenwet van toepassing te verklaren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de noodzakelijk geachte zondagopenstelling op de Floriadelocatie en wordt tevens de basis gelegd voor andere verkoopactiviteiten binnen de gemeentegrenzen. Dit betekent dat van
1 april 2002 tot en met 31 oktober 2002 de winkels in de gemeente Haarlemmermeer op zondag open mogen zijn van 06.00 tot 22.00 uur (deze tijden zijn gelijk aan de wettelijke winkeltijden op werkdagen) met inbegrip van de in deze periode geldende feestdagen. Buiten deze periode zijn de volgende koopzondagen (van 12.00 tot 17.00 uur) vastgesteld voor de gemeente Haarlemmermeer (behoudens deelgebied II: woonboulevard Cruquius en deelgebied IID: verenigde autobedrijven bebouwde kom Hoofddorp): de 3e zondag van de maand, te weten: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 1, 15 en 22 december. De woonboulevard Cruquius en de locatie Kromme Spieringweg 565 Vijfhuizen zijn geopend op de landelijke meubelzondagen en Hemelvaartsdag, te weten: 6 januari, 3 februari, 3 maart, 3 november en 26 december (2e Kerstdag). De autobedrijven in Hoofddorp zijn op 6 januari, 3 februari, 3 maart, 3 november en 29 december open.
Het collegevoorstel wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie REGL.

Welzijn, Onderwijs, Cultuur
Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk Welzijn
Het college heeft het projectplan gezondheidsenquête GGD voor kennisgeving aangenomen. De enquête wordt eens in de vijf jaar gehouden en heeft tot doel om de gezondheidssituatie van de bevolking te meten en informatie te krijgen over de factoren die de gezondheid beïnvloeden. De enquête wordt gehouden in het voorjaar van 2002 en wordt uitgevoerd bij een representatieve steekproef uit de gehele Amstelland- Meerlanden regio in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. De verwerking en analyse van de gegevens gebeurt in de zomermaanden. In september 2002 zijn de definitieve resultaten beschikbaar. De uitkomsten van het onderzoek zullen onder meer worden gebruikt voor het in 2002 op te stellen lokaal gezondheidsbeleid.

Facilitaire Dienst
Burgerzaken
Het college heeft kennis genomen van het te verwachten structureel nadeel van 272.250,-- ( euro 123.541,66) in 2002 bij de uitgifte van reisdocumenten. Door de door het rijk vastgestelde maximale gemeentelijke leges bij de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) is het niet meer mogelijk om een kostendekkend tarief vast te stellen. Een half jaar na invoering van de NGR (1 april 2002) zal een interne evaluatie plaatsvinden naar de werkelijke gevolgen van de invoering van de NGR voor de gemeente Haarlemmermeer.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook