Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 3 augustus 2001

... B & W-nieuws week 31, 32 en 33

Bestuursdienst
Het college heeft kennis genomen van de rapportage van het Nibra over de rampenbestrijding op Schiphol. Het college stem in met het voorstel om voor de rampenbestrijding op Schiphol uit te gaan van reële scenario's. In overleg met de regionale brandweer gaat de gemeente na op welke wijze de herziening van de scenario's het best kan plaatsvinden. Vervolgens zal op basis hiervan de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit bestuurlijk vastgesteld worden. Het voorstel over de beheerorganisatie voor het rampenbestrijdingsplan neemt het college over.
Meer informatie over het onderzoek van het Nibra treft u aan in het bijgevoegde persbericht.

Het college heeft kennis genomen van de richtlijnen voor de Najaarsnota 2001. De Najaarsnota is een 2e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de begroting 2001. In de Najaarsnota 2001zal voor het eerst een prognose van het verwachte resultaat per dienst worden opgenomen naast de verwachte uitkomst voor het lopende begrotingsjaar voor de totale gemeente. Ook worden de budgetregels aangescherpt. Tijdens de voorjaarsnota 2001 heeft de eerste "oud voor nieuw" operatie plaatsgevonden met als doel een meer realistische begroting.

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2000 en het werkplan 2001 van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Noord-Holland zuid. Als regionaal steunpunt regelt het COS ondersteunden activiteiten voor instellingen en vrijwilligersgroepen die zich onder andere in Haarlemmermeer inzetten voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling via educatie, stedenbanden of wereldwinkel. Het college verleent een subsidie voor het jaar 2001 van f 75.000 ( euro 34.033,51). De raadscommissie ABZ ontvangt het jaarverslag 2000 en het werkplan 2001 ter kennisname.

Het college heeft kennis genomen van de Voortgangsrapportage euro-project per 1 juli 2001. De algemene conclusie is de het project volgens de landelijke planning loopt. De aandachtspunten in het euro-project zijn de volgende: omzetting van Excell-bestanden, de communicatie over de betaling van het parkeren per 1 januari 2002 en de voorbereiding voor de omzetting en het beschikbaar zijn van medewerkers rond de jaarwisseling. De raadscommissie Middelen ontvangt de voortgangsrapportage ter kennisname.

Het college heeft kennisgenomen van implementatie van de wijziging van het commissiestelsel en stelt aan de raad voor om de nieuwe commissiesamenstelling, commissie-voorzitters en het vergaderschema vast te stellen. De leden van de commissie Algemene Bestuurszaken ontvangen het raadsvoorstel ter advisering. Het commissiestelsel dat voorgesteld wordt aan de raad gaat uit van 5 commissies in plaats van 10, de commissies hebben meer commissieleden en vergaderen eens per maand in de avonduren.

Welzijn Onderwijs en Cultuur
Het college heeft kennis genomen van de productieafspraken met de SOAM (Stichting Ontwikkeling Amstelland Meerlanden) in 2001 en de plannen voor de subsidiëring op dit terrein in 2002. De SOAM is een projectbureau op het gebied van Zorg en Welzijn en werkzaam in de regio Amstelland en Meerlanden. Zij ontvangt jaarlijks subsidie van de vijf gemeenten in de regio Amstelland en Meerlanden. Deze subsidie gebruikt SOAM voor de inkoop van uren voor de ondersteuning bij de gemeentelijke beleidsontwikkeling op het terrein van zorg en aanverwante terreinen. Daarnaast worden van de subsidie projecten uitgevoerd die de gemeentelijke verantwoordelijkheid concretiseren. De productieafspraken geven een duidelijker beeld van de relatie tussen de subsidie en de werkzaamheden van de SOAM.

Het college heeft ingestemd met verder overleg met de diverse partijen in de A/M-regio en Amsterdam om de mogelijkheden te onderzoeken voor de inbedding van de Vrouwenopvang Amstelveen. Dit in een gedifferentieerd aanbod aan hulpverlening aan vrouwen die te maken hebben met relationeel geweld. Het college stemt verder in met een structurele bijdrage voor de Vrouwenopvang Amstelveen, op basis van het aandeel vrouwen uit Haarlemmermeer dat gebruik maakt van de opvang. Voor 2002 stelt het college een bijdrage beschikbaar van f 9.152,00 ( euro 4.152,99).

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stelt de raadscommissie ViVO voor de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw Haarlemmermeer (VAC) een extra subsidie van f 10.000 ( euro 4.537,80) te verlenen voor de kosten van het 40-jarig jubileum. De subsidie valt onder het budget onvoorzien. De VAC is een vrijwillige organisatie die zich inzet voor de belangen van woonconsumenten op lokaal niveau.

Het college stemt in met het gemeentelijk commentaar op de ingediende zienswijzen tegen het voorontwerp bestemmingsplan Floriande-Zuid. De inspraakreacties geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.

Het college heeft kennis genomen van de 3e tussenrapportage 'Verbetering bedrijfsvoering RWE' (mei en juni 2001).

Programma Management
Het college verleent medewerking aan de realisatie van het Haarlemmermeerlyceum (voorheen Solyviuscollege) en de Openbare bibliotheek Floriande Sportdorp van de Vinex locatie Floriande te Hoofddorp met toepassing van een artikel 19 procedure. Tijdens de inspraakprocedure zijn geen zienswijzen ingediend.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook