Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 23 augustus 2001

... B & W-nieuws week 34

Bestuursdienst
Het college steunt de voorstellen tot bestuurlijke samenwerking op de schaal van de Deltametropool en de deelname daarin van het ROA. De Regio Randstad wil de huidige samenwerking verbreden tot de Deltametropool. Van de Deltametropool zouden, naast de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, ook de vier grote gemeente en de vier Kaderwetgebieden deel uit moeten maken. De Regio Randstad heeft een aantal mogelijke samenwerkingsthema's in kaart gebracht. De directeur RWE zal deze thema's relateren aan Haarlemmermeerse beleidsvoornemens. Het college zal met de AM-partners binnen het ROA bijdragen aan de voorbereiding van het te kiezen arrangement. Het college pleit daarbij voor meer directe deelname van Haarlemmermeer als ontwikkelingsgemeente in het voortraject van besluitvorming.

Het college stelt de raad voor om de heer R.J.H. van der Riet te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollandse Bestuursacademie. Daarnaast stelt de raad voor om mevrouw J.M.M. van Popering- van der Stokker te benoemen tot plaatsvervangend lid van datzelfde bestuur. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollandse Bestuursacademie wordt op de hoogte gesteld van het raadsbesluit.

Het college stelt de raad voor de aansluiting bij de Nationale ombudsman te continueren. De commissie voor Algemene Bestuurszaken en Middelen zal dit voorstel behandelen. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke tweedelijns voorziening waar burgers en instanties hun schriftelijk klachten kunnen neerleggen. De ombudsvoorziening is volgens afspraak geëvalueerd. De evaluatie vormt geen aanleiding om de aansluiting die in 1999 verlengd is met vier jaar, te beëindigen.

Het college besluit dat herplaatsingskandidaten, waarop het Sociaal Statuut van 1993 van toepassing is, recht hebben op een uitkering conform hoofdstuk 10 CAR. Dit is alleen mogelijk als zij niet geplaatst kunnen worden bij het verzelfstandigde dienstonderdeel of (herplaatst)bij de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast hebben herplaatsingskandidaten ook geen recht op een uitkering conform hoofdstuk 10 CAR als zij aansluitend aan het dienstverband bij de gemeente een functie elders aanvaren tegen een lagere beloning. Het college past het Sociaal Statuut 1999, punt 10 handelend over wachtgeld en uitkering aan. Het college legt dit besluit voor advies voor aan de raadscommissie Middelen en voor instemming aan de commissie voor Georganiseerd Overleg .

Openbare Werken
Het college neemt kennis van de inhoud van de startnotitie energiebeleid en stemt in met het plan van aanpak. Het nieuwe energiebeleidsplan en bijhorend uitvoeringsprogramma geven inhoud en vorm aan het gemeentelijk energiebeleid. Het herijken en actualiseren van het gemeentelijk energiebeleid is een van de speerpuntprojecten uit het Milieuwerkprogramma 2001. Het college legt de nota ter kennisneming voor aan de commissie Openbare Werken en Milieu.

Het college stemt in met de positieve conclusie van het haalbaarheidsonderzoek van het windinrichtingsplan voor de locatie Burgerveen-Oost Het windinrichtingsplan is opgesteld door de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente en de Coöperatieve Windenergie Vereniging Meerwind u.a.. Het plan beschrijft de milieuvoordelen van de toepassing van windenergie, de technisch-economische uitgangspunten, de variabelen die van invloed zijn op de plaatsbaarheid van de turbines, een overzicht van de te volgen procedures en de communicatie met belangenverenigingen en omwonenden. Het college biedt het windinrichtingsplan ter advies aan aan de commissie Openbare Werken en Milieu. De commissie REGL ontvangt het plan ter kennisname. De projectontwikkelaar wordt, nadat het advies van de commissie OWM is ontvangen, uitgenodigd de benodigde aanvragen om vergunning in te dienen.

Het college stelt het milieujaarverslag 200 Gemeente Haarlemmermeer vast. Het college biedt het verslag ter kennisgeving aan aan de gemeenteraad. Dit conform het concept raadsvoorstel en via de commissie OWM. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Holland/Flevoland.

Het college neemt de rapportage 0-meting omgevingsmonitor voor kennisgeving aan en stemt in met de verbeteracties zoals genoemd in de nota. In nota worden als verbeteracties genoemd: het optimaliseren van de kwaliteit van het beleidskader, nader afbakenen en prioriteren van de omvang en reikwijdte, doorwerking van de monitoringsresultaten en uitvoering, organisatie en communicatie. Het college biedt de omgevingsmonitor ter advies aan aan de commissie Openbare Werken en Milieu.

Welzijn Onderwijs en Cultuur
Het college bestemt de rijksbijdrage 'Eenmalige investeringsbijdrage jeugd en veiligheid' van f 223.000,-- ( euro 101.192,98) voor het (laten) ontwikkelen van een veiligheidsplan voor de Haarlemmermeerse scholen. Het gaat hierbij om deelnemers aan het Convenant Veilige school. Dit zijn de scholen voor voortgezet onderwijs, de Haarlemmermeerse vestigingen van de ROC's en het Nederlands Luchtvaart College. Het college verbindt aan de bestemming de voorwaarde dat de betrokken scholen in het convenantsoverleg periodiek verslag uitbrengen van de vorderingen en effecten van de veiligheidsplannen binnen hun schoolorganisatie.

Het college stemt in met het aanvragen van een eenmalige uitkering in het kader van de Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatiestelling en het daarbij ingediende activiteitenplan 'Robuuste RIO's'. Door middel van gesprekken is nagegaan waar het Rio nu staat en wat er moet gebeuren wil er op termijn sprake zijn van een 'robuuste RIO'. In het activiteitenplan wordt met name ingegaan op de integratie van de Wvg-indicaties, verbetering van de interne bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden en afstemming van de gegevensadministratie op de systematiek van zorgregistratie door het Zorgkantoor. Gemeente Haarlemmermeer heeft als coördinerende gemeente het activiteitenplan ter toetsing naar VWS verstuurd. Het college zal middels een brief haar zorgen kenbaar maken aan de Staatssecretaris van VWS met betrekking tot de financiering van de brede indicatiestelling.

Facilitaire Dienst
Het college verleent, onder bepaalde voorwaarden, toestemming aan de Stichting Verhuur Accomodaties Haarlemmermeer om een antenne-installatie te plaatsen op het raadhuis. De Stichting Verhuur Accomodaties Haarlemmermeer vergoedt alle gemaakte onkosten die verband houden met de plaatsing van een zendmast aan de Facilitaire Dienst. De plaaatsing van de antenne-installatie is geheel in lijn met het vastgestelde en vigerende GSM-beleid van de gemeente.

Het college stemt in met 1 formatieplaats voor de functie van medewerker Burgerzaken, functiegroep 8. De financiering van dit voorstel is al via de Voorjaarsnota 2001 in de post areaaluitbreiding opgenomen.

Ruimte Wonen en Economie
Het college neemt kennis van het voorstel voor een RWE studiereis naar het Ruhrgebied en de bijbehorende budgetten en regelingen voor eigen bijdrages en verlofuren. Het doel van de studiereis is het stimuleren en verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen de dienst. Daarnaast biedt de studiereis ruime gelegenheid inspiratie op te doen en lering te trekken uit ruimtelijke ontwikkelingen elders.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook