Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 13-06-2002

...B&W-nieuws week 24

Welzijn Onderwijs en Cultuur
Sociale zaken

1.Het college stelt de raad voor in te stemmen met de vervanging van de softwarepakketten SZW+ en WVG+ door GWS4all en hiervoor in 2002 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 1.477.150 euro. Daarnaast wordt de raad voorgesteld de uit de vervanging voortvloeiende extra lasten van 240.000 euro in de begroting op te nemen en deze kosten te verwerken bij de Meerjarenbegroting 2003-2006. De vervanging is noodzakelijk omdat per 1 januari 2003 de - inmiddels afgeschreven - huidige softwarepakketten niet meer onderhouden worden door de leverancier. Een gezamenlijk met zeven middelgrote gemeenten uitgevoerde Europese aanbestedingsprocedure heeft twee offertes opgeleverd. Na uitvoerige demonstratie en tests wordt geadviseerd te kiezen voor het softwarepakket van de firma Centric. De raadscommissie WOC ontvangt het raadsvoorstel ter advisering aan de gemeenteraad.

Cultuur

1. Het college stemt in met deelname aan de Internationale competitie voor een kunsttoepassing langs het HSL tracé in de Gemeente Haarlemmermeer. Atelier HSL schrijft voor een aantal 'inpassingszones' langs het HSL-Zuid tracé een internationale competitie uit. Het betreft een vijftal locaties waarvan drie in Haarlemmermeer. Deze locaties worden in principe ingericht als gronddepots en moeten bijdragen aan de landschappelijke inpassing van de hogesnelheidslijn. Atelier HSL draagt de kosten, geschat op 125.000,--, voor de competitie. Het college wendt het gereserveerde geld voor kunst bij de HSL ad. maximaal 135.000,- aan voor een bijdrage aan de uitvoering van het winnende ontwerp van de internationale competitie. Eind 2002 zal de jury de ingediende ontwerpen beoordelen. Het college stelt de bijdrage van 135.000,-- ter beschikking op voorwaarde dat de totale financiering van het project geregeld is. De commissie WOC ontvangt de nota ter kennisgeving.

Recreatie 1. Het college stemt in met een tijdelijke verbinding vanuit Getsewoud naar Venneperhout. Deze zomer wordt het eerste deel van het recreatiegebied opgeleverd. De definitieve ontsluiting vanuit Getsewoud kan nog niet worden gemaakt omdat de betreffende grond nog kon worden gekocht. Om het gebied toch snel in gebruik te kunnen nemen wordt vanuit Getsewoud een smal voetpad gemaakt ten westen van de Componistenweg. Dit pad sluit aan op het padennetwerk in Venneperhout. Deze voorziening kost 7.000. Het college laat deze kosten ten laste van de WOC-begroting 2002 komen, onderdeel Strategisch Groenproject Haarlemmermeer, deelplan Zwaansbroek.


2.Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2001 van de Stichting Mainport en Groen.

Sport

1. Het college stelt de raad voor de tarieven voor de openluchtsportaccommodaties met ingang van 1 juli 2002 en de tarieven voor het gebruik van enkele gebouwde sportaccommodaties met ingang van 1 augustus 2002 vast te stellen. De nota gaat ter advisering aan de gemeenteraad naar de raadscommissie Welzijn Onderwijs en Cultuur.

Ruimte, Wonen en Economie

1. Verkeer en vervoer
Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van 170.000 euro t.b.v. de MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport)-aanvraag naar het Onderliggende wegennet. Deze MIT-aanvraag vormt een belangrijk onderdeel van het zogenaamde "Wensbeeld N201/A4". Voor het verkrijgen van een omvangrijke financiële bijdrage van Rijkswaterstaat aan dit wensbeeld wordt een aanvraag gedaan in het kader van het MIT. Om duidelijkheid te krijgen over de vertaling van het verkeersmodel naar de ruimtelijke structuur van Haarlemmermeer en de kosten van mogelijke realisering van het Wensbeeld is het gehele projectje Wensbeeld N201/A4 nodig. De MIT-studie zal door bureau DHV worden uitgevoerd en omvat een (modelmatige) verkeersstructuur en verkeersberekeningen daarvoor. De resultaten van het onderzoek moeten in oktober tot een besluit kunnen leiden om het ROA te verzoeken de MIT-procedure verder te vervolgen bij het Rijk.


2. Economische zaken
Het college heeft kennisgenomen van het Kolpron-rapport; 'Mogelijkheden van vormen van detailhandel buiten de reguliere detailhandelsstructuur in de Haarlemmermeer'. De interesse voor detailhandel op niet-reguliere locaties neemt, vanwege diverse algemene ontwikkelingen, vanuit overheid, bedrijfsleven en de consument toe. Een voorbeeld is een gemakswinkel op een OV-station. Kolpron heeft voor verschillende detailhandelslocaties en -vormen in kaart gebracht of het wenselijk is een dergelijke ontwikkeling te faciliteren. Daarbij heeft Kolpron randvoorwaarden opgesteld zodat de ontwikkeling geen bedreiging is voor de huidige detailhandelsstructuur. Hierbij is rekening gehouden met algemeen ROA-beleid. Als hoofdactiviteit kan detailhandel worden toegestaan bij in /op OV-haltes, Tranferia, Schiphol Centrum, recreatieparken en campings.
Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit kan plaatsvinden bij benzinestations, sportlocaties, musea, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Op kantorenlocaties en bedrijventerrein is detailhandel niet toegestaan, net zo min als grootschalige supermarkten, vliegende winkels en niet-PDV branches (grootschalige detailhandel) buiten de winkelstructuur. Kolpron adviseert om op deze locaties detailhandel toe te staan maar met een aantal voorwaarden, zoals bijv. in de regel slechts solitaire vestigingen, maximaal winkeloppervlak van 150 m2 vvo3 (verkoop vloer oppervlakte). Eventueel kunnen maximaal 5 winkels geclusterd worden op een viertal aangewezen locaties: Beukenhorst 0ost-Oost, NS-stations Hoofddorp en Nieuw Vennep en het Ziekenhuis. Er moet draagvlak zijn voor de vestiging en er mag binnen een straal van 500 meter geen vergelijkbare voorziening aanwezig zijn. Bij de laatste voorwaarde houdt Kolpron rekening met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is bij detailhandel als hoofdactiviteit een instrument om de vestiging mogelijk te maken. Bij detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit is aanpassing van het bestemmingsplan juist niet wenselijk aangezien hierbij de vestiging mogelijk gemaakt kan worden via het detailhandelsbeleid. Het college gaat akkoord met de vestigingsmogelijheid voor detailhandel op de genoemde locaties, waarbij de genoemde voorwaarden zoals Kolpron in het rapport noemt in acht genomen worden. De raadscommissie REGL ontvangt de nota ter kennisname.


2.Ruimtelijke ordening
Het college verleent medewerking aan het verzoek van Schiphol Real Estate (SRE) om een art. 19 procedure met voorafgaande inspraak, te voeren voor de aanleg van een golfbaan en de bouw van een hotel in Nieuwe Meer. De aanleg van de golfbaan is planologisch aanvaardbaar maar aangezien de provincie de inrichting en de inpassing in de Groene As concreet wil beoordelen is ook voor dit project een artikel 19 procedure, met voorafgaande inspraak noodzakelijk. In het voorontwerp-bestemmingsplan is, in overeenstemming met SRE, opgenomen dat zij de golfbaan aanleggen voordat het hotel gereed is. De golfbaan past namelijk in de wens om de landschappelijke en natuurwaarden in het gebied te behouden en geeft de werkelijke impuls voor de verbetering hiervan. SRE heeft al sinds 1992 de wens om dit project te realiseren en de plannen vertaald in het voorontwerpbestemmingsplan. In 1997 is hierover inspraak gevoerd en heeft het wettelijk vooroverleg met de aangewezen instanties plaatsgevonden. De gemeente brengt nu eerst degene die destijds een inspraakreactie gegeven hebben op de hoogte van het oppakken van de procedure. Vervolgens vindt overleg plaats met de buurtvereniging en de participanten over de voorbereiding van de ter inzagelegging van het ontwerpplan


2. Het college geeft de directeur van de dienst RWE opdracht een plan van aanpak op te stellen voor de drie uitvoeringstrajecten en een bestuurlijk convenant "Startakkoord Water' te bereiken. Door de aard en omvang van de waterproblematiek moet er in toekomstige ruimtelijke plannen meer ruimte voor water gereserveerd worden dan voorheen. Reden om, met de betrokken waterbeheerder en provincie zo spoedig mogelijk bestuurlijk afspraken te maken. De dienst RWE zal hiervoor een plan van aanpak opstellen voor een drietal uitvoeringstrajecten; waterbeleidsnota, watertoets en waterparagraaf. De gemeentelijke vertegenwoordigers zijn afkomstig uit de diensten RWE, DOW, WOC en het Grondbedrijf. De dekking van de gemeentelijke organisatiekosten worden door de deelnemende diensten zelf gedragen.

2. Het college stemt in met het voorliggende
ontwerp-bestemmingsplan 'Recreatiegebied De Liede', inclusief het gemeentelijke commentaar op de inspraak en artikel 10 BRO- reacties. Op enkele punten hebben de ingediende reacties tot aanpassing of aanvulling van de toelichting, voorschriften of plankaart geleid. Het beleid met betrekking tot het tegengaan van permanente bewoning en de norm van maximaal 45 m2 bebouwing blijft onverkort gehandhaafd. Het ontwerp-bestemmingsplan zal gedurende vier weken ter inzage liggen. Het college stelt de raadscommissie REGL in kennis van het ontwerp-bestemmingsplan.


1.Het college gaat akkoord met het starten van de art. 19 procedures (met voorafgaande inspraak) voor de inrichting van het recreatiegebied Boseilanden en het bouwrijpmaken van 46 woonkavels aan de westzijde van Floriande (tussen de N22 en de particuliere percelen aan de Spieringweg). De stukken worden met ingang van 24 juni gedurende twee weken ter inzage gelegd. Het resultaat van de besluitvorming over inspraak wordt meegenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Het college ontvangt het ontwerp-bestemmingsplan voor 1 augustus ter vaststelling.


2. Het college stemt, naar aanleiding van de audit van het Rampenbestrijdingsplan Schiphol (RBPS), in met de 2e voortgangsrapportage RBPS. De commissie ABM ontvangt de voortgangsrapportage ter kennisgeving. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de toegenomen aandacht voor de verbetering van de rampenbestrijding in het algemeen en op Schiphol in het bijzonder heeft geleid tot een groot aantal nieuwe ontwikkelingen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen moet het Rampenbestrijdingsplan Schiphol worden geactualiseerd. Het college laat de 3e voortgangsrapportage Rampenbestrijdingsplan Schiphol opstellen in het najaar van 2002.


1. Het college stemt in met de begrotingsvoorstellen van het ROA en meldt dit aan het ROA. Hiermee gaat het college accoord met de voorgestelde inwonerbijdrage ad. 1,75 euro voor 2003. De raadscommissie Algemene Bestuurszaken en Middelen ontvangt de begroting ROA 2003 ter kennisgeving.

Vinex / Facilitaire Dienst


1. Het college heeft namen vastgelegd voor de eilanden die in de wijk Floriande in Hoofddorp projecteerd zijn. Het gaat om eiland 1 tot en 7 die respectievelijk de volgende namen krijgen: Walcheren, Zuid Beveland, Noord Beveland, Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Texel. Daarnaast heeft het college de namen van de straten op de eilanden vastgesteld. De wijkontsluitingsweg -het tracé tussen de Waddenweg en de (nog aan te leggen) Nieuwe Bennebroekerweg- heeft de naam Deltaweg gekregen. De raadscommissie ABM wordt over dit besluit geïnformeerd.

(1) voor meer informatie over de onderwerpen achter 1 kunt u contact opnemen met Lisette Taillie: 023-5676246; l.taillie@haarlemmermeer.nl
(2) voor meer informatie over de onderwerpen achter 2 kunt u contact opnemen met Menno de Haan: 023-5676244; menno.de.haan@haarlemmermeer.nl

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook