Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 21 juni 2002

... B & W-nieuws week 25

Welzijn Onderwijs en Cultuur
(1) Het college stemt in met de aanschaf van 2 portacabines en bijkomende zaken om de bestaande accommodatie van de dierenopvang aan te vullen. De kosten voor de uitbreiding van de tijdelijke dierenopvang bedragen 54.110,-. De kapitaalkosten worden gedekt vanuit het budget Opvang zwerfdieren dat in de WOC begroting is opgenomen.

Het college stelt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2001 aan het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer vast op 26.899,98. Het college zal na aftrek van het verleende voorschot het resterende bedrag van 4.210,97 uit betalen.

Openbare Werken
(2) Het college stemt in met het concept raadsvoorstel en -besluit over de aanvraag van een aanvullend voorbereidingskrediet voor de realisatie van de Zuidtak van de Zuidtangent. Dit aanvullend krediet wordt gebruikt voor de uitwerking van de quick scan en de gevolgenanalyse voor de heroverweging van de tracékeuze van de Zuidtak. Dit voorstel wordt, ter advisering van de raad voorgelegd aan de raadscommissie Wonen & Verkeer.

Ruimte wonen en economie Verkeer
(1) Het college neemt kennis van de nota waarin de stand van zaken en het verdere traject van het project N201+ verwoord is. De samenwerking van de betrokken partijen is vastgelegd in de bestuursovereenkomst N201+ waar het projectbureau N201+ een voortvloeisel van is. Het projectbureau heeft een geoptimaliseerd plan ontworpen dat voorgelegd is aan de betrokken partijen. Uit hun reacties blijkt dat er meer onderzoek en uitwerking nodig is voordat het plan als een volwaardig alternatief kan worden beschouwd. Het gaat hierbij om verdere tracé-uitwerkingen in Amstelveen, een verkeersonderzoek om inzicht te krijgen in de mogelijke wijzigingen in verkeersstromen en een nadere beschouwing van de mogelijke dekking van de kosten. Het college rapporteert de raad van september over de inhoudelijke en financiële resultaten die zijn bereikt waarna de raad op basis daarvan kan besluiten over de verdere verlenging van de Bestuursovereenkomst. De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt de nota ter kennisname.

Ruimtelijke planvorming (1) Het college stelt de gemeenteraad voor de ingediende zienswijze die betrekking hebben op het ontwerp bestemmingsplan Hoofddorp Floriande Noord ongegrond, c.q. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Hoofddorp Floriande Noord gewijzigd vast te stellen. De raadscommissie voor Wonen en Verkeer behandelt dit raadsvoorstel in haar vergadering op 24 juni 2002.

(1) Het college stelt de raad voor de ingediende zienswijze die betrekking hebben op het ontwerp-bestemmingsplan Hoofddorp Floriande Zuid ongegrond c.q. gegrond te verklaren. Daarnaast stelt het college de raad voor het bestemmingsplan Hoofddorp Floriande Zuid gewijzigd vast te stellen. De raadscommissie Wonen en Verkeer behandelt dit voorstel in haar vergadering van 24 juni 2002

(2) Het college stemt in met de afwijking van het stedebouwkundigplan voor de realisatie van een hotel ten noorden van de Kruisweg / ten oosten van de Rijnlanderweg. Het college legt
- in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening en volgens afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht -het plan voor een hotel bij De Hoek West ter inzage.

Bestuursdienst (1) Het college neemt kennis van de beschreven planning van de drie gemeentebrede thema-audits en de doorlichting bij DOW. De audit risicomanagement heeft een doorlooptijd van 7 maanden in is gestart in februari 2002. De audit sturing start in oktober 2002 en loopt tot en met december. De derde audit betreft de samenhang tussen control (beheersing) en verantwoording. Deze audit start in Augustus 2002 en loopt met de 5 maanden doorlooptijd tot en met december. Het college heeft besloten de periodieke doorlichting bij Programma Management Vinex een jaar uit te stellen vanwege de huidige oprichting van het Project Management Bureau. De raadscommissie ABM ontvangt de nota ter kennisname.

(1) Het college neemt kennis van het voorstel voor de verbouwing van de raadszaal en diverse vergaderzalen en fractiezalen en geeft de FAD opdracht de verbouwing uiterlijk 1 december 2002 te realiseren. Het college stelt de raad voor een bedrag tot maximaal 230.000 beschikbaar te stellen uit de algemene middelen. De directeur Facilitaire Dienst en Bestuursdienst krijgen van het college de opdracht voor 1 september met een nader uitgewerkte kostenraming te komen. In deze kostenraming moet specifiek opgenomen zijn welk deel van de kosten uit de vervangingsbudgetten wordt gedekt en wat ten laste komt van de algemene middelen.

(1) Het college heeft besloten de formatie voor de uitvoering van de wekelijkse editie van de gemeentekrant uit te breiden tot 39 uur eindredactie en 3 uur persklaar maken van de officiële mededelingen. De afdeling communicatie krijgt een structurele formatie uitbreiding van de formatie B&W woordvoerder met 18 uur. Daarnaast is de afdeling tijdelijk, voor een jaar uitgebreid met 72 uur voor de advisering en ondersteuning van de diensten DOW en RWE.

(1) Het college heeft besloten de vormgeving van B&W-nota's te wijzigen van 'Nota aan B&W' naar 'Nota van B&W. Door deze wijziging is de nota niet meer afkomstig van een ambtenaar en gericht aan het college maar richt het college zich tot de raad en bijvoorbeeld inwoners. De uitwerking van deze wijziging is het vertrekpunt voor algehele herziening van de spelregels voor beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Het college stemt in met het implementatieplan.

Grondbedrijf (2) Het college verzoekt de raad een voorbereidingskrediet van 200.000,-- ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij om een krediet initiatieffase om een structuurplan en een bestemmingsplan voor de locatie A4 west op te stellen. Op de locatie A4 west is de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing. Om te voldoen aan de wettelijke termijnen die aan de WVG verbonden zijn moet het planologische kader tijdig beschikbaar zijn. Het college laat daarom het Grondbedrijf opdrachtnemer zijn en activeert het krediet voorlopig op de balans van het Grondbedrijf. Uiteindelijk wordt het krediet ten laste gebracht van de grondexploitatie voor A4 West. De nota wordt geagendeerd voor de raadscommissie REGL.

(1) Voor meer informatie over 1 kunt u contact opnemen met: Lisette Taillie: 023-5676246

(2) Voor meer informatie over 2 kunt u contact opnemen met: Menno de Haan: 023-5676244

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook