Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 07-06-2002

...B&W-nieuws week 23

Floriade

1. Het college heeft ingestemd met het jaarverslag 2001 van de Stichting Floriade 2002 en adviseert het stichtingsbestuur de jaarrekening 2001 vast te stellen. Het financiële beleid sluit aan bij het algemene beeld dat de inkomsten en uitgaven passen binnen de vastgestelde meerjarenbegroting. De raadscommissie WOC ontvangt het jaarverslag 2001 ter kennisname.


1. Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage Floriade over bezoekersaantallen, meningen bezoekers over de Floriade, het functioneren van het Haarlemmermeer Paviljoen en exploitatie, promotie Haarlemmermeer en relatiebeheer. Basis voor de rapportage zijn de gegevens per 26 mei jl. Het verslag wordt ter kennisgeving geagendeerd voor de raadscommissies WOC en ABM.

Onderwijs

1. Het college gaat akkoord met de startnotitie voor het onderwijskansenplan 2002-2006. De komende planperiode richt zich op de volgende speerpunten: voor- en vroegschoolse educatie; ondersteuning schoolloopbaan; bestrijding voortijdig schoolverlaten; beheersing van de Nederlandse taal en monitoring/evaluatie. Op basis van deze startnotitie en een korte scan onder sleutelfiguren rondom het onderwijsachterstandenbeleid wordt een concept onderwijskansenplan opgesteld. Het conceptplan wordt ter advisering voorgelegd aan de diverse onderwijsorganisaties. Naar verwachting kan het college in september het onderwijskansenplan 2002-2006 vaststellen. De definitieve besluitvorming over het onderwijskansenplan en de financiële consequenties wordt betrokken bij de integrale afweging nieuw beleid.

Sociale Zaken

1. Het college stemt in met de visie zoals die door het Algemeen Bestuur van de AM groep is geadviseerd en gaat akkoord met de verbreding van de bedrijfseconomische basis van de AM groep. Het bedrijf zal zich ontwikkelen tot een multifunctioneel bedrijf met de uitvoering van de WSW als kerntaak en de uitvoering van reïntegratietaken als speerpunt voor verbreding. Het college gaat voorts akkoord met de vernieuwing van het bestuursmodel. Hierin wordt uitgegaan van een publiekrechtelijk georganiseerde gemeenschappelijke regeling voor de vervulling van de opdrachtgeversrol en een privaat-rechtelijk georganiseerde uitvoering. De wijzigingen zullen niet leiden tot enige aanpassing van het exploitatieresultaat en de oorspronkelijk geraamde bijdragen van de gemeente Haarlemmermeer voor de plan periode 2002-2005. Het bestuur van de AM-groep zal, nadat de voorstellen aan de orde zijn geweest in de raadscommissie WOC, op de hoogte worden gesteld van het standpunt van de gemeente Haarlemmermeer.

Sport

1. Het college heeft ingestemd met het jaarverslag 2001 Breedtesportimpuls "Wie goed doet, goed ontmoet". Het jaarverslag dient - naast de verplichte verslaglegging aan het ministerie van VWS - als een schriftelijke voortgangsrapport. Uitgangspunten van de stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van het lokale breedtesportbeleid is het nader vormgeven aan (sport)verenigingsondersteuning en een integrale functie van de sport. Het door de gemeente opgestelde projectplan (voor 50% gesubsidieerde door VWS) resulteerde per september 2001 in de opening van het bureau "Sportservice Haarlemmermeer". De raadscommissie WOC ontvangt het jaarverslag ter kennisname.

Openbare Werken
Zuidtak

2. Het college heeft ingestemd met het Plan van Aanpak Zuidtak. Het plan betreft naast de gebruikelijke opzet over financiën, organisatie en planning ook het starten van twee onderzoeken, te weten het gevolgenonderzoek en de quick scan. Het eerste onderzoek brengt de gevolgen in kaart als het tracébesluit van maart 2001 (langs Nieuwerkerkertocht) wordt herzien. De quick scan neemt drie alternatieve tracés onder de loep (zie bijgevoegd kaartje) die uit moeten wijzen of één van deze varianten beter uit de bus komt dan het vastgestelde tracé langs de Nieuwerkerkertocht. Tracé 1: vanaf halte Nieuwe Bennebroekerweg buigt de Zuidtak linksaf langs de Oude Bennebroekerweg en buigt vervolgens naar het noorden langs de IJtochtzone naar het Spaarne ziekenhuis.
Tracé 2: vanaf halte Nieuwe Bennebroekerweg gaat het tracé iets rechtdoor om vervolgens af te buigen naar rechts en loopt dan ten zuiden van de sportvelden het toekomstige bedrijventerrein Toolenburg-Zuid in en buigt dan naar het noorden door bedrijventerrein Graan voor Visch om daar aan te sluiten op de Zuidtangent.
Tracé 3: vanaf halte Nieuwe Bennebroekerweg buigt de Zuidtak direct af naar rechts langs de Oude Bennebroekerweg, onder het spoor door om vervolgens af te buigen naar het noorden richting Zuidtangenttracé.
De quick scan is een beknopte analyse waarin alle plus- en minpunten van de tracés op een rijtje worden gezet. De tracés worden beoordeeld op vervoerswaarde (gebruikers, rijtijd, snelheid, comfort, verbinding, afstand), technische inpasbaarheid (bochten, afstand woningen, kruisende watergangen etc.), veiligheid (kruisingen), geluidsbelasting en kosten. De uitkomsten van beide onderzoeken moeten duidelijk maken of één van de drie tracés een beter alternatief is dan het in maart 2001 genomen besluit; het tracé langs de Nieuwerkerkertocht door Toolenburg. De raadscommissie Wonen & Verkeer buigt zich maandag 10 juni aanstaande over de drie varianten en het Plan van Aanpak. Als de commissie akkoord is, krijgen twee onafhankelijke bureaus de opdracht het gevolgenonderzoek en de quick scan uit te voeren. Na het zomerreces (rond eind augustus) neemt het college van B&W een besluit over het resultaat.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad naar verwachting in september 2002 een (alternatief) tracé vast.


2. Het college heeft ingestemd met de beschreven opzet, onderzoeksaspecten, organisatie en planning van de periodieke bedrijfsdoorlichting van de Dienst Openbare Werken. Voor het onderdeel beleidsanalyse heeft het college gekozen voor twee beleidsprocessen: het ontwikkelen van milieubeleid en bereikbaarheid (gericht op parkeerbeleid en het coördinatiepunt bereikbaarheid). Verder zal extra aandacht worden besteed aan de sturing van projecten waarvoor de bestuurlijke en budgetverantwoordelijkheid rust bij openbare werken, zoals bijvoorbeeld fietspaden, wijkreconstructieprojecten en specifiek technische projecten. De doorlooptijd van de doorlichting wordt geschat op circa 7 maanden.


2. Het college heeft naar aanleiding van de behandeling van het concernjaarverslag en het deskundigenverslag in de commissies OWM en AMB een nadere toelichting opgesteld op de omgang met het aanbestedingsbeleid openbare werken 2001. De volgende conclusies kunnen worden getrokken. Er heeft geen overtreding van Europese aanbestedingsrichtlijnen plaatsgevonden (aanbestedingen boven 5.300.000 euro). Bij aanbestedingen tussen 113.500 en 5.300.000 is volgens het gemeentelijk aanbestedingsbeleid openbare aanbesteding van toepassing. Hier is in 11 van de 29 gevallen afgeweken (voor deze categorie). De achtergronden van de diverse afwijkingen staan per individuele aanbestediging toegelicht op pagina 90-91 in het concernjaarverslag. De categorie aanbestedingen tussen 45.000 euro 113.500 euro behoeven niet openbaar te worden aanbesteed. In de periodieke bedrijfsdoorlichting die de komende maanden plaatsvindt zal een belangrijk te onderzoeken element de afwijkingen van het aanbestedingsbeleid zijn.

Ruimte, Wonen en Economie

2. Het college heeft de reactie vastgesteld op het ontwerp structuurplan van de gemeente Amsterdam. De belangrijkste opmerking betreft het idee van de gemeente Amsterdam om een (Schipholgebonden) bedrijventerrein en daarmee samenhangend een afslag van de nog aan te leggen Westrandweg (A5) te plannen op Haarlemmermeers grondgebied tussen Zwanenburg en de A9. Beide voorstellen worden door de gemeente Haarlemmermeer afgewezen.


1. Het college stemt in met het plan van aanpak van het project Oosttak (cluster 2 van de5e fase HOV-corridor Hoofddorp - A2, het gedeelte tussen Hoofddorp en de Zwarteweg in Aalsmeer): de aanleg van een busbrug over de A4 en de gelijktijdige aanleg van een (recreatieve) fietsverbinding over de A4. De raad wordt voorgesteld hiertoe een voorbereidingskrediet van 300.000 euro ter beschikking te stellen voor het uitwerken van het voorlopig ontwerp (opstellen convenant, besteksgereed maken ontwerp, RO procedures, vergunningen, aanbesteding e.d.) en het doen van subsidieaanvragen (rijkssubsidie Gebiedsgerichte Aanpak Schiphol en BONR, BereikbaarheidsOffensief Noordelijke Randstad). Het raadsvoorstel en het Plan van Aanpak wordt ter advisering aan de raad voorgelegd aan de raadscommissie Wonen en Verkeer. Eerder heeft het college al besloten de nodige ruimtelijke planologische procedures te starten.


1. Het college heeft naar aanleiding van de ingediende zienswijzen het plan reconstructie Spieringweg en aanleg fietspad tussen Bennebroekerweg en verlengde Spaarneweg op de volgende punten aangepast: de breedte van de Spieringweg wordt teruggebracht van 6 meter naar 5,75 meter en de grasbetontegels aan de westzijde van de Spieringweg worden geasfalteerd. De weg en het fietspad worden door deze maatregelen in zijn geheel 75 cm naar het westen verschoven, waardoor aanzienlijk minder grond (= voortuinen) behoefd te worden aangekocht aan de oostzijde van de Spieringweg. Het plan wordt op grond van artikel 19 lid 1 van de WRO verder in procedure gebracht (ter inzage legging gedurende 4 weken). De bewoners van dit gedeelte van de Spieringweg en anderen die een zienswijzen hebben ingediend worden over het collegebesluit geïnformeerd.


1. Het college stelt de raad voor een krediet van 4.881.800 euro beschikbaar te stellen in verband met de aankoop en onteigening van gronden voor de aanleg van de Nieuwe Bennebroekerweg. De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt het raadsvoorstel ter advisering aan de raad.


1. Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de Evaluatie Meertaxi september 2001 - februari 2002. De exploitatie van de meertaxi is sinds 26 augustus 2001 in handen van De Vier Gewesten (DVG). Vergeleken met het eerste halfjaar 2001 is het aantal reizigers flink gestegen (van gemiddeld 4.200 per maand naar 4.700 in september en ruim 5.300 in februari). Het totaal aantal ritten is in de verslagperiode evenredig gestegen met het aantal reizigers (4.361 in september tot 4.916 in februari). Ook de kwaliteit van de diensverlening (klachtenafhandeling, herkenbaarheid, terugmeldservice, nieuwe haltes en het aanvragen van een pas) is verbeterd. Door een verschuiving in reizigersaanbod naar WVG geïndiceerden die inkomensondersteuning krijgen via de WVG-Abw en tegelijkertijd een afname bij de gewone WVG-reizigers, zijn de reizigersopbrengsten gedaald (de tarieven voor WVG-Abw reizigers zijn lager, dus zijn ook de opbrengsten lager) en neemt de gemeentelijke bijdrage toe. (van 69.000 euro in september 2001 tot 77.000 euro in februari). De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt rapportage ter kennisname.

Burgerzaken

1. Het college heeft ingestemd met de straatnaamgeving Calypso voor een geprojecteerde weg in deelplan 16 van de wijk Getsewoud. De deelplannen 15 en 16 behoren tot het wijkdeel "De Dansen". Omdat binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste woningen kan de vaststelling van tenminste één straatnaam niet langer worden uitgesteld. De overige straatnaamgeving vindt in een later stadium plaats op basis van het nog vast te stellen
verkavelingsplan/inrichtingsplan. De raadscommissie ABM wordt over het collegebesluit geïnformeerd.

Bestuursdienst

1. Het college heeft kennisgenomen van het financieel jaarverslag 2001 en het jaarplan 2002 van de Vereniging Oost West Kontacten Haarlemmermeer-H?dmezövásráhely. Het college heeft het financieel jaarverslag 2001 en het jaarplan 2002 voor kennisgeving aangenomen en doorgezonden aan de raadscommissie voor ABM


1. voor meer informatie over 1, contact met Lisette Taillie;
023-5646246

2. voor meer informatie over 2, contact met Menno de Haan;
023-5676244
Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook