Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 16 mei 2002

... B & W-nieuws week 20

(1) Bestuursdienst
Het college heeft besloten opnieuw sterk te pleiten voor de totstandkoming van een hulpverleningsregio voor politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening in de regio Noord-Holland-Zuid. In een brandbrief gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, spreekt het college haar steun uit voor de positie van de provincie. In de brief noemt het college tal van argumenten om de huidige gebiedsindeling te handhaven. Het college concludeert dan ook dat het eenvoudigweg streven naar congruentie leidt tot een kleinschalige hulpverleningsregio, dat - gezien de risico's in dit gebied met o.a. luchthaven, zeehavens en IJmondgebied - onaanvaardbaar is. Op korte termijn wil het college bestuurlijk overleg met de provincie over de ontstane situatie. De raadscommissie ABM ontvangt de nota en brief ter kennisname.

Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het VNG rapport evaluatie stedenband met Cebu City uit te werken tot een beleidsvisie. De gemeente Haarlemmermeer heeft een stedenband met Cebu in de Filipijnen waar op het moment twee door VNG international gesubsidieerde projecten lopen: het afvalbeheersingsproject en het ERUF (Emergency Rescue and Unit Foundation ) project. De centrale doelstelling van deze GSO (Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden ) projecten is enerzijds het versterken van de capaciteit van het lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en anderzijds het verbreden van draagvlak in Nederland voor internationale samenwerking.

De algehele beoordeling van de door de GSO gesponsorde projecten tussen Haarlemmermeer en Cebu is positief. Extra aandacht kan worden besteed aan de organisatorische opzet van de stedenband in Haarlemmermeer. Het formuleren van een uitgebreider beleid met duidelijke doelstellingen kan er voor zorgen dat de continuteit van de stedenband gehandhaafd blijft en dat andere gemeenten het model kunnen kopiren. De commissie ABM ontvangt de nota ter advisering aan de raad.

Het college heeft ingestemd met de begrotingen 2002 en 2003 van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de CPA (Centrale Post Ambulancevoorziening). Het college stelt de raad voor om via een begrotingswijziging de bijdrage aan de GHOR te verhogen van 18.100 naar 28.800 voor 2002 en naar 26.400 voor 2003. De reden hiervoor ligt in het overnemen van een aantal aanbevelingen uit de evaluaties van de rampen in Enschede en Volendam. De raadscommissies ABM en WOC ontvangen het voorstel ter advisering aan de raad. De raad behandelt het voorstel in haar vergadering van 27 juni 2002.

Het college heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport "Evaluatie van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften". Het doel van onderzoek is de huidige werkwijze van de commissie toetsen aan de geformuleerde doelstellingen en rollen en aan de verwachtingen die momenteel leven bij de betrokken partijen, zoals college van B&W, de gemeenteraad, secretariaat van de commissie en vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten en de burgemeester.

De oorspronkelijke doelstellingen waar de commissie aan moet voldoen waren: het op transparante en uniforme wijze besluiten heroverwegen, afstand houden ten opzichte van de oorspronkelijke besluitvorming en de bezwaarmakers en belanghebbenden serieus nemen. De meeste respondenten vinden dat de commissie transparant is, onpartijdig is en hen serieus neemt. Ook het college is tevreden over de huidige werkwijze. Wel is er verschil van mening over het al dan niet bemiddelen in bepaalde kwesties. Het college vindt dat de commissie zich moet beperken tot de juridische vraag, terwijl de commissie bemiddelen als een belangrijke activiteit beschouwt. Kritiekpunt in de evaluatie is het halen van wettelijke termijnen; in de helft van de gevallen blijkt dat niet te lukken. Inwoners vinden dat zij erg lang op een beslissing moeten wachten. De commissie ABM ontvangt de evaluatie ter kennisname.

(2) Ruimte, Wonen en Economie
Het college start een artikel 19- en een artikel 11-procedure voor het Gebiedsgewijze Aanpak Schiphol (GAS) project 'busbrug en fietsbrug over de rijksweg A4'. Het project betreft het een gedeelte van de busbaan Alphen aan de Rijn - Schiphol, namelijk het deeltraject tussen het brugrestaurant over de A4 en Schiphol. De busbrug zal tevens deel uitmaken van de toekomstige ontsluiting vanaf het kerntraject van de Zuidtangent richting Aalsmeer en Uithoorn. Gelijktijdig met de busbaan en de busbrug wordt een fietsverbinding over de A4 gerealiseerd, als deel van de recreatieve fietsvoorziening over de Geniedijk. Voor de realisatie van twee kleine fietsbruggetjes over het Voorkanaal bij de Geniedijk is een uitwerking volgens artikel 11 Wet Ruimtelijke Ordening nodig.

De artikel 19-procedure is nodig omdat, de toekomstige aanleg van de busbaan en de bus/fietsbrug in strijd is met de huidige bestemmingsplan "De Hoek" en "Landelijk gebied". Het totale project kost (afgerond) 15.143.000,- en wordt gefinancierd uit diverse subsidies en beschikbaar budget van GAS-projecten, Mobiliteitsfonds, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Group.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook