Gemeente Heerenveen


---

Hieronder vindt u de meest recente agenda's, besluitenlijsten van het college van Burgemeester & Wethouders en diverse verslagen.

De documenten zijn te downloaden in PDF-formaat. U heeft Adobe Acrobat nodig om deze bestanden te bekijken. Indien u dit programma niet heeft dan kunt u dit hier gratis downloaden.

Besluitenlijsten B&W 2002 30/07/2002

Besluitenlijst B&W vergadering 30 juli 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Voorbereidingskrediet Marktweg-Zuid

De raad voorstellen om (vooruitlopend op de besluitvorming in het kader van het Meerjaren-

perspectief) voor de civiel-technische uitwerking van het herinrichtingsplan Marktweg-Zuid een voorbereidingskrediet van 75.000 beschikbaar te stellen ten laste van de beschikbare eenmalige middelen


2.


Verzoek om toekenning planschadevergoeding (Bedrijventerrein De Kavels)

De raad voorstellen het verzoek toe te wijzen en een schadevergoeding van 3000 toe te kennen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 januari 2001 tot de dag van uitbetaling


3.

Inzameling oud papier

*

Instemmen met de gewijzigde methodiek van inzameling oud papier per 1 september 2002

*

Het kraakpersvervoer ten behoeve van de door vrijwilligers ingezamelde hoeveelheden papier inhuren van Fryslân Miljeu Zuidoost en deze taak vanaf 1 januari 2003 meenemen in de prestatieovereenkomst
*

De raad voorstellen de subsidieregeling te wijzigen
*

De financiële consequenties verwerken in de begroting van 2003 en verder jaren


4.

Leden besturen gemeenschappelijke regelingen c.a., vervolg

Kennisnemen van de stand van zaken en preadvies en ontwerpbesluit voorleggen aan de raad


5.

Huurovereenkomst Regionale Brandweer cs

De bijgaande huurovereenkomst met de Regionale Brandweer/Centrale Post Ambulancevervoer aangaan


6.

Intrekken parkeerverbod aan de Herenwal

Instemmen met het opheffen van een parkeerverbod geldend voor een deel van de Herenwal


7.

Instellen parkeerverbod Kempenaerssingel

Een parkeerverbod instellen aan de Kempenaerssingel tegenover de inrit naar het parkeerterrein van Kempenaersstate

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Heerenveen vergadering 30 juli 2002 '
Lees ook